Wordnet angielsko-polski

hematoksylina
synonim: haematoxylin
synonim: Natural Black 1
synonim: C.I. 75290