Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) upokorzenie, poniżenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n poniżenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n upokorzenie, poniżenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UPOKORZENIE

PONIŻENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (strong feelings of embarrassment)
upokorzenie, poniżenie
synonim: chagrin
synonim: mortification

2. (an instance in which you are caused to lose your prestige or self-respect
"he had to undergo one humiliation after another")
upokorzenie: : synonim: mortification

3. (depriving one of self-esteem)
poniżenie: : synonim: abasement

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

poniżanie
poniżenie, ukorzenie się
upokorzenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

poniżenie, upokorzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

poniżanie; poniżenie; upokorzenie
~, combat - upokorzenie poniesione na polu bitwy
~, dignity - poniżenie godności
~, national - upokorzenie narodu
~ of surrender - upokorzenie z powodu poddania się

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It also prevents young people from getting into trouble and ending up in the worst situation of all: the horror and humiliation of prison, where their golden years are blighted and they fall into the clutches of people ready to exploit them.

www.guardian.co.uk

From the every day humiliation of being laughed at by strangers to the disorientating effects of sex change drugs - "I would wander the streets, full of hormones, depressed, with people laughing behind my back" - she is proving to be an eloquent ambassador to what remains a globally marginalised and misunderstood community.

www.guardian.co.uk

But worse than the pain, he says, was the humiliation of asking his girlfriend, who he'd met while recovering from his eighth operation, to regularly clean his seeping wounds.

www.guardian.co.uk

Even the sport's governing acronym, with its "S" for "span" (instead of "B" for "bridge" - narrowly avoiding the furrowed humiliation of "babe jumping") tells a story.

www.guardian.co.uk

I can't stand to think what that humiliation would do to him.
Nie mogę sobie wyobrazić jak bardzo by go to upokorzyło.

After all, we've only got each other to get through this humiliation.
Po tym wszystkim, mamy tylko siebie, aby przejść przez to upokorzenie.

I don't want this humiliation made more public than it already is.
Nie chcę, żeby to upokorzenie stało się bardziej publiczne, niż jest teraz.

And I see you've invited more people to witness my humiliation.
I widze, że zaprosiłaś więcej ludzi na świadków mojego poniżenia.

People tend to focus more On their own public humiliation and shame.
ludzie bardziej się skupiają... na ich publicznych upokorzeniach i wstydzie.

We would train our men to resist pain and humiliation.
Chcieliśmy nauczyć naszych ludzi być odpornym na ból i upokorzenie.

Therapy should not be a source of constant humiliation for you.
Terapia nie powinna być źródłem stałego upokorzenia dla ciebie.

Just think, his defeat and humiliation at the hands of a Jew!
Pomyśl tylko, jego klęska i upokorzenie z ręki Ż yda!

For you, as a man of honor, the humiliation will be unbearable!
Dla pana, jako człowieka honoru, będzie to upokorzenie ponad siły!

How far does the humiliation go in this accursed country?
Jak daleko posuwa się upokorzenie w tym przeklętym kraju?

Remember, I need the humiliation as well as the money.
Pamiętaj, potrzebuję upokorzenia tak samo jak pieniędzy.

Don't you think I have my share of humiliation?
Myślisz, że ja nie czuję się upokorzony?

Every day, all over the world, many women are victims of rape, humiliation and domestic violence.
Każdego dnia na całym świecie wiele kobiet pada ofiarą gwałtu, poniżenia i przemocy domowej.

If they want a public humiliation, thas what they'il get.
Jeśli chcą publicznego upokorzenia, dostaną to.

To hide her humiliation, she took off the mask and left me forever.
Aby ukryć swoje upokorzenie... moja ukochana zabrała ją i odeszła na zawsze.

One step and all the pain and humiliation would be over.
Jeden krok zakończyłby cały ból i upokorzenie.

We should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
Nie bądźmy więc obojętni wobec poniżania naszych dzieci, wobec ich bólu i upokorzenia.

To spare my friend the humiliation you contrived for him.
By oszczędzić memu przyjacielowi upokorzenia z pani strony.

Often, the nervous system collapses after that type of humiliation.
Często po takim upokorzeniu szwankuje system nerwowy.

Humiliation. Nobody's humiliated, except for the person who did this.
Nikt się nie poniżył poza osobą, która to zrobiła.

Power is inflicting pain and humiliation, otherwise you cannot be sure.
Władza zadaje ból i upokorzenie. Inaczej nie może mieć pewności.

It was a- That was a big humiliation for me.
To było dla mnie wielkie upokorzenie.

As usual, my mother decided my humiliation was about her.
Jak zwykle moja matka uznała, że w moim upokorzeniu chodziło o nią.

We are a race that does not forget humiliation.
Jesteśmy rasą, która nie zapomina upokorzenia.

We are fighting to end the humiliation and murder of-
Walczymy, by zakończyć upokorzenia i morderstwa...

See if they have public humiliation on the menu.
Zobacz czy mają publiczne upokożenie w menu.

This boy's not the one who should suffer humiliation.
To nie ten chłopiec powinien cierpieć upokorzenie.

So I beg you, dear husband, to spare me this humiliation.
Zatem błagam cię, drogi mężu, oszczędź mi tego upokorzenia.

But it didn't have to turn into a public humiliation... for this office.
Ale nie musiało się zamienić w publiczne upokorzenie dla tego biura.

An honourable death is anyday better than a life of humiliation.
Honorowa śmierć jest lepsza niż życie w upokorzeniu.

I needed a big celebrity scoop to save me from bankruptcy and humiliation.
Potrzebowałem sensacyjnego materiału o gwiazdach, który uchroniłby mnie od bankructwa i poniżenia.

From the shame, the humiliation of people finding out that he was mentally ill.
Przed poniżeniem, przed wstydem, że twój syn jest chory psychicznie.

And I know nothing hurts more than humiliation and a little money loss.
Wiem, że nic nie boli bardziej, niż upokorzenie i strata forsy.

We were the famous and humiliation was the business we specialised in.
Byliśmy sławni A upokorzenie było interesem, w którym byliśmy specjalistami.

You kept me out of prison, away from public humiliation. I...
Ocaliłeś mnie od więzienia i uchroniłeś przed publicznym upokorzeniem.

There, under the yoke, my mother died, broken by humiliation and shame.
Tam, w niewoli, matka zmarła, złamana przez upokorzenie i wstyd.

Christians are being subjected to a campaign of persecution, humiliation, abuse and murder.
Chrześcijanie poddawani są kampanii prześladowań, poniżania, wykorzystywania i mordu.

Poverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Bieda to także stan umysłu, który wiąże się z utratą godności i poniżeniem.

It would be a humiliation for the country.
To będzie całkowite upokorzenie dla kraju.

Gamma psi targeting us for humiliation is a good thing.
To, że Gamma Psi obrały nas za cel do upokorzenia, jest dobrą rzeczą.

How is she gonna walk through this town again? The humiliation.
Jak ona przejdzie przez miasto po takim upokorzeniu?

I'm not prepared to feel shame and feel humiliation on our wedding day.
Nie jestem gotowa na to żeby czuć zawstydzenie i upokorzenie w dniu naszego ślubu.

I'd just like him to feel immeasurable pain, humiliation.
Chciałbym by poczuł niewyobrażalny ból i poniżenie.

One who knows humiliation to be a poor teacher...
Tym, który wie... ...że upokorzenienigdy nie jest dobrym nauczycielem.

Back for yet another round of ritual humiliation, Gallagher?
Wróciłeś na kolejną rundę upokorzeń, Gallagher?

Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.
Wszystko jest pretekstem do szyderstwa, karania i upokarzania.

Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
Czy popchniemy Chiny do działania za pośrednictwem szczerego, odważnego i bezpośredniego dialogu, czy za pomocą poniżeń?

They suffer constant humiliation, always being singled out for additional searches at airports.
Doświadczają one nieustannie upokorzeń, a na lotniskach są zawsze wybierane do dodatkowej kontroli.

She also profits from the pain of divorce and the humiliation of bankruptcy.
Czerpie również zyski z bólu rozwodów i upokorzenia bankructwa.

You fools, will you stand idly by at this humiliation?
Głupcy, będziecie patrzeć bezczynnie na takie upokorzenie?