Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wymagać koniecznie; zakładać; (za)sugerować, dać/dawać do zrozumienia, implikować; oznaczać, znaczyć; powodować/pociągać za sobą konsekwencje;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(of a pers suggest, hint at) dawać do zrozumienia, insynuować, implikować
what are you ~ying by that? co chcesz przez to powiedzieć?
2.
(of a statement, action etc.) znaczyć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sugerować, implikować, oznaczać, powodować konsekwencje, pociągać za sobą

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. sugerować, dawać do zrozumienia
2. oznaczać to ~ approval oznaczać przyzwolenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt sugerować, dawać do zrozumienia

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dać do zrozumienia, sugerować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAKŁADAĆ

IMPLIKOWAĆ

SUGEROWAĆ

POCIĄGAĆ ZA SOBĄ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

sugerować
oznaczać
implikować

Słownik internautów

dawać do zrozumienia, implikować, sugerować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

insynuować

mieścić

zawierać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.
Jednakże wiąże się to z kosztami, których nie możemy przenosić na konsumentów.

statmt.org

The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.

statmt.org

It implies greater police and judicial cooperation between Schengen countries.
Oznacza też ściślejszą współpracę policji i sądów poszczególnych krajów strefy.

statmt.org

It seems to me that Mr Piebalgs was implying that he favoured something similar.
Wydaje się, że komisarz Piebalgs dawał do zrozumienia, iż byłby za czymś podobnym.

statmt.org

Completing this market implies the elimination of non-tariff barriers (para.
Zakończenie tworzenia tego rynku wiąże się z usunięciem barier pozacelnych (ust.

statmt.org

Soviet growth was counted differently, was biased massively towards heavy industry and did not necessarily imply a matching growth in living standards.

www.guardian.co.uk

The word "authentic" is used almost exclusively these days to imply its opposite, but After You, a short, compelling book, is so unvarnished - "Not some actress, not a presented version" - that anything it loses in style is made up for in immediacy.

www.guardian.co.uk

The document claims Mulcaire's handwritten notes imply that the news editor of the NoW, Ian Edmondson, instructed him to intercept Miller's voicemail and that the operation also involved targeting her mother, her publicist and one of her closest friends as well as Law, her former partner, and his personal assistant.

www.guardian.co.uk

Dialectical materialism was to imply denial and self-sacrifice no longer.

www.guardian.co.uk

Wasn't trying to imply nothing about what you all get up to.
Nie staram sie mowić nic złego o tobie ani o tym, co tu robisz.

Are you trying to imply that I did something wrong?
Insynuujesz, że zrobiłam coś złego?

That would imply you had a say in the matter.
To by znaczyło, że masz coś do gadania.

I didn't mean to imply that the work we're doing here is not significant.
Nie chciałem sugerować, że praca którą wykonujemy nie jest ważna.

Maybe you'll remember that next time you imply we got anything in common!
Może pomyślisz o tym następnym razem, gdy zasugerujesz, że mamy coś wspólnego.

However, these imply a level of cost which we cannot pass on to our consumers.
Jednakże wiąże się to z kosztami, których nie możemy przenosić na konsumentów.

Also, several of these issues imply cooperation with the Council.
Poza tym, kilka z tych spraw implikuje współpracę z Radą.

Because what you're implying is none of your business to imply.
To, co próbujesz zasugerować, ani trochę nie jest twoją sprawą.

Taunting would imply that this is some sort of game.
Drwina mogłaby oznaczać, że to jakaś gra.

Are you trying to imply that you didn't just break wind?
Próbujesz sugerować że tylko nie rozbiłeś wiatru?

Conversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
Natomiast na odwrót, przyznanie priorytetu interesom gospodarczym oznaczałoby olbrzymią utratę twarzy.

And I don't want to imply that they're all crazy and dangerous.
Ja nie chcę sugerować, że wszystkie są szalone i niebezpieczne.

Which imply that you have luggage, and that you're going places.
Które dają ci do znaczenia, że masz bagaże, i że się musisz wyprowadzić.

Not an attack, which would imply something else.
Nie atak, który sugerowałby coś jeszcze.

This does not imply closing our eyes to difficulties, but rather looking reality in the face and judging everyone by the same measure.
Nie oznacza to, że mamy przymykać oczy na trudności, lecz raczej musimy spojrzeć rzeczywistości w twarz i osądzać wszystkich tą samą miarą.

And it's maybe irresponsible to imply my actions are not rationally supported.
Być może to nierozsądne sugerować, że moje działania są nieracjonalne.

Use of copyrighted footage does not imply endorsement by its owners.
Użycie chronionych prawem autorskim fragmentów nie oznacza wniesienia uwag przez ich właścicieli.

Upholding the former would imply a readiness to sacrifice the latter.
Podtrzymywanie zasad oznaczałoby gotowość do poświęcenia interesów gospodarczych.

The report contains a large amount of instructive material, and society needs to be informed about what these values imply.
Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wiele pouczającego materiału, zaś społeczeństwo musi być informowane na temat tego, co te wartości implikują.

Sex and Dominating habit imply that he might have an inferiority complex.
Seks i dominacja mogą oznaczać, że cierpi na kompleks niższości.

Interview would imply that a conversation took place.
Przesłuchiwałem mogłoby sugerować, że miała miejsce rozmowa.

You imply that had a large and qualifications?
Sugerujesz, że miał za duże kwalifikacje ?

But what Doug did was imply that it was weak physically.
A Doug zasugerował, że jest słaba fizycznie.

That would imply I approve of your program.
To oznaczałoby, że popieram pański program.

However, this does not imply that we support all of the detailed recommendations that have been included.
Nie oznacza to jednak, że popieramy wszystkie szczegółowe rekomendacje, które zostały dołączone.

It should be clear that the creation of such a mechanism will not imply its automatic activation.
Należy przy tym wyjaśnić, że stworzenie takiego mechanizmu nie oznacza jego automatycznego uruchomienia.

Both imply the absorption of a huge loss.
Oba wymagają absorpcji ogromnej straty.

Does that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Czy to oznacza zgodę na to, by śmierć była formą kary?

Woolsey dealt with Kentucky using a means that would also imply accidental death.
Woolsey poradził sobie z Kentucky na sposób implikujący przypadkową śmierć.

If you're trying to imply a link between products and an operators accidental death...
Czy insynuuje pan, że istnieje związek pomiędzy produktem a przypadkową śmiercią operatora?

Hey, I wasn't trying to imply anything about Michelle.
Nie chciałam nic sugerować w związku z Michelle.

So does that imply that gravity moves faster than the speed of light?
Więc to sugeruje, że grawitacja porusza się szybciej niż z prędkością światła?

However, this does not imply a preliminary decision concerning the proposed part-session from 20 to 23 April.
Nie oznacza to jednak wstępnej decyzji, dotyczącej propozycji przeprowadzenia sesji miesięcznej w dniach 20 - 23 kwietnia.

Of course, that does not imply that the topics are not important.
Oczywiście nie oznacza to, że tematy te nie są ważne.

Support for this report does not imply support for that Treaty.
Poparcie przedmiotowego sprawozdania nie oznacza poparcia dla tego traktatu.

That must imply an offer of practical assistance.
Musi to oznaczać ofertę praktycznej pomocy.

That would imply that it is possible to hack a pacemaker.
To by implikowało że jest możliwe zhakowanie rozrusznika.

I'm sorry, that seems to imply that you organized this little clambake.
Wybacz, ale to zdaję się oznaczać, że to ty zorganizowałeś to garden party. Tak.

If Russia does indeed do so, this will in a sense imply a return to the Cold War era.
Jeżeli taką politykę powstrzymania Rosja będzie praktykować to oznacza to pewien rodzaj powrotu do zimnej wojny.

Reference to determination would imply that fishing effort would only be measured, not managed.
Wyrażenie "ustalanie” kojarzyłoby się tylko z ustalaniem wielkości nakładu połowowego, a nie z zarządzaniem tym nakładem.

It will imply a new legal framework which will require careful consideration between the institutions.
Pociągnie to za sobą wprowadzenie nowych ram prawnych, które wymagają dokładnego rozważenia przez obie instytucje.

You seemed to imply that I have said something that was inappropriate, or over the top, or wrong.
Wydaje się, że sugerował pan, iż powiedziałem coś niestosownego, przesadnego lub niewłaściwego.

I mean, I don't want to imply anything.
To znaczy, nie chcę nic dawać do zrozumienia.

Does the proposal not imply that a difference is drawn between the current services of the public broadcasting corporations and the new media services?
Czy wniosek nie zakłada dokonania rozróżnienia między obecnymi usługami świadczonymi przez publiczne podmioty nadawcze a nowymi usługami medialnymi?

I didn't mean to imply that.
Nie chodziło mi o to.

Moral notions imply attributes to substances which exist only in relational duality.
Pojęcia moralne implikują przymioty bytu, Które istnieją tylko w relacjach dwoistych.

That would imply I'd lost something.
To mogłoby znaczyć, że coś straciłam.

That would imply that my subconscious mind controls my decisions.
Oznaczałoby to, że moimi decyzjami kieruje podświadomość.

That seems to imply that they're valuable, right?
To wydaje się oznaczać, że są one cenne, prawda?

May I assume that you imply that Kazakhstan does not meet those conditions at the present time?
Czy mogę zatem przyjąć, iż sugeruje pan, że Kazachstan nie spełnia obecnie tych warunków?