Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sobowtór

Wordnet angielsko-polski

(someone who closely resembles a famous person (especially an actor)
"he could be Gingrich's double"
"she's the very image of her mother")
sobowtór
synonim: double
synonim: image

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

imitacja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A large number of original products are copied by look-alike products.
Wiele oryginalnych produktów jest kopiowanych przez tzw. produkty podobne.

statmt.org

This is the look-alike, so the crafting elements of this is completely enormous.
To jest sobowtór, więc wkład wizażystów jest ogromny. ~~~ Ona zupełnie nie wygląda jak Merlin.

TED

So we have the American dream look-alike, which is a mobile home.
Więc mamy namiastkę amerykańskiego snu, i to jest przenośny dom.

TED

Nobody noticed the gnarly stuff sort of looked alike.
Nikt nie zauważył, że to sękate coś wygląda jakby tak samo.

TED

They may look alike, but they have a different history.
Mogą wyglądać tak samo, ale mają różne historie.

TED

Agreed. But we can send a car with a look-alike.
Zgadzam się, w takim razie musimy wysłać samochód z sobowtórem.

Her look-alike's under a stone somewhere, but it takes time.
Jej sobowtór gdzieś tu jest, ale to wymaga czasu.

A large number of original products are copied by look-alike products.
Wiele oryginalnych produktów jest kopiowanych przez tzw. produkty podobne.

Parliament is currently in possession of a written declaration on what are known as 'look-alike products', to which I have also contributed.
W Parlamencie Europejskim znajduje się obecnie przygotowana m. in. przeze mnie deklaracja pisemna dotycząca produktów podobnych.

How is it with your look-alike?
Jak ci jest z tą twoją sobowtórką?

While you've been enjoying yourself with your look-alike,
Kiedy ty cieszyłeś się sobą, ze swoim sobowtórem,

All right, Chandler entered a Vanilla Ice look-alike contest and won.
Chandler brał udział w konkursie Lodów Waniliowych i wygrał.

The Veronica Lake look-alike works for you.
Pracuje dla pana sobowtór Veroniki Lake.

He a look-alike? Soyou'll hear about him.
Skoro go znasz, na pewno o nim słyszysz.

Furthermore, consumers who purchase look-alike products are often under the mistaken impression that they are branded goods.
Co więcej konsumenci często kupują produkty podobne błędnie uznając je za produkty markowe.

That Nathan Petrelli is a look-alike?
Że Nathan Petrelli jest sobowtórem?

It is often not clear under what legislation those who produce look-alike products might be pursued, whether this falls under unfair competition or intellectual property legislation.
Często nie jest jasne w jakim zakresie produkty podobne można ścigać z tytułu naruszenia przepisów dotyczących czy to nieuczciwej konkurencji, czy prawa własności intelektualnej.

That is why I would like to ask the Commission whether it intends to respond to our request and conduct research into the influx and status of look-alike products on the internal market.
Dlatego chciałabym uzyskać odpowiedź Komisji Europejskiej na pytanie, czy ma zamiar przychylić się do naszej prośby i przygotować badania na temat wpływu i statusu produktów podobnych na rynku wewnętrznym.