Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lokalizacja, położenie; zlokalizowanie, umiejscowienie; miejsce, pozycja; informatyka adres; technika plener; prawniczy wynajem majątku ruchomego lub usług;
central location - centralne położenie;
on location - w plenerach;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(being in place) umieszczenie.
2.
(situation) położenie.
3.
(cinema) : on ~ w plenerach

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

miejsce, umiejscowienie, położenie, ustalenie położenia, usytuowanie, lokalizacja, (inf.) lokacja
(film.) plener
on ~ w plenerze

Nowoczesny słownik angielsko-polski

miejscowość

plener

adres

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

miejsce n

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

miejsce n, lokalizacja f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zlokalizowanie, umiejscowienie
umieszczenie
miejsce zamieszkania
to proceed to a ~ przemieszczać się na wyznaczone stanowiska

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zlokalizowanie, umiejscowienie
miejsce
miejsce zamieszkania
film. on location - w plenerze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROZMIESZCZENIE

LOKACJA

USYTUOWANIE

UMIEJSCOWIENIE

LOKALIZACJA

POŁOŻENIE

UMIESZCZENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (a point or extent in space)
przestrzeń


2. (the act of putting something in a certain place)
umieszczanie: : synonim: placement
synonim: locating
synonim: position
synonim: positioning
synonim: emplacement

3. (a determination of the place where something is
"he got a good fix on the target")
lokalizacja: : synonim: localization
synonim: localisation
synonim: locating
synonim: fix

Słownik internautów

położenie
rozmieszczenie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

położenielokalizacja~, container storage miejsce trzymania pojemników/kontenerów~, hazardous waste lokalizacja odpadów niebezpiecznych~, investment lokalizacja inwestycji~, landfill lokalizacja składowiska odpadów~, landfill site lokalizacja działki składowiska~, monitoring system lokalizacja systemu monitoringu~, project ekon. lokalizacja przzedsięwzięcia~, sampling miejsce poboru prób~, spatial umiejscowienie w przestrzeni~, waste disposal miejsce usuwania i unieszkodliwiania odpadów

Słownik audio-video Montevideo

plener, plenery, lokalizacja, miejsce akcji scenariusza/filmu
lokacja, plan zdjęciowy
umieszczenie, umiejscowienie
miejsce, pozycja

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

miejsce

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lokalizacja; rozlokowanie; rozmieszczenie; umiejscowienie; usytuowanie; topogr. położenie
~, attack - wybór miejsca natarcia
~, accident - umiejscowienie awarii, miejsce wypadku
~, base - położenie bazy
~, chart - położenie na mapie
~, enemy - położenie nieprzyjaciela
~, enemy troop - rozmieszczenie wojsk nieprzyjaciela
~, engine - położenie silnika
~, geographical - położenie geograficzne
~, ground target - rozmieszczenie celów naziemnych
~, headquarters - rozlokowanie dowództw
~, industrial - rozmieszczenie przemysłu
~, infrared - termolokacja
~, map - położenie na mapie
~, military - US baza danych personelu wojskowego
~, minefield - rozmieszczenie pól minowych
~, nuclear storage - miejsce składowania broni jądrowej
~, obstacle - rozmieszczenie przeszkód
~ of army units - rozlokowanie jednostek armii
~ of enemy forces - rozmieszczenie sił nieprzyjaciela
~ of forces - rozmieszczenie sił
~, signal - położenie źródła sygnału
~, spatial - usytuowanie w przestrzeni
~, stowage - magaz. rozmieszczenie ładunków
~, target - lokalizacja celu, położenie celu
~, unit - położenie jednostki

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

1. bud. posadowienie
lokalizacja
2. - miejsce
umiejscowienie
usytuowanie
~, accident umiejscowienie awarii, miejsce awarii
~, borehole lokalizacja odwiertu
~, control point lokalizacja punktów kontrolnych
~, event miejsce zdarzenia
~, geographical położenie geograficzne
~ in space umiejscowienie w przestrzeni
~, industry lokalizacja przemysłu
~, map położenie na mapie
~, mountain lokalizacja górska
~ of nuisance source lokalizacja źródła uciążliwości
~, project ekon. lokalizacja przedsięwzięcia, lokalizacja inwestycji
~, rain gauge meteo. lokalizacja deszczomierzy
~, reservoir posadowienie zbiornika
~, riverine położenie nad brzegiem rzeki
~, riverside położenie nad brzegiem rzeki
~, sample lokalizacja miejsca poboru próbki
~, sample site położenie miejsca poboru prób
~, sampling miejsce opróbowania, miejsce poboru prób
~, sampling site położenie miejsca/stanowiska opróbowania
~, sewage discharge miejsce zrzutu ścieków
~, site lokalizacja działki
~, spatial umiejscowienie w przestrzeni, usytuowanie w przestrzeni
~, storm lokalizacja burz
~, water project lokalizacja inwestycji wodnych
~, water reservoir lokalizacja zbiorników wodnych
~, water meter lokalizacja wodomierzy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. lokalizacja f, umiejscowienie n, ustalenie położenia, usytuawanie n, trasowanie n (drogi)
2. baza ustalająca, element ustalający
3. miejsce w pamięci, komórka pamięci

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have the undisputed potential due to weather and location in the Atlantic.
Bezsprzecznie dysponujemy potencjałem dzięki pogodzie i położeniu na Atlantyku.

statmt.org

We had one operation where we had to coordinate it from multiple locations.
Mieliśmy jedną taką operację, którą musieliśmy koordynować z różnych miejsc.

TED

I simply gave the geographical location of the shipwreck as being Algeciras, Gibraltar.
Podałem jedynie geograficzne umiejscowienie wraku jako Algeciras, Gibraltar.

statmt.org

Airbus provides jobs at six European locations and employs a total of 58 000 workers.
W sześciu europejskich miastach Airbus zatrudnienia łącznie 58 000 ludzi.

statmt.org

Although there was no suspicion of foul play, the extraordinary timing and location of the disaster, together with Kaczynski's known antipathy towards the Kremlin, are likely to fuel conspiracy theories on both sides.

www.guardian.co.uk

Could its edgy location in Venice, LA, be putting people off?.

www.guardian.co.uk

When the location is temporary, of course, as much depends on the caterer as the weather.

www.guardian.co.uk

Have you ever had a spectacular meal in a setting to match, or is it true that the posher the unusual location is, the dodgier the dining will be?.

www.guardian.co.uk

The only one still living who has seen its location.
Jedyna, która jeszcze żyje i widziała to miejsce.

I want you to find who he's talking to and their current location.
Chce żebyście znaleźli osobe z którą rozmawia i jej lokalizacje.

So, what we need is the current location for your wife and children.
Więc, to czego potrzebujemy, to aktualną pozycja twojej żony i dzieci.

Did you see anything that could give us a location?
Czy widziałaś cokolwiek, co by mogło pomóc nam to coś zlokalizować?

As you can see from the he didn't change location during that time.
Jak widzi pan na podglądzie, przez ten czas nie zmienił położenia.

But they think that you should be able to sense his location.
Ale myślą, że powinnaś móc wyczuć jego położenie.

The place needs some work, but this is a great location.
Miejsce potrzebuje pracy, ale to świetna lokalizacja.

By law, no one was allowed to record its location.
Prawo zabraniało podawać położenia tej świątyni, a w 330 p.n.e.

Actually, we decided to set it in a different location.
W zasadzie, to zdecydowaliśmy się... ustawić to w innym miejscu.

I know this location is not the best, but we had very little time to set up.
Wiem, że nie jest to najlepsza lokalizacja dla operacji, ale mieliśmy mało czasu, aby to ustawić.

Do not give him your location. It's for his own good.
Nie podawaj mu adresu. To dla jego dobra.

It must be the time and location of the attack.
To musi być czas i miejsce ataku.

But first, we've got to get you to a safe location.
Ale po pierwsze, mamy dostać się do bezpiecznego miejsca.

And please, don't get lost on the way to location.
I proszę, nie pogubcie ich w drodze na plan.

As you can see, it's new with a good location.
Jak widać to całkiem nowy budynek z doskonałą lokalizacją.

The plan is I call her cell to a meet at a certain location.
Plan jest taki: dzwonie na komorke potwierdzic spotkanie w ustalonym miejscu.

We are still very interested in the location of your base.
Wciąż jesteśmy bardzo zainteresowani, gdzie znajduje się wasza baza.

Your location is just three days from one of our stations.
Znajdujecie się tylko o trzy dni od jednej z naszych stacji.

We've been instructed to meet them at their current location.
Mamy spotkać się z nimi na ich terenie.

Can you tell us the exact location of the body?
Proszę nam powiedzieć, gdzie dokładnie znajdowało się ciało.

Both the location and that date obviously means something significant, but what?
Zarówno data jak i miejsce wyraźnie coś znaczą, ale co?

The one that we hired to get to the location.
Jakim statku? - Tym, który wynajmiemy, by dostać się na lokację.

I choose the location of my hotel and its design.
To ja wybieram miejsce na hotel i jego projekt.

In 1984' I asked them for permission to film on location.
W 1984 poprosiłem ich o zgodę o filmowanie na miejscu.

These are the people most in need, and they should not be excluded by reason of their location.
Ci ludzie są w największej potrzebie i nie należy ich wykluczać z powodu miejsca zamieszkania.

If he's right about the location, we're 20 minutes from where Pepper is.
Jeśli ma rację, to jesteśmy 20 minut od miejsca, gdzie jest Pepper.

We knew where the threat lay for it had a location and a face.
Wiedzieliśmy, gdzie znajdowało się zagrożenie, gdyż miało ono swoje miejsce i swoją twarz.

There was a time once we were on location, some terrible hotel.
Był kiedyś taki czas, byliśmy w plenerze, w jakiś okropnym hotelu.

Could such a discrepancy in time and location really happen?
Czy takie rozbieżności w czasie i przestrzeni naprawdę się zdarzają?

Every location in the script is out there waiting to be found.
Każdy plener z tego scenariusza czeka tam by go znaleźć.

I have to be in Seattle on location tomorrow morning.
Muszę być rano na planie w Seattle.

Midway had been after this location for a long time.
Midway będzie tu na długi czas.

We need to get you to a secure location immediately.
Musimy zabrać cię w bezpieczne miejsce natychmiast.

This is supposed to be the answer, The location of the cross.
To powinna być odpowiedź na pytanie o położenie krzyża.

We have the location, the airport nearby and the staff.
Mamy dobre położenie, lotnisko niedaleko oraz załogę.

Whoever wrote the letter did it from a different location.
Ktokolwiek napisał ten list zrobił to w innym miejscu.

I thought the location of the Alpha site was secret.
Myślałem, że lokalizacja jest tajna?

We knew that they had been taken to Germany, but not the exact location.
Wiedzieliśmy, że zabrano ich do Niemiec, ale nie znaliśmy dokładnego miejsca.

The location - it's the secret road from the coast.
Lokalizacją jest sekretna droga z wybrzeża.

They didn't get an exact location, but it was his.
Nie mają dokładnej lokalizacji ale to już coś.

I'm afraid you haven't given us enough information about the location of the spacecraft.
Obawiam się, że nie przekazali nam wystarczających informacja o położeniu statku kosmicznego.

This is the location where you house and feed your clients?
To umiejscowienie, gdzie mieści i żywi pan swoich klientów?

I sent you a text with my exact location every two hours.
Co dwie godziny wysyłałem ci smsa z moją dokładną lokalizacją.

By the way, it's only me and you know the exact location.
Przy okazji, tylko ty i ja znamy dokładne położenie. Tak.

Sir, base wants to know our location. Shut him down.
Sir, dowodztwo chce znac nasza lokalizacje. rozlacz sie z nimi.

It could potentially give us the location for the other remains.
To może potencjalnie podać lokalizację dla innych szczątków.

So this must the location of the spirit's origin story.
Więc to musi być miejsce pochodzenia ducha historii.

We'll move the subject to a more secure location. begin testing it for real.
Przemieścimy obiekt do bardziej bezpiecznego miejsca nad ranem, i zaczniemy prawdziwe badania.

Perfect location. It's an old military building abandoned by the local council.
To stary budynek wojskowy porzucony przez lokalne władze.

Madagascar was going to be a very important location for us.
Madagaskar miał być bardzo ważna lokalizacja dla nas.