Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dobry, dobrotliwy; życzliwy; uprzejmy; łagodny, przyjemny; łaskawy; naturalny, przyrodzony;

(Adverb) dobrotliwie; życzliwie; uprzejmie; łaskawie; serdecznie; z łaski swojej;
think kindly of sb|sth - mieć o kimś|czymś dobre zdanie;
look kindly on sb|sth - aprobować kogoś|coś, patrzeć życzliwym okiem na kogoś|coś;
take kindly to sb|sth - polubić kogoś|coś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dobry, dobrotliwy, życzliwy
will/would you ~ czy~będziesz tak uprzejmy
look ~ on/upon aprobować
think ~ of sb lubić kogoś, mieć dobrą opinię o kimś
do not take ~ to sth/sb nie akceptować czegoś/kogoś, nie zgadzać się z czymś/kimś

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj dobry, uczynny, miły

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOBRY

DOBROTLIWY

ŻYCZLIWY

ŁAGODNY

DOBRODUSZNY

POCZCIWY

ŻYCZLIWIE

POCZCIWIE

GRZECZNIE

ŁAGODNIE

MILE

ŁASKAWIE

PRZYCHYLNIE

Wordnet angielsko-polski

(showing or motivated by sympathy and understanding and generosity
"was charitable in his opinions of others"
"kindly criticism"
"a kindly act"
"sympathetic words"
"a large-hearted mentor")
łaskawy, wielkoduszny, wspaniałomyślny
synonim: charitable
synonim: benevolent
synonim: sympathetic
synonim: good-hearted
synonim: openhearted
synonim: large-hearted

Słownik internautów

uprzejmie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. życzliwy
dobry
dobroduszny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dobroczynny

łaskawy

serdecznie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Committee responsible has kindly adopted all our respective amendments.
Komisja przedmiotowo właściwa zechciała przyjąć wszystkie nasze odnośne poprawki.

statmt.org

Kindly allow me to give credit to the instrumental role Jordan is playing in this regard.
Pragnę również wyrazić uznanie dla istotnej roli, jaką w tym względzie odgrywa Jordania.

statmt.org

We are now being kindly invited by the Americans to pay a share.
Ostatnio amerykanie zwrócili się do nas z prośbą o wniesienie wkładu.

statmt.org

Could you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
Czy może pan przypomnieć wszystkim, że jeśli zachodzi taka konieczność, mikrofon jest wyłączany?

statmt.org

And when I was done, he actually offered me his shirt to wipe off my feet and kindly walked me out.
Pobiegałam po tunelu z włączonym samowyzwalaczem. ~~~ Pobiegałam po tunelu z włączonym samowyzwalaczem.

TED

John Malseed very kindly let me ride his immaculate, nickel-plated, 1888 penny farthing after the race - and I crashed it.

www.guardian.co.uk

" It was kindly meant, so I didn't correct him; though it occurred to me that no one probably ever calls Sir David Attenborough John Simpson.

www.guardian.co.uk

On the Royal Holloway Anti Cuts Alliance website, which JMG89 kindly links to, student have been posting video and text updates of their progress so far: http://rhacc.

www.guardian.co.uk

Though I can't vouch personally for their appallingness, it seems unfair not to pass on the the warnings of those who've kindly tweeted their own pet hates.

www.guardian.co.uk

He doesn't take kindly to those who stand in his way.
On zabije każdego, kto stanie mu na drodze.

But I don't take kindly to being told to get out of my car.
Ale nie zamierzam ulegać rozkazom wynoszenia się z mojego wozu.

So I want you to help her kindly get used to things around here.
Więc chcę, żebyście byli dla niej mili... i pokazali jej co i jak.

Father, look kindly on your children who put their trust in you.
Ojcze, wejrzyj łaskawie na swoje dzieci, które w Tobie pokładają nadzieję.

Kindly tell them not to lay a place for me.
Proszę im delikatnie powiedzieć aby nie nakrywano dla mnie.

So just kindly stop using the word truth around me, okay?
Więc przestań przy mnie używać słowa prawda, dobra?

Will one of you learned doctors kindly tell me what is going on?
Czy ktoś z was uczonych panów powie mi co tu się dzieje?

Will you kindly tell her not to worry, I've gone home to bed.
Proszę jej powiedzieć, żeby się nie martwiła, że poszedłem spać.

She looked at him kindly, her expression full of love.
Patrzyła na niego ciepło. - Jej twarz pełna miłości.

She was looking at me kindly, with a sad look.
Spoglądała na mnie miło, że smutnym wzrokiem.

We are now being kindly invited by the Americans to pay a share.
Ostatnio amerykanie zwrócili się do nas z prośbą o wniesienie wkładu.

Can you kindly take us to the harbor, we are late already.
Czy mogliby panowie nas podwieźć do portu? Jesteśmy już spóźnione.

We don't take kindly to outsiders trying to tell us how to live.
Nie bierzemy uprzejmy dla ludzi z zewnątrz próbują powiedzieć nam, jak żyć.

It sounds like some man didn't treat you too kindly.
Wygląda na to, że jakiś mężczyzna sprawił ci przykrość.

He didn't take too kindly to being arrested for murder.
Dlaczego? Nie podobało mu się, że jest aresztowany za morderstwo.

So I don't take kindly to a man trying to steal mine.
Więc dlatego nie przyjmę życzliwie człowieka, który próbował ukraść mi konia.

I kindly invite you all to vote in support of the candidates.
Zachęcam do poparcia kandydatów w głosowaniu.

Kindly try to keep your mind out of the gutter.
Uprzejmie spróbuj trzymać twój umysł zdala od brukowca.

It is ridiculous to think that we can fight this war kindly.
Nieorzecznym jest myślenie, że możemy prowadzić tę wojnę uprzejmie.

Gentlemen, will you kindly escort these men out of the building?
Panowie, mogę prosić o wyprowadzenie tych mężczyzn z budynku?

Allow me to stop for a moment and ask you kindly to consider that the strategy's very name is problematic.
Pozwolę sobie zatrzymać się na moment i poprosić państwa grzecznie, aby wzięli państwo pod uwagę, że sama nazwa tej strategii nastręcza kłopotów.

Saint Peter might look kindly on his services to the teaching of medicine.
Święty Piotr spojrzy przychylnym okiem na jego służbę nauce.

Uncle Sam doesn't take too kindly to people who bring down planes.
Wujek Sam nie traktuje zbyt miło ludzi, którzy zrzucają samoloty.

You should know that the Republic does not take kindly to such threats.
Powinieneś wiedzieć, że Republika nie traktuje miło takich gróźb.

Excellent, kindly have it up and running by dawn tomorrow.
Doskonale, proszę ją przynieść jutro o świcie.

Will you kindly tell me what you're talking about?
Proszę mi uprzejmie powiedzieć, o czym wy mówicie?

Could you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
Czy może pan przypomnieć wszystkim, że jeśli zachodzi taka konieczność, mikrofon jest wyłączany?

Thank you very much for so kindly complying with our request.
Bardzo dziękuję za tak uprzejme zastosowanie się do naszej prośby.

Kindly tell him I have better things to do than haunt his threshold.
Możesz mu powiedzieć że mam ważniejsze sprawy do zalatwienia niż ściąganie od niego podatków

He sends his regards to the police, asking them kindly to wait for him.
On wysyła jego szacunki do policji, pytając ich dobry czekać na niego.

Because I could not stop for death, he kindly stopped for me.
Ponieważ sama nie potrafiłam zatrzymać śmierci, on uprzejmie zrobił to dla mnie

The Duke will not take kindly to a rival for his suit.
Książę nie będzie zadowolony z rywala.

She kindly asks for your help, and will reward you plenty.
Ona bardzo prosi Cie o pomoć, i hojnie Ci to wynagrodzi.

Most loan sharks don't take too kindly to independent thinking.
Większość rekinów pożyczek nie docenia niezależnego myślenia.

Ladies and gentlemen, if you could all kindly take your seats.
Panie i panowie, bardzo proszę zająć miejsca.

If you're here to drink, kindly find another place.
Jeśli przyszedłeś się napić proszę poszukaj innego miejsca

Kindly give me a clearer answer to my question.
Proszę dać mi jaśniejszą odpowiedź na moje pytanie.

Ladies and gentlemen, may I ask you all kindly to be seated?
Panie i panowie, czy mogę spytać, czy wszystkim dobrze się siedzi?

But you never think, so will you kindly not break that rule at least!
Ty nigdy nie myślisz, więc przynajmniej tego się trzymaj!

Will you kindly place yourself on the operating table?
Proszę się położyć na stole operacyjnym.

The Committee responsible has kindly adopted all our respective amendments.
Komisja przedmiotowo właściwa zechciała przyjąć wszystkie nasze odnośne poprawki.

Kindly allow me to give credit to the instrumental role Jordan is playing in this regard.
Pragnę również wyrazić uznanie dla istotnej roli, jaką w tym względzie odgrywa Jordania.

I'm not the kind of man who takes kindly to threats-
Nie należę do ludzi, którzy przyjmują groźby...

Kindly do not interrupt the session with such points.
Uprzejmie proszę o niezakłócanie przebiegu sesji takimi uwagami.

Kindly remove it and send for a fresh one.
Proszę ją zabrać i wysłać po nową. -Tak jest, proszę pana.

Who was that kindly fellow who gave you away at our wedding?
To, kim był ten typ, co poprowadził cię do ołtarza?

Will you kindly watch where the hell you're falling, my good man?!
Możesz, do cholery, uważać, gdzie wpadasz, dobry człowieku?!

And when I do, I will still think kindly of you.
A gdy to zrobię, nadal będę myślał o tobie z sympatią.

I kindly told him to hold the order.
Kazałem mu trzymać się planu.

If you'll kindly excuse me... i have some things to take care of.
Proszę mi wybaczyć, ale... mam kilka spraw, którymi muszę się zająć.