Nowoczesny słownik angielsko-polski

obolały

Wordnet angielsko-polski

(a symptom of some physical hurt or disorder
"the patient developed severe pain and distension")
ból, bolesność
synonim: pain

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ranienie
zranienie
skaleczenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The yen is hovering around a 15-year high against the dollar, hurting the country's exporters.

www.guardian.co.uk

Many people are unable to get to work, thereby hurting production and the provision of services.

www.guardian.co.uk

"The Strait of Hormuz and the Persian Gulf will be our field of manoeuvre in this regard and whoever harbours the intention of hurting or damaging us will be damaged severely in return," said Hossein Ibrahimi, deputy head of parliament's national security and foreign policy commission.

www.guardian.co.uk

"And there are other signs that they are hurting for cash aid and assistance.

www.guardian.co.uk

He's the only one who can stop me from hurting anyone else.
On jest jedynym, który potrafi mnie powstrzymać przed krzywdzeniem innych.

Maybe some of you are here and you're hurting for someone else.
Może niektórzy z was są tutaj cierpią przez kogoś innego.

He would have no problem hurting either one of us.
Nie miałby problemu, żeby skrzywdzić któreś z nas.

Not hurting them in the first place would have been for their own good.
Po pierwsze nie krzywdź je to byłoby dla ich dobra.

You were hurting too much, and I see that now.
Cierpiałaś bardzo i teraz to widzę.

You must be hurting bad for money to take this job.
Musisz ci nieźle brakować pieniędzy, że podjąłeś się tego zlecenia.

You know, the only person you're hurting with that is yourself.
Wiesz co, jedyną osobą, którą ranisz, jesteś ty sam.

You know better to talk like that when I'm hurting.
Nie mów tak do mnie, kiedy cierpię.

Do you believe a spirit could be hurting your son?
Wierzysz, że duch może krzywdzić twojego syna?

I could only hurting you, and so I'm really not.
Jedyne co mogłam, to ranić ciebie, a ja taka nie jestem.

You've been hurting me so I won't cause any more trouble.
Zraniłeś mnie więc nie będę więcej sprawiać żadnych kłopotów.

I'm not so sure it's the long hours hurting you.
Nie jestem pewny, czy to... te długie godziny cię ranią.

What I don't understand is why my leg still hurting.
Nie rozumiem, czemu noga dalej mnie boli.

I was hurting us both by keeping it from you.
Raniłem nas obu przez trzymanie tego z dala od ciebie.

When he calls, how do I tell him no without hurting his feelings?
Jak mam mu to powiedzieć, nie raniąc jego uczuć?

I just look at it that I'm not hurting anybody.
W życiu uważam, żeby nikogo nie zranić.

Well, it's not hurting as much now, so I can be civil to her.
Już prawie nie boli, więc mogę być dla niej milsza.

Maybe there's a way we can tell him without hurting his feelings.
Może jest jakiś sposób, żeby powiedzieć mu nie krzywdząc jego uczuć.

There's a difference Between being attracted to someone and hurting them.
Istnieje różnica, kiedy ktoś się komuś podoba, a robieniem tej osobie krzywdy.

I don't want you to worry so much about hurting my feelings.
Nie musisz martwić się o moje uczucia.

Well, now you don't have to worry about not hurting his feelings.
Nie musisz się martwić, że go zranisz.

I can't stand the idea of some jerk hurting her.
Nie zniosę, że jakiś palant ją rani.

At my age, you get sick of hurting and being hurt.
W moim wieku, Dostajesz choroby z miłości i możesz być zraniony.

Well, if that means more people hurting or stealing from each other, then no.
Jeśli to oznacza więcej skrzywdzonych i obrabowanych ludzi, to nie.

Mommy, if this country is so great, how come people are still hurting you?
Mamusiu, skoro ten kraj jest taki wspaniały, to czemu ciebie tak krzywdzą?

There can be no doubt that events in the financial sector are hurting the real economy.
Oczywiste jest, że wydarzenia w sektorze usług finansowych szkodzą gospodarce realnej.

This colour you are wearing is hurting my eyes badly.
Ten kolor który masz na sobie rani mi oczy.

Exactly! You can't decide if we're helping or hurting him.
Nie umiesz się zdecydować, czy mu pomagamy, czy go krzywdzimy.

At least he should give me the courtesy of hurting his feelings.
Powinien dać mi możliwość zranienia jego uczuć.

But, Lorenzo, did he have anything to do with hurting that child?
Ale Lorenzo, miał coś wspólnego ze śmiercią tego dziecka?

Clay will keep on hurting everyone that gets in his path.
Clay będzie krzywdził każdego, kto stanie mu na drodze...

I'm not the kind of person who takes pleasure in frightening people, hurting them.
Nie jestem osobą, która czerpie przyjemność ze straszenia ludzi i krzywdzenia ich.

We gotta do something, and it's not going to involve hurting anyone.
Rancza już nie ma. Musimy coś wymyślić. Tak, żeby nikomu nie stała się krzywda.

Who can take out the kidney without hurting the puppy?
Kto może wyjąć nerkę bez ranienia szczeniaka?

No, they will be hurting you all the time.
Nie, będą cię cały czas bolały.

We should be taking care of them, not hurting them.
Trzeba się nimi opiekować a nie krzywdzić.

I'm teaching them how to fall without hurting themselves.
Uczę ich jak upadać by nie zrobić sobie krzywdy.

I won't have to see men hurting each other?
nie będę musiał zobaczyć mężczyzn ranienia siebie nawzajem?

I didn't tell you the truth about someone else hurting you.
Nie powiedziałem ci prawdy, mówiąc że ktoś inny cię zranił.

I didn't hold back for fear of hurting her like I do with you.
Nie wstrzymywałem się z obawy przed skrzywdzeniem jej, tak jak to robiłem z tobą.

You won't have to worry about this creep hurting anyone ever again.
Nie musisz martwić się o tego wazeliniarza nigdy więcej cię nie skrzywdzi.

I have to die or I will keep hurting people.
Muszę umrzeć, albo wciąż będę krzywdzić ludzi.

If I am hurting anyone it is only myself.
Nawet jeśli kogoś skrzywdzę, to najwyżej siebie samą...

I think the germs in this house aren't hurting anybody.
Myślę, że zarazki w tym domu nie ranią nikogo.

I'm not taking anything from you when you're hurting.
Nie ma mowy. Nic od ciebie nie wezmę, kiedy cierpisz.

So we need to hurt him without really hurting him.
Więc musimy go zranić, tak na prawdę go nie raniąc.

What, you think I'm hurting myself more than her?
Co, myślisz, że ranię siebie bardziej niż ona mnie?

She's just hurting and wants us to hurt just as bad.
Jest zraniona i chce nas też zranić.

It's better to end it than to end up hurting her.
Lepiej zakończyć to teraz, niż zranić ją później.

It'd bother you, too, but it didn't start hurting till a couple months ago.
Ciebie też by dokuczało. Ale boleć zaczęło dopiero parę miesięcy temu.