Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) mnogość, bezkres, ogrom, bezmiar;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ogrom, bezmiar

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ogrom, bezmiar

Nowoczesny słownik angielsko-polski

mnogość

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OGROM

BEZMIAR

BEZMIERNOŚĆ

NIEZMIERNOŚĆ

BEZGRANICZNOŚĆ

BEZBRZEŻE

BEZKRES

ROZLEGŁOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(unusual largeness in size or extent or number)
ogromność
synonim: enormousness
synonim: grandness
synonim: greatness
synonim: immenseness
synonim: sizeableness
synonim: vastness
synonim: wideness

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ogrom
bezmiar

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ogrom
~ of a country - ogrom kraju
~ of wartime destruction - ogrom zniszczeń wojennych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I understand the immensity of the task to be achieved, given the size of the territory to be covered.
Rozumiem, że cel, jaki ma zostać osiągnięty jest przeogromny, biorąc pod uwagę obszar, jakiego dotyczy.

statmt.org

(NL) Madam President, the assassination of Benazir Bhutto is a tragedy for Pakistan and shows the immensity of the problems facing the country.
(NL) Pani przewodnicząca! Zamordowanie Benazir Bhutto to tragedia dla Pakistanu i pokazuje, z jak olbrzymimi problemami ma do czynienia ten kraj.

statmt.org

But what was Treblinka? Where had he lost them? Would he find them again? So, suddenly, to understand the immensity of the loss.

www.guardian.co.uk

Coming out of the vast unknown, out of the immensity, into new life.
Wyjść z olbrzymiej niewiadomej... Z bezkresu... W nowe życie.

Only they could understand the immensity.
Tylko one potrafią mnie zrozumieć.

I understand the immensity of the task to be achieved, given the size of the territory to be covered.
Rozumiem, że cel, jaki ma zostać osiągnięty jest przeogromny, biorąc pod uwagę obszar, jakiego dotyczy.

We were all deeply affected on a personal level by the immensity of the suffering of the Palestinian people, and also of the devastation.
Wszyscy byliśmy osobiście i do głębi poruszeni ogromem cierpienia ludności palestyńskiej, a także zniszczeniami.

I'm going to join... the immensity.
zamierzam się połączyć... z bezmiarem.

(NL) Madam President, the assassination of Benazir Bhutto is a tragedy for Pakistan and shows the immensity of the problems facing the country.
(NL) Pani przewodnicząca! Zamordowanie Benazir Bhutto to tragedia dla Pakistanu i pokazuje, z jak olbrzymimi problemami ma do czynienia ten kraj.

In view of the financial restrictions that have been adopted and the immensity of the new tasks linked to the Treaty of Lisbon, the elections to Parliament, the change in the Statute for Members and the proposed introduction of a statute for assistants, 2009 will be a very difficult year.
Rok 2009 ze względu na przyjęte ograniczenia finansowe i ogrom czekających nowych zadań związanych z traktatem lizbońskim, wyborami do Parlamentu, zmianą statutu posła i proponowanym wprowadzeniem statutu asystenta będzie bardzo trudny.