Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Liberia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Liberia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Eventually, opposing forces in Liberia were pushed to hold peace talks in Ghana.
Ostatecznie, siły przeciwne Liberii zostały zmuszone do rozmów pokojowych w Ghanie.

TED

Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)
Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti (głosowanie)

statmt.org

We kept traveling. ~~~ We went to Africa, Sudan, Sierra Leone, Liberia, Kenya.
Byliśmy w Afryce, Sudanie, Sierra Leone, Liberii, Kenii.

TED

And you can see we still have Afghanistan down here. ~~~ We have Liberia.
Spójrzcie: nadal mamy tu Afganistan, Liberię, Kongo.

TED

I traveled to Iraq, Afghanistan and Liberia.
Byłem w Iraku, Afganistanie i Liberii.

TED

Are you sure you don't want to go back to Liberia with me?
Jesteś pewien, że nie chcesz wrócić ze mną do Liberii?

In Liberia rough stones like this are called blood diamonds.
W Liberii nieoszlifowane kamienie jak te nazywają się krwawymi diamentami.

I can be a king again in Liberia.
Mogę być ponownie królem w Liberii.

I was in Liberia last week and was shocked to hear that for a population of 3 million, they have only 150 doctors.
Podczas mojej ubiegłotygodniowej wizyty w Liberii ze zgrozą usłyszałam, że 3 miliony tamtejszej ludności pozostaje pod opieką zaledwie 150 lekarzy.

Take the case of Liberia for example.
Weźmy przykład Liberii.

Well last I heard you were in Liberia.
Cóż, ostatnio, gdy o tobie słyszałem byłeś w Liberii.

Then we went to the Peace Corps together and dug wells in Liberia.
Potem wstąpiliśmy razem do Korpusu Pokoju i kopaliśmy studnie w Liberii.

It will be great for Liberia.
To będzie dobre dla Liberii.

I'll be plenty rich again in Liberia.
Znów będę bardzo bogaty w Liberii.

You talk about Liberia as if it's Eden.
Mówisz o Liberii, jakby to był raj.

All I need is the Liberia profile.
Potrzebuję tylko charakterystykę misji w Liberii.

When the Griffins came to work in Liberia Henry enrolled in my school.
Gdy Griffini przyjechali do pracy w Liberii Henry zapisał się do mojej szkoły.

Liberia sim will keep me busy.
Symulacja Liberii zajmie mi czas.

Liberia is now home to an all-woman United Nationscontingent of Indian peacekeepers.
Liberia jest teraz domem dla hinduskiego kobiecegokontyngentu pokojowego

Liberia went bad.
Misja w Liberii poszła źle.

Running guns into Liberia, Sierra Leone, or the Ivory coast once a week.
Sprzedawałem przynajmniej raz na tydzień w Liberii, Sierra Leone czy Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Three States have so far ratified it: the Bahamas, Liberia and the Marshall Islands.
Dotąd ratyfikowały ją trzy państwa: Bahamy, Liberia i Wyspy Marshalla.

Hence the violation of even a UN embargo on trade in arms with Darfur, Liberia and Congo.
Stąd łamanie nawet ONZ-owskiego embarga na handel bronią z Darfurem, Liberią czy Kongo.

Liberia, Myanmar, Rwanda, all unanswered.
Liberia, Myanmar, Ruwanda, wszystkie bez odpowiedzi.

Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)
Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti (głosowanie)

I have repeatedly spoken out, along with others, against the acts of mass rape perpetrated in the Congo, Liberia and other conflict zones, especially in Africa.
Wielokrotnie, wraz z innymi posłami, przemawiałam przeciwko masowym gwałtom popełnianym w Kongo, Liberii i innych strefach objętych konfliktami zbrojnymi, zwłaszcza w Afryce.

We went to Africa, Sudan, Sierra Leone, Liberia,Kenya.
Byliśmy w Afryce, Sudanie, Sierra Leone, Liberii,Kenii.

An example is that in 2006, 65% of the aid granted to Ivory Coast, Liberia and the Central African Republic came from only three bilateral donors.
65% pomocy przyznanej Wybrzeżu Kości Słoniowej, Liberii i Republice Środkowoafrykańskiej pochodziła od tylko trzech dwustronnych donatorów.

It has cut off, or decreased the amount of, finance for the wars in Congo, Angola, Sierra Leone and Liberia raised through the sale of diamonds.
Pomógł on odciąć lub zmniejszyć finansowanie wojen w Kongo, Angoli, Sierra Leone i Liberii za sprawą sprzedaży diamentów.

We should welcome the renewal of the country mandates of the Special Rapporteur on Sudan and of the independent experts on Liberia, Haiti and Burundi.
Z zadowoleniem powinniśmy przyjąć przedłużenie mandatów specjalnych sprawozdawców w Sudanie i niezależnych ekspertów w Liberii, na Haiti i w Burundi.

Rape and sexual violence against girls, women and children have reached epidemic proportions in African countries riven by wars, in particular, the Congo, Somalia, Burundi and Liberia.
Gwałt i przemoc seksualna wobec dziewcząt, kobiet i dzieci osiągnęły rozmiary epidemii w krajach rozdartych przez wojny, szczególnie w Kongo, Somalii, Burundi i Liberii.

Moreover, in 2006, the emphasis was given to the coverage and proximity of Charles Taylor's trial and it targeted civil society groups as well as the people of Liberia and the subregion.
Ponadto, w 2006 r., nacisk został położony na przeprowadzenie procesu Charlesa Taylora, a środki były ukierunkowane na grupy społeczeństwa obywatelskiego, a także ludność w Liberii i subregionie.

Two of these countries, Cameroon and Ghana, are at this very moment finalising a voluntary FLEGT partnership agreement with the Union, and Liberia should be embarking on similar negotiations very shortly.
Dwa z tych krajów - Kamerun i Ghana - finalizują w tej chwili dobrowolną umowę o partnerstwie FLEGT z Unią Europejską, a Liberia prawdopodobnie rozpocznie podobne negocjacje w krótkim czasie.

I will not give any concrete figures, but it is surely worth mentioning the horrific events that have taken place in the Democratic Republic of Congo, Darfur, Rwanda, Liberia, Sierra Leone and Bosnia.
Nie podam dokładnych danych liczbowych, ale niewątpliwie należy wspomnieć o przerażających wydarzeniach, jakie miały miejsce w Demokratycznej Republice Konga, Darfurze, Rwandzie, Liberii, Sierra Leone i Bośni.