Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) tworzyć wizerunek w wyobraźni, planować, obmyślać; przedstawiać; odzwierciedlać, przypominać; ucieleśniać, symbolizować; wyobrażać; odwzorowywać, portretować, odbijać w lustrze;

(Noun) wizerunek, wyobrażenie; wcielenie czegoś, symbol, ucieleśnienie; kopia, obraz, odbicie; podobizna, wizerunek, image, opinia;
visual image - obraz;
be the living image of sb - wyglądać kropka w kropkę jak ktoś, być łudząco podobnym do kogoś;
brand image - biznes wizerunek marki;
image advertising - biznes reklama wizerunku;
brand image - biznes wizerunek marki;
image advertising - biznes reklama wizerunku;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(representation) wizerunek.
2.
(statue) pomnik
graven ~ wygrawerowany pomnik.
3.
(likeness
counterpart) wizerunek, podobizna.
4.
(idea
conception) pomysł.
5.
(simile or metaphor) obrazowe wyraenie.
6.
(opt) odbicie
(reflection) obraz.
7.
(impression made on others) wrażenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obraz, wizerunek, podobizna, wyobrażenie, opinia, odbicie (w lustrze)
portretować, odbijać (w lustrze)
be the very ~ of sb być żywym odbciem (obrazem) kogoś

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n wizerunek firmy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

obraz m, wyobrażenie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

obraz, wyobrażenie myślowe

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s obraz, podobizna, posąg
wyobrażenie
zobrazowanie
~ intensification wzmocnienie obrazu
~ intensifier wzmacniacz obrazu

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n obraz, podobizna
wyobrażenie
wizerunek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODOBIZNA

WYOBRAŻENIE

POSĄG

POSĄŻEK

OBRAZ

FIGURA

KOPIA

KINESKOP

ODWZOROWANIE [MAT.]

ODZWIERCIEDLENIE

WYOBRAŻAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

obraz
opinia

Wordnet angielsko-polski


1. (a representation of a person (especially in the form of sculpture)
"the coin bears an effigy of Lincoln"
"the emperor's tomb had his image carved in stone")
kukła
synonim: effigy
synonim: simulacrum

2. (someone who closely resembles a famous person (especially an actor)
"he could be Gingrich's double"
"she's the very image of her mother")
sobowtór: : synonim: double
synonim: look-alike

3. (a standard or typical example
"he is the prototype of good breeding"
"he provided America with an image of the good father")
pierwowzór, oryginał, prototyp, prawzór, protoplasta, autentyk: : synonim: prototype
synonim: paradigm
synonim: epitome

4. (language used in a figurative or nonliteral sense)
figura retoryczna: : synonim: trope
synonim: figure of speech
synonim: figure

5. (the general impression that something (a person or organization or product) presents to the public
"although her popular image was contrived it served to inspire music and pageantry"
"the company tried to project an altruistic image")
wizerunek: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. obraz
2. podobizna
wizerunek
3. pomysł

Słownik audio-video Montevideo

obraz, film, zdjęcie, fotografia, obraz fotograficzny, wizja [TV]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ilustracja

odbicie

wizerunek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz.,fot. obraz; zdjęcie
~, background - obraz tła
~, blurred - obraz niewyraźny, obraz zamazany
~, computer - obraz komputerowy
~, high quality - obraz wysokiej jakości
~, infrared - obraz w podczerwieni, zdjęcie wykonane w podczerwieni
~, magnified - obraz powiększony
~, mirror - obraz zwierciadlany
~, photographic - obraz fotograficzny
~, radar - obraz radarowy
~, satellite - obraz satelitarny, zdjęcie satelitarne
~, target - rad lok. obraz celu
~, thermal - obraz cieplny (celu)
~, true - opt. obraz rzeczywisty
~, two dimensional - obraz dwuwymiarowy
~, ultraviolet - zdjęcie wykonane w ultrafiolecie
~, virtual - obraz pozorny
~, visible - obraz widzialny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

obraz
~, infrared - obraz w podczerwieni, zdjęcie w podczerwieni
~, infrared satellite obraz satelitarny w podczerwieni
~, microscopic obraz mikroskopowy
~, satellite obraz satelitarny

Słownik techniczny angielsko-polski

obraz m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It provides images with better contrast, clarity, resolution and depth of field.
Umożliwia ona zwiększanie kontrastu, ostrości, rozdzielczości i głębi ostrości.

Axis

But images don't need to be graphic in order to remind us of the tragedy of war.
Ale obrazy nie muszą być dosadne, aby przypominały nam, jaką tragedią jest wojna.

TED

If applicable, a link to “Additional information” is offered (see image above).
W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej).

ECB

The “Filter as you type” function (see image below) helps you to search the list.
Funkcja „podświetlenia” (zob. diagram poniżej) pomaga w przeszukiwaniu listy.

ECB

This region seen here for the first time in the Cassini image taken in 2005.
Obszar ten został po raz pierwszy sfotografowany przez sondę Cassini w 2005 roku.

TED

It also dummies up an image of how Moat might look now based on the police description of his size and what he is believed to be wearing.

www.guardian.co.uk

Judges thought he had staged his winning image of an Iberian wolf jumping over a gate by hiring a tamed wolf called Ossian from a zoological park in Madrid.

www.guardian.co.uk

But hey, in my dreams that's the image I've conjured and you'll just have to allow me that.

www.guardian.co.uk

In 1995, Kratochwil offered the Scottish National Gallery, which holds nothing by Ethel Walker herself, this horribly intrusive image of his benefactor.

www.guardian.co.uk

But just as we present an image, so should you.
Ale tak jak my się prezentujemy, wy też powinniście.

The image of what he'd seen was still in his mind.
Obraz tego, co widział jest wciąż w jego umyśle.

We all know God made man in his own image.
Wszyscy wiemy, że Bóg stworzył mężczyznę na swe podobieństwo.

But I can't get the image out of my head.
Ale nie mogę pozbyć się tego obrazu z mojej głowy.

We're going to have to do something about your public image.
Będziemy musieli coś zrobić z twoim wizerunkiem publicznym.

Such a fine young man, the very image of his father.
Taki wspaniały młodzieniec, tak podobny do ojca.

Why is it on the left side of the image?
Dlaczego to jest po lewej stronie obrazka?

Well, every one of us has a certain image we project to others.
Jak to wymyślony? - Każdy z nas ma wizerunek, który prezentuje innym, prawda?

You're the very image of your mother and every bit as beautiful.
Tak bardzo przypominasz swoją matkę i jesteś uderzająco piękna.

I close my eyes and open them again. But the image didn't change.
Zamknąłem oczy i otworzyłem je ponownie, lecz obraz nie zmienił się.

It is said he created all men in his image.
Mówi się, że stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo.

We must find a boy that's the very image of you.
Musimy znaleźć chłopca, który jest bardzo podobny do ciebie.

One, I do not want that image in my head.
Po pierwsze, nie chcę tego w swojej głowie.

For the first time I'm seeing such a clear image.
Po raz pierwszy widzę, taki czysty wizerunek.

I'm trying to be a positive image in the community.
Staram się być pozytywnym obrazem w społeczności.

The image you've worked to create, and the real you.
Wizerunek, nad którego stworzeniem pracujesz oraz prawdziwy ty.

I don't have her photo, but she was the image of me.
Nie mam jej zdjęcia, ale była moim odbiciem.

I had an image of our friends hearing you now.
Wyobraziłam sobie, że słuchają cię nasi przyjaciele.

And if he wants to make me in his image, hey.
A jeśli chce mnie upodobnić do siebie.

Well, from what I can tell, it looks like the image is real.
Cóż, z tego, co mogę powiedzieć, wygląda na to, że to prawda.

Thanks to this report, we are presented with a different image of culture.
Dzięki temu raportowi pojawia się inny obraz kultury.

How clear is the image of me on that screen?
Jak wyraźny jest obraz na tym ekranie?

The image that we created will be with me when I die.
Obraz, który stworzyliśmy będzie ze mną kiedy umrę.

He believed that the police might see your image in their eyes?
Baliście się, że policja zobaczy wasze odbicie w ich oczach?

There's this image that I keep on coming back to.
Jest taki obraz do którego wracam.

If I’m ever going to get that image out of my brain.
Jeśli ja kiedykolwiek dostanie że obecnie wizerunek mojego mózgu.

My heart wants to throw your image off from within.
Moje serce chce wyrzucic twoj obraz za siebie

I mean, why are you worried so much about your image?
Powiedz mi... Czemu tak się martwisz swoim wizerunkiem?

Is that the image you want to offer the financial markets?
Czy to obraz, który chcecie pokazać rynkom finansowym?

A slight change of image was enough to start a new life.
Drobna zmiana wyglądu wystarczyła, aby zacząć życie od nowa.

It's so funny how a new image can change everything.
To zabawne jak nowy wygląd może zmienić wszystko.

Born of the dust, I was made in his image.
Zrodzony z prochu, stworzony na Jego podobieństwo.

You are an image to these people. You're like an object.
Jesteś dla tych ludzi tylko wyobrażeniem i jakby obiektem.

So let's look at the pattern on this part of the image.
Popatrzmy na wzór w tej części obrazu.

They could damage the image of the security policy, and I would like to see what your vision is.
Mogą one zniszczyć wizerunek polityki bezpieczeństwa. Chciałabym poznać pani wizję.

I'm a private detective, the last thing I need is a public image.
Jestem prywatnym detektywem. Ostatnie czego mi trzeba, to publiczny wizerunek.

Let me come back to the image of the football match.
Powrócę do metafory meczu piłkarskiego.

However, what worries me most is the image of this issue in society.
Tym, co mnie najbardziej martwi, jest jednak społeczny wizerunek tego problemu.

Is that not the perfect visual image of life and death?
Czyż to nie jest idealny obraz życia i śmierci?

A child would go a long way to butch up his image.
Dziecko przeszło długą drogę, by się do niego dostać.

I am not taking sides just showing you your real image.
Nie biorę stron tylko pokazuję ci twój prawdziwy obraz.

He honors nothing but his own image in the glass!
Obchodzi go tylko własny wizerunek w lustrze.

That day, they showed me the only image of him in existence.
Tego dnia, pokazali mi jedyny istniejący jego portret.

And don't worry, I know you have an image to protect.
Ale nie martw się. Wiem, że musisz ochraniać swój wizerunek.

You're the absolute image of her, when she was young.
Bardzo ją przypominasz z czasów, gdy była młoda.

I soon learned that along with an image, came maintenance.
Wkrótce zrozumiałem, że wraz z wizerunkiem, przychodzą obowiązki.

You have to be able to fix an image of it in your mind.
Musisz być w stanie przedstawić sobie w głowie ich obraz.

Every point of light in this image is not a star but a galaxy.
Każdy punkt światła na tym obrazie, nie jest gwiazdą lecz galaktyką.

Having Jane on your arm is not the image that you need right now.
Majac Jane na barkach to nie jest image, ktorego teraz potrzebujesz.

Make sure you walk slowly, or the image will streak.
Miej pewność, że idziesz wolno, albo będziesz spalona.