Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Herkules;
pillars of hercules - (Noun) historia Słupy Heraklesa;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Herkules

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

mitol. Herkules

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mitol. Herkules

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It looks as if the Theatre Royal York may well have a Railway Children-style hit (by the way, that just extended at London's Waterloo station until after Christmas) with Wind in the Willows, which continues until 21 August. Much Ado and Hercules at Grosvenor Park in Chester sound as if they will be a cut above most picnic theatre and I've heard good reports of Private Lives in Oxford. Peter Pan flies out of Williamson Park in Lancaster after this weekend. The Good Soldier continues at the Ustinov in Bath. Philip Ridley's Vincent River is revived by the excellent Prime Cut in Belfast.
Colonel Leite, from Manaus' Regional Air Force Command, said two Hercules cargo planes had ferried around 830 tons of food aid to isolated regions near the Amazon towns of Tefe and Tabatinga.

It must be wonderful to travel along with a great hero like Hercules.
To musi być cudowne, wędrować z tak wielkim bohaterem, jak Herkules.

I would like to announce that our Hercules has a challenger!
Chciałbym ogłosić, że nasz Herkules ma rywala!

Just wait in here with Hercules and I'll be a few minutes, all right?
Po prostu poczekaj tu z Herkulesem, a ja za parę minut przyjdę.

The Hercules flies so low that they won't find us on radar.
The Hercules lata tak nisko że nie wyłapią nas na radarze.

To my right, as you may already know, is Flower Hercules.
Po mojej prawej, jak już pewnie wiesz, jest Flower Hercules.

Hercules, how could you do that to me?
Herculesie, jak mogłeś to zrobić? Błagałam cię.

Who wouldn't rather listen to a hairdresser than Hercules?
Wolicie słuchać fryzjera, a nie Herkulesa...

I want to be able to bill him as The Black Hercules.
Chcę go wystawić jako Czarnego Herkulesa.

Please, Hercules, find out what happened to her.
Proszę, Hercules, dowiedz się co się z nią stało.

It has spent a proportion of that money on the Hercules II programme.
Wydała ona część tych pieniędzy na program Hercules II.

You are a Martian with unusual physical strength, so you will be called hercules.
Jesteś Marsjaninem z nadzwyczajną mocą fizyczną, więc będziesz się zwał Herkulesem.

If Hercules hears about what's goin' on, there'll be trouble.
Jeśli Herkules się o tym dowie, będziesz miał kłopoty.

I know Hercules, his sense of justice, sense of honor.
Znam Herkulesa, jego sprawiedliwość, jego honor.

What in the name of Mighty Hercules is this?
Co, w imię wszechmocnego Herkulesa, to jest?

Hercules is the only one among us whose strength will match the Silver Mask.
Herkules jest jedynym pośród nas, którego siła dorówna Srebrnej Masce

I don't want this to affect anything, Hercules.
Nie chcę, żeby to na nic wpłynęło Herkulesie.

I've traveled days and nights to find Hercules.
Szłam dniami i nocami by odnaleźć Herkulesa. Moja wioska, Gryfon...

Only one man dared to challenge their power-- Hercules.
Tylko jeden człowiek ośmielił się im przeciwstawić - Herkules.

Well, I don't know anything about the Pillars of Hercules, you call it?
Więc, nie wiem nic o słupach Herkulesa, opowiesz mi?

That I can do something better than Hercules?
Że mogę zrobić coś lepiej niż Herkules? Wierzę ci, Nesus.

After hercules dominates him, he will transport him back to our spaceship.
Jak tylko Herkules zyska nad nim przewagę, przetransportuje go na nasz statek.

The bell which lies near the Pillars of Hercules.
Dzwon, o którym kłamiesz jest w pobliżu słupów Herkulesa.

Hercules, the people of Taphos are so grateful!
Herkulesie, ludzie z Taphos są ci tak wdzięczni!

Where's Hercules when you need him?
Gdzie jest Hercules kiedy go potrzebujesz?

Hercules has a job to do.
Herkules ma zadanie do wykonania.

I still can't believe it-- Hercules getting married!
Nadal nie mogę w to uwierzyć. Herkules się ożenił.

And think of The Hercules like a flying Spanish galleon.
Wyobraź sobie Herkulesa jako latający hiszpański galeon.

I always thought it was Hercules.
Zawsze myślałem, że to było Hercules.

What would we do without Hercules?
Co byśmy zrobili bez Herkulesa?

Hercules... the strongest man ever to wear a skirt.
Herkules... najsilniejszy mężczyzna, jaki kiedykolwiek nosił spódnicę.

Did you say Hercules got married?
Powiedziałeś, że Herkules się ożenił?

I hear you split with Hercules.
Słyszałem, że rozstałeś się z Herkulesem.

And this... is the great globular cluster in Hercules.
A to... jest wielkie kuliste skupisko Herculesa.

Needless to say, The Hercules was a monumental undertaking.
Trzeba powiedzieć, że Herkules był monumentalnym przedsięwzięciem.

But you ain't with Hercules anymore.
Ale ty już nie jesteś z Herkulesem.

And many became great heroes, like Hercules and Achilles.
A wielu z nich stało się wielkimi bohaterami. Jak Herkules i Achilles.

Hercules, I've been waiting for you.
Herkulesie, czekałam na ciebie.

I think Hercules has got pneumonia.
Herkules chyba ma zapalenie płuc.

I am gonna go Hercules on your ass!
Wytatułuję Hercules na waszych tyłkach!

I am as strong as Hercules.
Jestem silny, jak Herkules.

Who the devil is Hercules?
Kim jest Herkules?

Hercules, you need your privacy, hmm?
Potrzeba wam prywatności.

It's a Hercules military transport.
To jest Hercules transport wojskowy.

The one guard is Hercules.
Tym strażnikiem jest Herkules.

Uh, Hercules, wouldn't the road be faster?
Uh, Hercules, drogą nie było by szybciej?

Yo, on the real, Hercules is weak, B, and y'all barely beat them.
Hercules to słaba drużyna, a wy ledwo z nimi wygraliście.

Hercules said, Do nothing.
Herkules powiedział: nic nie rób.

I don't feel like Hercules.
Nie czuję się jak Herkules.

Hercules, my people suffer.
Herkulesie, mój lud cierpi.

By Hercules, I must dress... for the party.
Na Herkulesa, muszę się ubrać. - Czekaj tu.