Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy proces sądowy, sprawa sądowa, powództwo;
lose a lawsuit - przegrać sprawę;
representation of a lawsuit - prawniczy zastępstwo procesowe;
join a lawsuit - przystąpić do procesu;
fictitious lawsuit - proces fikcyjny;
enter a lawsuit against sb - prawniczy wszcząć proces przeciwko komuś;
conduct a lawsuit - prawniczy prowadzić proces sądowy;
decision in a lawsuit - prawniczy rozstrzygnięcie w procesie sądowym;
defend a lawsuit - prawniczy bronić się w procesie, bronić się przed sądem;
of a lawsuit - prawniczy procesowy;
subjective transformation of a lawsuit - podmiotowe przekształcenie procesu;
subject matter of a lawsuit - przedmiot procesu;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

powództwo, proces

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozprawa sądowa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n proces sądowy decision in a lawsuit rozstrzygnięcie w procesie sądowym fictitious lawsuit proces fikcyjny representation of a lawsuit zastępstwo procesowesubjective transformation of a lawsuit przedmiotowe przekształcenie procesu subject matter of a lawsuit przedmiot procesu to conduct a lawsuit prowadzić process sądowy to enter a lawsuit against sb wszczynać proces przeciwko komuś to lose a lawsuit przegrywać sprawę

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n sprawa sądowa, proces sądowy

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sprawa sądowa, proces

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPRAWA SĄDOWA

Wordnet angielsko-polski

(a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy
"the family brought suit against the landlord")
pozew, powództwo
synonim: suit
synonim: case
synonim: cause
synonim: causa

Słownik internautów

proces, sprawa sądowa

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

pr. sprawa
sprawa sądowa

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

proces sądowy, proces (tryb postępowania)
decision in a lawsuit: rozstrzygnięcie w procesie sądowym
fictitious lawsuit: proces fikcyjny
of a lawsuit: procesowy
representation of a lawsuit: zastępstwo procesowe
subjective transformation of a lawsuit: podmiotowe przekształcenie procesu
subject matter of a lawsuit: przedmiot procesu
to conduct a lawsuit: prowadzić proces sądowy
to defend a lawsuit: bronić się w procesie, bronić się przed sądem
to enter a lawsuit against sb: wszcząć proces przeciwko komuś
to join a lawsuit: przystąpić do procesu
to lose a lawsuit: przegrać sprawę

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pozew

proces

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pr. proces sądowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So after decades of lawsuits and 140 years, now, of experience, we still have this.
Tak więc po dekadach sporów i 140 latach doświadczenia, cały czas to obserwujemy.

TED

Nay, already it is altogether a defect in you, that ye have lawsuits one with another.
Już tedy zapewne jest między wami niedostatek, że się z sobą prawujecie.

Jesus Army

I'm going to fast-forward through a lot of lawsuits and a lot of community engagement.
Pominę sporą ilość pozwów jak i zaangażowaniu lokalnej społeczności.

TED

Do you realize if anything happened to these kids, the lawsuits?
Zdaje sobie pan sprawę z pozwów sądowych gdyby coś im się stało?

OpenSubtitles

So you have five million, that is, five million authors and five million plaintiffs is a massive lawsuit.
Więc mamy pięć milionów, to znaczy, pięć milionów autorów a pięć milionów powodów to wielki pozew.

TED

But as the lawsuit was brought before that deal, Disney's payout, if upheld, will be shared by the four creators and other Celador investors including the comedian Jasper Carrott, who had a stake of about 10% in the business.

www.guardian.co.uk

Filed in the Supreme Court in New York's Allegany County last month, the lawsuit details how Paul Ceglia signed a contract with Facebook in April 2003 to design and develop the website TheFacebook.

www.guardian.co.uk

In a 136-page ruling, Walker said the lawsuit challenging the ban "demonstrated by overwhelming evidence" that it violates due process amid equal-protection rights under the US constitution.

www.guardian.co.uk

5m) lawsuit against a newspaper that reproduced a WikiLeaks report saying she had been involved in underhand sales of diamonds from the controversial Marange mines.

www.guardian.co.uk

He thought we'd lost the lawsuit, just like everyone else.
On myślał, że przegraliśmy proces, jak każdy.

So what, your family lost a lawsuit and you decided to hit the bank?
Twoja rodzina przegrała sprawę sądową, więc zdecydowałeś się obrabować bank?

I know that this lawsuit must be very hard for you and your family.
Słuchaj, wiem, że ten proces musi być ciężki dla ciebie i twojej rodziny.

Yet they gave him a lawsuit for one of their most important clients.
Ale dali mu sprawę jednego ze swoich najważniejszych klientów.

We're lucky if we come out of this without a lawsuit.
Będzie dobrze jak wyjdziemy z tego bez procesu

She let me keep my, um, stuff there during the lawsuit.
Tak. Pozwoliła mi trzymać, tam moje rzeczy podczas procesu.

She comes back to the States, drops the lawsuit, moves in with her father.
Wraca do Stanów, przestają się procesować, ona wprowadza się do ojca.

Please tell me she hasn't decided to reopen her lawsuit.
Proszę, powiedz mi, że ona niezdecydowała się ponownie wznowić pozew.

These girls are just jerking their way to a lawsuit.
Te dziewczyny po prostu torują sobie drogę do procesu sądowego.

The fisherman from the south coast who's brought a lawsuit against God.
Rybak z południowego wybrzeża który wszczął proces przeciwko Bogu.

This is a matter for insurance, not a frivolous lawsuit.
To kwestia ubezpieczenia, a nie bezmyślnego pozwu.

She only made them here to win a lawsuit.
Zmieniła się tylko teraz, żeby wygrać ten proces.

The lawsuit because your boyfriend didn't want to be photographed?
Procesu, bo twój chłopak nie chciał zostać fotografem?

I figured there's always some kind of lawsuit against a department, huh?
Stwierdziłem, że zawsze jest jakiś pozew przeciwko wydziałowi, nie?

She was just saying that so she'il win her lawsuit.
Powiedziała to tylko żeby wygrać swój proces.

Does not. Because I believe it was his first lawsuit.
Nie pasuje, dlatego myślę, że to jego pierwszy pozew.

You didn't call me here to talk about the lawsuit, did you?
Nie zaprosiłaś mnie tutaj, by porozmawiać o procesie.

Winning a tobacco lawsuit would get a lot of publicity.
Wygrywając proces tytoniowy zyskali duży rozgłos.

I have a lawsuit from a restaurant in, New York.
Mam wezwanie do sądu z restauracji w Nowym Jorku.

She just wants to avoid a lawsuit and to win an naacp award.
Ona chce tylko uniknąć procesu sądowego i wygrać nagrodę

You in there with her -- that is a lawsuit.
Ty -- razem z nią. To doprowadzi do procesu

We might even get married after all this lawsuit settlement stuff gets settled. Huh.
Może nawet się pobierzemy, jak tylko cała ta sprawa z odszkodowaniem się zakończy.

I'm not here to rekindle any of that ugly lawsuit business.
Nie jestem tutaj aby rozpalać na nowo, żadnego z tych okropnych prawnych biznesów.

He does not want a lawsuit, want us to depart.
On nie chce nas pozwać, on chce żebyśmy się odczepili.

Look, that lawsuit about the unembalmed arm was not my fault.
Proces o niezabalsamowaną rękę to nie ja.

It was good that Owen said that about the lawsuit.
Dobrze, że Owen powiedział to o pozwie. Co?

Lots about the lawsuit, how desperate Mattiece was to win it.
Dużo o procesie. Mattiece bardzo chciał go wygrać.

Draw up a lawsuit against Great Benefit, and put my name on it.
Załóż w moim imieniu sprawę przeciwko Great Benefit. Dzisiaj się tym zajmiemy.

What we do not need is a lawsuit.
A to czego nie potrzebujemy to procesu sądowego.

In our country there is first a lawsuit.
W naszym kraju najpierw jest proces i dowody.

And haven't you got a lawsuit to lose?
Nie masz przypadkiem procesu do przegrania?

Are you prepared to deal with a lawsuit?
Przygotowana jest pani na sprawę sądową?

So, you're firing me without grounds? Now I really have a lawsuit.
Więc zwalniasz mnie bez odprawy Teraz naprawdę wiele straciłem

Forgive me, Penny, but that would be the very definition of a frivolous lawsuit.
Wybacz mi, Penny, ale to byłaby definicja frywolnego pozwu sądowego.

Just drop the lawsuit and shut my mouth.
Abym przerwała proces i zamknęła buzię.

But now with all this media coverage and this lawsuit...
Ale teraz, przy aktywności mediów i z procesem..

Says you took your wife without permission. Her relatives have filed a lawsuit, Jack.
Jest tam napisane, że zabrałeś swoją żone bez pozwolenia. Jej krewni wytoczyli ci sprawę.

Ms. Higgins only felt harassedas a result of the filed lawsuit.
Pani Higgins tylko czuła się molestowana jako rezultat tamtej sprawy.

That fox has a pending lawsuit against the duff brewery.
Ten lis ma nierozstrzygnięty proces przeciw do niczego browarowi.

They took all the rock-climbing walls after the lawsuit, so...
Zabrali wszystkie drabinki po procesie, więc...

I need more space on this lawsuit.
Że potrzebuję więcej przestrzeni przy tym pozwie.

Zimmer's phony lawsuit gets it back into France entirely legally.
Dzięki fałszywemu procesowi Zimmera... trafiają do Francji całkowicie legalnie.

Tug recently won a property lawsuit against the Mobleys.
Holownik niedawno wygrał pozew mienia przed Mobleys.

I ain't got no time for no lawsuit.
Nie mam czasu na proces.

Scottie, when this lawsuit's over, there's not going to be a Darby International.
Gdy ten proces się skończy, nie będzie Darby International.

You don't wanna mention lawsuit or beard after psychotherapy. Listen to me.
Nie chcesz chyba wspominać o procesie i brodzie po psychoterapii?

My parents already had one lawsuit.
Moi rodzice mają już jeden pozew.

But your lawsuit demands she be terminated.
Ale pani sprawa żądała żeby była zwolniona.

My name's on that lawsuit too.
Ja też wezmę udział w tym procesie.