Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Indonezyjczyk/Indonezyjka;

(Adjective) indonezyjski;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Indonezyjczyk
indonezyjski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Indonezyjka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj indonezyjski
s Indonezyjczyk

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Indonesian Foreign Minister has rightly invoked the Treaty of Amity and Cooperation.
Minister spraw zagranicznych Indonezji słusznie odwołał się do traktatu o przyjaźni i współpracy.

statmt.org

Now, I remember speaking to an Indonesian friend of mine, Frankie.
Pamiętam rozmowę z moim znajomym z Indonezji - Frankie.

TED

We were three writers, one from the Philippines, one Turkish and one Indonesian -- like a joke, you know.
Byliśmy w trójkę, pisarzy: jeden z Filipin, ja jedna z Turcji i jeden z Indonezji -- wiecie, jak w dowcipie.

TED

Now, if you think I'm exaggerating at all in this, all you have to do is substitute something else, like "Indonesian."
Ale jeżeli sądzicie, że wszystko wyolbrzymiam, to spróbujcie, zamienić to słowo na coś innego, np. Indonezyjczyk.

TED

It is therefore a great pleasure to be able to welcome our friends and counterparts from the Indonesian Parliament today.
Dlatego też z przyjemnością mogę dziś powitać naszych przyjaciół i odpowiedników z Parlamentu Indonezji.

statmt.org

It would be a bad impact on the Indonesian youth.
Bo ich zdaniem miały zły wpływ na indonezyjską młodzież.

Somehow she made her way to an Indonesian zoo and then here.
W jakiś sposób przedostała się do indonezyjskiego zoo i później tutaj.

Listen, Bones, you got to be really careful in that Indonesian jungle, okay?
Posłuchaj, Bones, musisz być naprawdę ostrożna w tej indonezyjskiej dżungli, dobrze?

It is therefore a great pleasure to be able to welcome our friends and counterparts from the Indonesian Parliament today.
Dlatego też z przyjemnością mogę dziś powitać naszych przyjaciół i odpowiedników z Parlamentu Indonezji.

The Indonesian Foreign Minister has rightly invoked the Treaty of Amity and Cooperation.
Minister spraw zagranicznych Indonezji słusznie odwołał się do traktatu o przyjaźni i współpracy.

We therefore support the initiative of our Indonesian hosts to invite finance ministers to a meeting on climate change and funding, to be held in Bali during the Conference.
W związku z powyższym popieramy inicjatywę naszych indonezyjskich gospodarzy zaproszenia ministrów finansów na posiedzenie w sprawie zmian klimatycznych i finansowania, które ma odbyć się podczas konferencji na Bali.

Things went rather worse, however, for 46 year old Indonesian, Nasarudin Kamaruddin, who got 6 blows of the cane and one year in prison for the same offence.
Jednak gorzej sytuacja miała się w przypadku 46-letniego Indonezyjczyka, Nasarudina Kamaruddina, który skazany został na 6 uderzeń rózgą i rok więzienia za to samo przestępstwo.

The delegation of the Indonesian Parliament is visiting Parliament, today, in connection with the seventh EP-Indonesia Interparliamentary Meeting.
Delegacja Parlamentu Indonezji gości dzisiaj w Parlamencie w związku z siódmym posiedzeniem międzyparlamentarnym Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Indonezji.

I am aware as someone who has behalf on the UNDP on advising the new Indonesian Parliament in 1999 on revisions to their Rules of Procedure, of exactly how useful this can be.
Jako osoba, która w imieniu UNDP doradzała w 1999 r. nowemu parlamentowi Indonezji w zakresie rewizji regulaminu, jestem świadom, jak bardzo może to być użyteczne.