Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ulepszenie, polepszenie (się) w czymś, poprawa, udoskonalenie, usprawnienie; podniesienie wartości; postęp;
continuous improvement - ciągła poprawa, stałe doskonalenie;
there’s still room for improvement - dużo jeszcze można poprawić;
improvement on last year’s performance - poprawa w porównaniu do ubiegłorocznych wyników;
show an improvement - wykazywać poprawę;
home improvements - ulepszenia w domu;
make improvements - dokonywać ulepszeń;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ulepszenie, udoskonalenie, postęp

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

polepszenie, ulepszenie, poprawa, udoskonalenie, usprawnienie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. poprawa
2. ulepszenie~ in pay podwyżka płac ~ in quality poprawa jakości

Słownik architektury angielsko-polski

poprawa f, udoskonalenie n, ulepszanie n, ulepszenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n poprawa, ulepszenie, polepszenie improvement bonds obligacje komunalne emitowane w celu finansowania robót publicznych oraz infrastruktury improvement in the market poprawa koniunktury rynkowej improvement in prices podwyżka cenimprovement in stocks zwyżka kursów akcjian improvement of the previous offer oferta lepsza od poprzednio przez niego złożonej

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

poprawa f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

poprawa także zdrowia

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s poprawa
ulepszenie, udoskonalenie
podniesienie wartości (jakości itd.)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n poprawa
ulepszenie, udoskonalenie
podniesienie wartości (jakości)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UDOSKONALENIE

NAPRAWIENIE

POPRAWIENIE

UDOGODNIENIE

PODNIESIENIE

POSTĘP

PODCIĄGNIĘCIE

AMELIORACJA

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of improving something
"their improvements increased the value of the property")
poprawa, polepszenie, poprawienie


2. (the act of improving something
"their improvements increased the value of the property")
ulepszenie, polepszenie: :

3. (a change for the better
progress in development)
poprawienie się, polepszenie się: : synonim: betterment
synonim: advance

Słownik internautów

ulepszenie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

doskonalenie
poprawa
postęp
ulepszenie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

poprawaulepszenie~, efficiency poprawa skuteczności~, environmental poprawa (stanu) środowiska~ in compliance poprawa w zakresie zgodności (z przepisami) ~ in environmental quality poprawy jakości środowiska~, landfill operation poprawa eksploatacji składowiska~, management performance poprawa sprawności zarządzania~ of the quality of the environment poprawa jakości środowiska~ of waste management standards ulepszenie norm w zakresie gospodarki odpadami~, operating performance poprawa sprawności działania~, process modenizacja technologii~, regulatory compliance poprawa w zakresie zgodności z przepisami~, residential environment poprawa (stanu) środowiska w miejscu zamieszkania~, waste management poprawa gospodarki odpadami

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

usprawnienie

wynalazek

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

poprawa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

doskonalenie; poprawa; udoskonalenie; ulepszanie, ulepszenie; zwiększenie
~, channel - regulacja rzeki
~, cleanliness - poprawa czystości
~, design - ulepszenie projektowe
~, efficiency - poprawa skuteczności
~, firing accuracy - poprawa celności strzelania
~ in discipline - poprawa dyscypliny
~ in firepower - zwiększenie siły ognia
~ in organization - poprawa organizacji
~ in relations - poprawa stosunków
~ in the weather - poprawa pogody
~, infrastructural - poprawa stanu infrastruktury
~, lighting - poprawa oświetlenia
~, method - ulepszanie metod
~, military - zwiększenie sprawności wojskowej
~ of equipment supply - poprawa zaopatrzenia w sprzęt
~ of fire; ~, of firing accuracy - zwiększenie dokładności strzelania
~ of fire power - zwiększenie siły ognia
~ of range and accuracy of firing - zwiększenie donośności i dokładności strzelania
~ of the soldiers' morale - poprawa morale żołnierzy
~, organizational - poprawa organizacji, ulepszenie form organizacyjnych
~, quality - poprawa jakości
~, security - poprawa bezpieczeństwa
~, structural - udoskonalenie konstrukcyjne, ulepszenie konstrukcyjne
~, technological - udoskonalenie techniczne
~, visibility - poprawa widoczności
~, weapon - ulepszenie broni
~, weather - poprawa pogody

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

poprawa
ulepszenie
usprawnienie
modernizacja
porządkowanie
~, channel - regulacja rzeki
~, drainage poprawa odwodnienia
~, efficiency poprawa skuteczności
~, environmental poprawa stanu środowiska
~, environmental quality poprawa jakości środowiska
~, facility operation/al poprawa eksploatacji instalacji
~, filtration poprawa filtracji
~, flood defence poprawa umocnień przeciwpowodziowych
~, flood forecasting poprawa prognozowania powodzi
~, flood protection poprawa ochrony przed powodzią
~ in environmental quality poprawa jakości środowiska
~ in water quality poprawa jakości wody/wód
~ of the present state poprawa stanu istniejącego
~, operating performance poprawa sprawności działania
~, performance poprawa sprawności
~, performance indicator poprawa wskaźników sprawności działania
~, quality poprawa jakości
~, regulatory compliance poprawa w zakresie przestrzegania przepisów
~, river flow poprawa przepływu rzeki
~, river water quality poprawa jakości wody rzecznej
~, sewage quality poprawa jakości ścieków
~, sewage treatment poprawa oczyszczania ścieków
~, sewage treatment process poprawa procesu oczyszczania ścieków
~, sewage works modernizacja oczyszczalni ścieków
~, significant poprawa znacząca
~, sludge sedimentation IS poprawa sedymentacji osadu
~, structural ulepszenie konstrukcyjne
~ to wastewater treatment works modernizacja oczyszczalni ścieków
~, wastewater treatment poprawa oczyszczania ścieków
~, wastewater treatment plant modernizacja oczyszczalni ścieków
~, water management poprawa gospodarowania wodą, porządkowanie gospodarki wodnej
~, water quality poprawa jakości wody
~, water treatment poprawa uzdatniania wody

Słownik częstych błędów

Rzeczownik improvement (postęp, rozwój) jest jednym z określeń zmiany pewnego stanu. Gdy chcemy ją określić jako dużą, dodajemy któryś z przymiotników: great, major, considerable, dramatic, np. There has been a great improvement in his language skills since he returned from London (Nastąpił znaczny postęp w jego umiejętnościach językowych, od kiedy wrócił z Londynu)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I think this could be an important basis for further improvement of that system.
Sądzę, iż mogłoby to stanowić istotną podstawę do dalszych ulepszeń tego systemu.

statmt.org

It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
Wymaga jeszcze kilku poprawek, ale przynajmniej brzmi jak ja, a nie jak HAL 9000.

TED

Please continue to work on this agenda and introduce the necessary improvements.
Proszę o kontynuowanie prac nad tym programem i wprowadzenie niezbędnych ulepszeń.

statmt.org

The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
Komisja także zgadza się, że należy nadal ulepszać identyfikowalność produktów.

statmt.org

We will have to work further on the improvement of deposit guarantee schemes.
Będziemy musieli pracować nad dalszymi usprawnieniami systemów gwarancji depozytów.

statmt.org

The practice is for schools - sometimes acting on the advice of government agencies and consultants - to focus extra resources, time and attention on groups of middle-ability pupils whose achievements are most likely to help them rise up the league tables, impress inspectors, hit improvement targets and, in some cases, avoid closure.

www.guardian.co.uk

The centre received Â?80,000 each, channelled through the local council, from the Department of Health's communities for health programme and the Yorkshire and Humber regional improvement partnership, which is funded by the Department of Communities and Local Government.

www.guardian.co.uk

"The decision may become a turning point for the improvement of relations between the countries, and both sides should grasp the opportunity to get relations back on the correct track," Liu told Associated Press.

www.guardian.co.uk

He told parliament earlier this month that Hermes, the database of the missing persons bureau at the National Policing improvement Agency (NPIA), held records of "636 unidentified body cases, [including] 68 cases where the remains of bodies were found; or body parts were found".

www.guardian.co.uk

And all with no hope of children or any improvement.
Wszystko to bez nadziei na dzieci i jakąkolwiek poprawę.

I just wanted to know if there'd been any improvement.
Chciałam tylko wiedzieć, czy się panu polepszyło.

And life up on the hill turned out to be a big improvement.
A życie pod górę zmieniło się, by być dużo lepszym.

This guy is a big improvement over the last one.
Ten chłopak jest o wiele lepszy od ostatniego.

There is certainly room for further improvement of the policy.
Bez wątpienia pozostaje jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie.

The second is an improvement in the conditions under which people live.
Drugi obszar to poprawa warunków życia ludności.

However, there is still room for improvement in key areas.
Wciąż jeszcze istnieje jednak duży potencjał do poprawy w kluczowych obszarach.

That is a clear improvement on the current 7-day period.
Jest to wyraźny postęp w stosunku do obecnego siedmiodniowego okresu.

Of course, we expect even more improvement when a new government takes office early next year.
Oczywiście oczekujemy większej poprawy po przyszłorocznej zmianie rządów.

However, the good news is that there has already been improvement.
Jednakże dobrą wiadomością jest to, że pewna poprawa już nastąpiła.

The new version is an improvement on the last one.
Nowy tekst jest poprawioną wersją poprzedniej umowy.

There is an improvement in the use of Community funds.
Nastąpiła poprawa w wykorzystaniu funduszy wspólnotowych.

Although there is room for improvement, how would the future look without our European social model?
Chociaż nadal jest co usprawniać, należy zadać sobie pytanie, jak wyglądałaby przyszłość bez europejskiego modelu społecznego?

See, that's your answer. There really was no room for improvement.
To jest twoja odpowiedź Tam nie było miejsca, by zrobić to lepiej.

Without such teachers, it is difficult to achieve any improvement.
Bez takich nauczycieli ciężko jest osiągnąć jakąkolwiek poprawę.

I think this could be an important basis for further improvement of that system.
Sądzę, iż mogłoby to stanowić istotną podstawę do dalszych ulepszeń tego systemu.

We are talking about a culture of continuous quality improvement.
Mówimy tutaj o kulturze ciągłej poprawy jakości.

One of these targets is an improvement in environmental conditions.
Jednym z celów jest poprawa warunków środowiska naturalnego.

The result is thus a great improvement on the original proposal.
Wynik stanowi więc ogromne osiągnięcie w stosunku do pierwotnego wniosku.

I believe that there is plenty of room for improvement.
Sądzę, że jest jeszcze dużo obszarów, które wymagają poprawy.

And more than half are like that one, showing significant signs of improvement.
U więcej niż połowy była taka poprawa.

The most startling improvement, if I may say so, sir.
Nadzwyczajna poprawa, jeśli wolno mi tak powiedzieć.

They only offer a relatively slight improvement on the current situation.
Oferują one jedynie niewielką poprawę bieżącej sytuacji.

I am hoping for a considerable improvement at second reading.
Mam nadzieję, że w drugim czytaniu uda się dokonać znacznej poprawy.

This improvement has to take place at all levels of qualifications.
Ta poprawa musi nastąpić na wszystkich szczeblach kwalifikacji.

Daily experience suggests that improvement in the short term is not likely.
Codzienne doświadczenie każe myśleć, że w krótkim czasie poprawa raczej nie nastąpi.

I therefore believe that we have room for improvement on this score.
Mam w związku z tym nadzieję, że pewne kwestie z tej dziedziny możemy poprawić.

In this respect, the new regulation will mean a major improvement.
W związku z tym nowe rozporządzenie będzie oznaczać znaczną poprawę.

I therefore support this report and hope to see an improvement in the situation very shortly.
Dlatego też popieram to sprawozdanie, z nadzieją, że wkrótce zauważę poprawę sytuacji.

The Commission's proposal left quite a lot of room for improvement.
Trzeba było włożyć sporo pracy w udoskonalenie wniosku Komisji.

This is all about a general improvement of the preference system as a whole.
Dotyczy to ogólnej poprawy całego systemu preferencji.

However, better services also require an improvement in vocational training.
Jednakże lepsze usługi wymagają również poprawy szkolenia zawodowego.

We should therefore be open to all possible discussions that could lead to an improvement.
Dlatego powinniśmy być otwarci na każdą możliwą dyskusję, która może prowadzić do ulepszeń.

The improvement of conditions for women in Europe must be our ultimate goal.
Naszym ostatecznym celem musi być poprawa warunków kobiet w Europie.

There has been no improvement in the effectiveness of the fight against crime.
Nie nastąpiła poprawa skuteczności walki z przestępczością.

This certainly is an improvement on the motel and the coffee shop.
To wyrażny postęp w porównaniu z motelem i kawiarnią.

After all, the system is actually more of a threat than an improvement to Poland's security.
W rzeczywistości przedmiotowy system stanowi raczej zagrożenia a nie poprawę bezpieczeństwa Polski.

I welcome the announcement of an improvement in these relations.
Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź poprawy tych stosunków.

Consolidation would mean a further 10 years without an improvement in the legal basis.
Takie połączenie oznaczałoby kolejne 10 lat bez żadnej poprawy, jeśli chodzi o podstawę prawną.

No major difficulties were identified, but in some areas, there is still room for improvement.
Nie stwierdzono żadnych poważnych trudności, jednak w pewnych obszarach dużo można jeszcze poprawić.

The amendments have led, in my view, to a real improvement of the whole text.
Moim zdaniem wprowadzone poprawki znacznie udoskonaliły cały tekst.

Our most important proposal for improvement should be put into practice consistently.
Naszą najważniejszą propozycję dotyczącą usprawnień należy wprowadzać w życie w sposób konsekwentny.

Experience with implementation tells us when and where there is room for improvement.
Doświadczenia wypływające z wdrażania przepisów mówią nam kiedy i gdzie potrzebne są udoskonalenia.

This represents a large improvement over 2008, when the percentage was 36%.
Oznacza to znaczną poprawę w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to odsetek ten wyniósł 36 %.

This change could have been the precursor of an improvement.
Agencja Praw Podstawowych powstała na bazie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii.

Ladies and gentlemen, there is a need for improvement here.
Panie i panowie! Istnieje tutaj potrzeba wprowadzenia ulepszeń.

In this respect, the perception that we are on the road to improvement is certainly not wrong.
W tym kontekście wrażenie, że jesteśmy na dobrej drodze do poprawy, nie jest bynajmniej chybione.

However, I think the improvement of vocational training should in any case be included among our goals.
Uważam jednak, że jednym z naszych celów powinna stać się poprawa kształcenia zawodowego.

Even the compromise designed to tone things down does not bring about any improvement.
Sytuacji tej nie poprawi nawet kompromis ukierunkowany na jej złagodzenie.

The question is how should consumer protection and the improvement of the same be organised?
Zachodzi pytanie, w jaki sposób należy zorganizować i ulepszać ochronę konsumentów?