Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s namierzanie, lokalizacja
radar ~ namierzanie radiolokacyjne
adj lokalizujący, namierzający
~ battery bateria rozpoznania artyleryjskiego
mortar ~ radar radiolo-kator wykrywania moździe-rzy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LOKOWANIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of putting something in a certain place)
umieszczanie
synonim: placement
synonim: location
synonim: position
synonim: positioning
synonim: emplacement

2. (a determination of the place where something is
"he got a good fix on the target")
lokalizacja: : synonim: localization
synonim: localisation
synonim: location
synonim: fix

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rozmieszczanie; lokowanie

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

lokalizowanie
~ storms - lokalizacja burz
~ water leaks lokalizowanie wycieków wody

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To test existing theories that he died of malaria on a Tuscan beach, was devoured by syphilis, or was murdered by one of his many enemies, the team needed to start by locating Caravaggio's remains, which had never been found.

www.guardian.co.uk

But what I have invented is a means of locating the missing crystal.
Ale odkryłem za to sposób, w jaki można zlokalizować kryształ.

Her lawyer told me she's locating all his money.
Jej prawnik powiedział mi, że ona lokuje wszystkie jego pieniądze.

We had some trouble locating you because your address was changed
Mieliśmy pewne problemy ze znalezieniem pani, bo adres został zmieniony.

I'm having a little trouble locating him right now, But I have several leads.
Mam małe kłopoty w znalezieniu go w tej chwili, ale mam kilka tropów.

There's not a chance of locating Nyah until can access the satellite.
Nie ma sposobu na zlokalizowanie Nyah do czasu, gdy nawiążę kontakt z satelitą.

It will set about locating and confiscating the profits made from criminal activities.
Jej celem będzie lokalizowanie i konfiskata zysków z działalności przestępczej.

We believe she's our surest and quickest way of locating him.
Uważamy że jest ona najpewniejszą i najszybszą metodą na jego zlokalizowanie.

I don't know, maybe the Magic Box for some kind of locating spell?
Nie wiem. Może do Magicznego Pudełka. Istnieje jakieś zaklęcie lokalizujące.

I was thinking, sir, even if we are unsuccessful at locating the records,
Tak sobie myślałem, sir, że jeśli się nie uda znaleźć rejestrów,

And any progress on locating our troubled missing employee?
Jakie postępy nad znalezieniem naszego zaginionego pracownika?

Have you made any progress in locating Eve?
Poczyniłeś jakieś postępy w zlokalizowaniu Eve?

Why is locating the body a problem?
Dlaczego znalezienie ciała jest problemem?

I had a hard time locating them.
Wiele trudu zabrało mi ich zlokalizowanie.

The success of our project is depends upon our locating a specific mineral, byzanium.
Powodzenie naszego planu zależy od tego, czy znajdziemy pewien wyjątkowy minerał o nazwie... bizan

It's called the official locating agreement. Holy shit.
Nazywa się to Oficjalną Umową Lokalizacyjną. Jasna cholera.

Oh, and locating the plant in Thailand, It's genius!
O a umieszczenie fabryki w Tajlandii. To genialne!

We help in locating missing people.
Pomagamy w odnalezieniu zaginionych ludzi.

Locating him could crack the case.
Zlokalizowanie go może rozwiązać sprawe.

I appreciate your help locating Brady.
Doceniam pomoc w zlokalizowaniu go.

We've got something here. Locating opponent.
Mamy coś tu. Namierzanie przeciwnika.

And in the interest of locating her and catching her attacker,
I w interesie zlokalizowania jej i złapania jej oprawcy.

I'm having difficulty locating the bleeder.
Mam problem ze zlokalizowaniem krwawienia.

Police are now focusing on locating phoenicks,
Policją stara się w tej chwili zlokalizować Phoenicks,

Carter? We're prepared to offer aid in exchange for help in locating Daniel Jackson.
Proponujemy panu wsparcie w zamian za pomoc w odnalezieniu Daniela Jacksona.

Teams Alpha and Bravo are tasked with locating and securing the rods.
Drużyny Alfa i Bravo mają za zadanie zlokalizować i zabezpieczyć pręty.

Recapping tonight's top story... ...police are asking for your help in locating this man.
Powracamy do wiadomości tego wieczoru. Policja apeluje o pomoc w znalezieniu tego człowieka.

Since 2004, Serbia has cooperated in locating and handing over 20 of the 24 ICTY indictees.
Od roku 2004 Serbia pomogła w znalezieniu i wydaniu 20 z 24 oskarżonych przez ICTY.

In their view, the behaviour of European Union companies locating in Chile is very far removed from the environmental principles they espouse in Europe.
Ich zdaniem zachowanie przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej, które prowadzą działalność w Chile, jest nader odległe od zasad ochrony środowiska popieranych przez nie w Europie.

Locating the Institute's Board in Wrocław will be a step that brings benefits in terms of cohesion in Europe.
Umiejscowienie Rady Instytutu we Wrocławiu będzie krokiem, który przyniesie zyski w zakresie spójności Europy.

We have called a halt to the way, unlike the Americans, we have been locating the institute out on its own and pumping a lot of finance into it.
W przeciwieństwie do Amerykanów, zaniechaliśmy samodzielnego ulokowania Instytutu i przeznaczania na niego znacznych środków finansowych.

The European Parliament was unanimous in its support for locating it in La Palma and I am grateful for that, but what did the Council do?
Parlament Europejski jednogłośnie poparł lokalizację w La Palma i jestem za to wdzięczny, lecz co uczyniła Rada?

It is not a matter of selling anyone the right to stipulate the content of the curriculum but of locating sources of funding that really do enable anyone who is interested to study abroad.
Nie chodzi tu o sprzedawanie komukolwiek prawa do określania treści kursu, lecz o lokalizację źródeł finansowania, które naprawdę pomogłyby osobom zainteresowanym studiami za granicą.

It means applying innovative production criteria throughout the production cycle: from reducing emissions in production methods to reducing the energy consumption of primary assets such as water and locating production centres near end consumers.
Oznacza stosowanie nowatorskich kryteriów produkcji przez cały cykl produkcji: od redukcji emisji w metodach produkcji do redukcji zużycia energii aktywów pierwszorzędnych takich jak woda i lokalizacji centrów produkcyjnych bliżej końcowych użytkowników.