Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna szczepienie, zaszczepienie; zabezpieczenie; uprzedzenie krytyki; chemia posiew;
inoculation against - szczepienie przeciwko czemuś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n szczepienie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(against) szczepienie (przeciw)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OCZKOWANIE

WYSIEW

POSIEW

WSZCZEPIENIE

Wordnet angielsko-polski

(taking a vaccine as a precaution against contracting a disease)
wakcynacja
synonim: vaccination

Słownik internautów

szczepienie ochronne

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zaszczepienie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. szczepienie n, zaszczepienie n (krystalizacji)
2. modyfikwoanie (żeliwa)
3. szczepienie n, okulizacja f, oczkowanie n
4. szczepienie n
5. posiew m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But secondly, to incentivize that inoculation by giving a kilo of lentils to everybody who participated.
Jako dodatkową zachętę dawano szczepionym kilogram soczewicy.

TED

Now, some of us are old enough to have a small, circular scar on our arms from an inoculation we received as children.
Część z nas ma na tyle lat, aby mieć jeszcze małą bliznę na ramieniu po szczepieniu, które dostaliśmy jako dzieci.

TED

Indeed, the initial report contained a number of inaccuracies and could have discouraged people from having the inoculation.
Faktycznie początkowa wersja sprawozdania zawierała liczne nieścisłości i mogła zniechęcać obywateli do zaszczepienia się.

statmt.org

I haven't even had the required inoculations.

www.guardian.co.uk

"The doctors used prostitutes with the disease to pass it to the prisoners (since sexual visits were allowed by law in Guatemalan prisons) and then did direct inoculations made from syphilis bacteria poured onto the men's penises or on forearms and faces that were slightly abraded when the 'normal exposure' produced little disease, or in a few cases through spinal punctures.

www.guardian.co.uk

In his excellent book Aberrations of Mourning: Writing on German Crypts, he points to the advent in the west of recording devices such as phonographs and gramophones before infant mortality rates had been reduced by mass inoculation, even among the better off.

www.guardian.co.uk

They took tissue from everyone who had a smallpox inoculation.
Oni wzięli tkanka z każdego kogo miała ospie szczepieniu.

Think of this as an inoculation Against false hope.
Potraktuj to jako szczepienie przeciwko fałszywej nadziei.

Indeed, the initial report contained a number of inaccuracies and could have discouraged people from having the inoculation.
Faktycznie początkowa wersja sprawozdania zawierała liczne nieścisłości i mogła zniechęcać obywateli do zaszczepienia się.

He's received his smallpox inoculation, and he's on the schedule for circumcision later today.
Dostał szczepionkę na ospę, a na później jest umówiony na obrzezanie.

I propose mandatory smallpox inoculation for the people.
Proponuję obowiązkowe szczepienia przeciw ospie dla ludzi.

Smallpox Inoculation, a home for unwanted children.
A to szczepienie przeciwko ospie, a to dom dla niechcianych dzieci.

Inoculation is not without risk.
Szczepienie nie jest bez ryzyka.

Just a little inoculation... ...just to make sure she stays afraid.
Tylko tyle... ... a będę miał pewność, że nadal się boi.

Currently, the MEPs and their assistants are being asked to have the inoculation, and I would like to share a number of concerns with you.
Obecnie wzywa się posłów do PE i ich asystentów do poddania się szczepieniu, dlatego chciałabym podzielić się z państwem szeregiem moich obaw.

Evidence for transporting an animal without certificates of ownership... ...and certificates of inoculation.
Dowód przewożenia zwierząt bez certyfikatu własności... oraz świadectwa szczepień.

The motto of the Animal Health Strategy is 'Prevention is better than cure', and preventive inoculation is the best contribution to animal welfare.
Motto tej strategii na rzecz ochrony zdrowia zwierząt brzmi "zapobieganie jest lepsze niż leczenie”, a szczepienia zapobiegawcze stanowią najlepszy wkład do dobrostanu zwierząt.

Obviously there are also other very important causes that should not be underestimated, such as: animal transport, unsatisfactory early warning systems, insufficient preventative measures being taken, which includes inoculation.
Oczywiście są również i inne bardzo ważne przyczyny, których nie wolno nam lekceważyć, takie, jak: transport zwierząt, niedostateczny system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, niewystarczająca profilaktyka, w tym szczepienia ochronne.