Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wspaniały, znamienity, znakomity, wybitny, sławny, słynny, prześwietny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj sławny, głośny, słynny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sławny, znakomity, słynny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

prześwietny

wspaniały

wielmożny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁAWNY

SŁYNNY

ZNAKOMITY

ZNAMIENITY

WYBITNY

PRZESŁAWNY

GŁOŚNY

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: celebrated
synonim: famed
synonim: far-famed
synonim: famous
synonim: notable
synonim: noted
synonim: renowned

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. znakomity
wybitny

Słownik audio-video Montevideo

sławny, głośny, słynny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. sławny; znakomity

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

'He who conceals trouble only makes it worse,' warned the illustrious Hungarian poet Gyula Illyés.
"Ten, który maskuje problemy, tylko je pogarsza”, ostrzegał wybitny węgierski poeta Gyula Illyés.

statmt.org

So that puts me in pretty illustrious company.
Dzięki temu znalazłem się w nieco wyszukanym towarzystwie.

TED

An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
Po ukończeniu studiów prawniczych na uniwersytecie w swoim rodzinnym mieście Coimbra został uznanym w Portugalii adwokatem, dziennikarzem i politykiem.

statmt.org

In fact, the Commission has made several proposals before - in the time of one of my illustrious predecessors - but at this stage, the conditions are not right for getting an agreement.
Już wcześniej - za moich znamienitych poprzedników - Komisja złożyła kilka wniosków, ale na tym etapie warunki nie sprzyjają osiągnięciu porozumienia.

statmt.org

Now, I'm by no means the first person to realize how powerful a tool intervention is. ~~~ The history of attempts to tinker with the function of the nervous system is long and illustrious.
Nie jestem rzecz jasna pierwszym, który zdał sobie sprawę jak potężnym narzędziem jest interwencja Historia prób manipulowania systemem nerwowym jest długa i znamienita.

TED

Aficionados insist that as much dedication goes into the perfect bowl of noodles as into a multiple-course kaiseki banquet, yet ramen, unlike its more illustrious counterpart, thrives on its street credibility.

www.guardian.co.uk

HMS Ark Royal will also be scrapped immediately, while HMS illustrious or HMS Ocean will continue for now as a helicopter carrier.

www.guardian.co.uk

But this is where the restaurant's continuity with its illustrious past ends.

www.guardian.co.uk

Written by a member of the illustrious Longford family, it's a subtle, witty, singular novel about a girl whose naivety is appealing rather than irritating.

www.guardian.co.uk

A girl from such an illustrious family is hard to find.
Trudno znaleźć dziewczynę z tak sławnej rodziny.

Correct me if I'm wrong, but wasn't she one of the illustrious 12?
Popraw mnie, jeśli się mylę, ale czy ona nie była jedną ze znakomitej 12?

And today, we would join that illustrious band of brothers.
A dzisiaj, chcielibyśmy dołączyć do tego znakomitego zespołu braci.

I hold your methods in much less regard than my illustrious predecessor did.
Mam dużo mniejszy szacunek dla waszych metod niż mieli moi poprzednicy.

Not after our long, illustrious history we shared together.
Nie po naszej długiej, wspaniałej, wspólnej historii.

You're not scared of my illustrious mother, are you?
Chyba nie boisz się mojej matki?

One of our first and most illustrious members.
Jeden z naszych pierwszych, najznamienitszych więźniów.

This old place has had an illustrious past.
Stare miejsce miało sławną przeszłość.

Your illustrious services in many parts of the world...
Twoje wybitne zasługi w wielu częściach świata...

I want you to join my illustrious company.
Dołączcie do mojej znakomitej trupy.

Illustrious company alongside him, to say the least.
Słynne przedsiębiorstwo obok niego, aby powiedzieć najmniej.

Our illustrious predecessor was killed a month ago.
Nasz znakomity poprzednik został zabity miesiąc temu.

British Conservatives abstained in the votes concerning the illustrious euro.
Brytyjscy konserwatyści wstrzymali się od głosu w sprawie wspaniałego euro.

Madam President, I am not an illustrious film critic, as the previous speaker is.
w imieniu grupy ECR. - Pani przewodnicząca! Nie jestem tak znakomitym krytykiem filmowym, jak mój szacowny przedmówca.

And you harass this city's most influential and illustrious citizen.
A wy niepokoicie w tym mieście najbardziej wpływowego i prawego obywatela.

Your husband's illustrious career is over.
Wspaniała kariera twojego męża dobiegła końca.

I never had such an illustrious parishioner.
Nigdy nie miałem tak sławnego parafianina.

I, a traitor of our illustrious Emperor, for whom I have suffered?
Ja, zdrajcą naszego Cesarza, za którego cierpiałem?

It's a panegyric... a tribute to my great and illustrious ancestor.
To jest panegiryk... Hołd dla mojego wielkiego i słynnego antenata.

You life style is not very illustrious
Twój styl życia nie jest zbyt dochodowy.

Uh, Maya, this is Joseph Bradley, our illustrious station chief.
Maya, to Joseph Bradley, nasz naczelnik.

Great as in celebrated, illustrious, famous?
Wielki czyli sławny znakomity, popularny?

Welcome His Eminence and our other illustrious guests.
Witam serdecznie Jego Eminencję i znakomitych gości.

I'm one of Woodberry's less illustrious alumni.
Jestem jednym z mniej znanych absolwentem.

We're all illustrious in God's eyes.
Wszyscy jesteśmy sławni w oczach Boga.

Madeinusa Machuca, daughter of our illustrious mayor.
Madeinusa Machuca, córka naszego znakomitego burmistrza.

His illustrious wife, Muffie.
Jego znakomita żona, Muffie.

Your illustrious model.
Twój wspaniały model.

Our illustrious neighbor.
Nasz znakomity sąsiad.

How can nations with long and illustrious military histories, such as Britain and France, adopt such a nonsensical policy?
Jak to możliwe, by narody z długą i wspaniałą wojskową przeszłością, takie jak Wielka Brytania czy Francja, przyjmowały tak bezsensowną politykę?

hits to date in his illustrious career.
Do dzisiaj 2,999 trafień w jego znakomitej karierze.

His illustrious colleague from the Rome Opera House
I jego kolega z opery w Rzymie.

Our illustrious publicist Laura Radcliffe's idea.
Pomysł naszej znakomitej publicystki, Laury Radcliffe.

This limitless grandeur and illustrious rank...
To nieskończona wielkość i przesławne rządy...

'He who conceals trouble only makes it worse,' warned the illustrious Hungarian poet Gyula Illyés.
"Ten, który maskuje problemy, tylko je pogarsza”, ostrzegał wybitny węgierski poeta Gyula Illyés.

An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
Po ukończeniu studiów prawniczych na uniwersytecie w swoim rodzinnym mieście Coimbra został uznanym w Portugalii adwokatem, dziennikarzem i politykiem.

Here is our illustrious court composer... ...Maestro Salieri.
A to nasz znakomity, nadworny kompozytor... maestro Salieri.

And here is our illustrious Court Composer... ...Maestro Salieri.
A to nasz znakomity, nadworny kompozytor... maestro Salieri.

In fact, the Commission has made several proposals before - in the time of one of my illustrious predecessors - but at this stage, the conditions are not right for getting an agreement.
Już wcześniej - za moich znamienitych poprzedników - Komisja złożyła kilka wniosków, ale na tym etapie warunki nie sprzyjają osiągnięciu porozumienia.

In fact I believe that it is an honour for our country to have an illustrious representative at the head of a strategic institution such as the European Central Bank (ECB).
Naprawdę uważam to za zaszczyt dla mojego kraju, że ma swojego znakomitego przedstawiciela na czele tak strategicznej instytucji, jaką jest Europejski Bank Centralny (EBC).

This candidate's curriculum vitae certainly indicates a profile of the highest level of professionalism and life experience, and presents an image of one of today's most illustrious Italians in the global economic landscape.
Curriculum vitae tego kandydata pokazuje oczywiście sylwetkę człowieka reprezentującego najwyższy poziom profesjonalizmu i doświadczenia życiowego oraz jednego z dzisiejszych najznakomitszych Włochów na światowej scenie gospodarczej.