Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) schronienie, przystań;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n przystań
(fig) schronienie
tax ~ raj podatkowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przystań, schronienie, port

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n przystań, miejsce schronienia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dosł. fig. przystań

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYSTAŃ

PORT

Wordnet angielsko-polski


1. (a sheltered port where ships can take on or discharge cargo)
port morski
synonim: seaport
synonim: harbor
synonim: harbour

2. (a shelter serving as a place of safety or sanctuary)
azyl, oaza, enklawa: : synonim: oasis

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

schronienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przystań
~ of refuge - schronienie
~, safe - przystań bezpieczna
~, submarine - przystań okrętów podwodnych

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

During that time, you haven't thought about what you're going to eat tomorrow.
Przez ten czas, ani razu nie pomyślałeś, czy będziesz miał jutro coś do zjedzenia.

TED

Ladies and gentlemen, the problem of tax havens is not a mere technical issue.
Panie i panowie! Problem rajów podatkowych nie jest jedynie problemem technicznym.

statmt.org

Haven't found the information you need? Do you have a problem to solve? References
Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

europa.eu

For those of you who haven't seen dancing bears, these are the dancing bears.
Dla tych, którzy nie widzieli tańczących niedźwiedzi, oto tańczące niedźwiedzie.

TED

Well the easy answer is, we just haven't gotten those salts to those people.
Coż, najprostsza odpowiedź to taka, że nie dostarczyliśmy tych soli tym ludziom.

TED

Priest, now 62, lives in La Ca??ada Flintridge, a high-income haven just outside Los Angeles, and tells me his health is fine.

www.guardian.co.uk

News of the downgrade saw the price of Irish bonds slump, while German bunds - seen as a far safer haven for investors - gained ground.

www.guardian.co.uk

2bn dividend to his wife, Tina, who resides in the tax haven of Monaco.

www.guardian.co.uk

The diversity of new schools could include some which focus on being a haven for pupils victimised because of their sexuality.

www.guardian.co.uk

Saying how much I would love it here in haven.
Jak to mi będzie dobrze w Haven.

Guy that gave us safe haven before we went to County.
Gość, który dał nam azyl, zanim poszliśmy za kraty.

Europe can become a haven of security in a changing world.
Europa może być ostoją bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie.

God has sent me to finish my work in Haven.
Bóg mnie zesłał by dokończyć moje dzieło w Haven.

My order is I'm not to allow this school to become a safe haven.
Według moich rozkazów, mam nie dopuścić, aby ta szkoła stała się azylem dla uchodźców.

We've got to find a safe haven out of the weather.
Musimy znaleźć bezpieczne schronienie przed pogodą.

So why were you and your daddy coming to haven?
Dlaczego ty i tata przyjechaliście do Haven?

It was a haven for women who needed to heal.
To było niebo dla kobiety, która potrzebowała uzdrowienia.

My kingdom will be the only safe haven for you and your people!
Moje królestwo będzie jedynym schronieniem dla ciebie i twoich ludzi.

We have less than 12 hours before your trouble kills everyone in Haven.
Mamy mniej niż 12 godzin, zanim twój kłopot zabije wszystkich w Haven.

Finally, the term 'tax haven' must also, in view of the point at issue here, be regarded as important.
Na koniec pragnę stwierdzić, że w obliczu poruszanych tu kwestii, termin "raj podatkowy” należy uznać za bardzo istotny.

He's afflicted, just like the people you've seen in Haven.
Jest chory, tak jak ludzie, których widziałaś w Haven.

You fell into my arms, and the row was the closest haven.
Wpadłeś mi prosto w ręce i burdel był blisko.

Are you assaulting me Up in this haven of justice?
Napadasz na mnie w tej świątyni sprawiedliwości?

Said she died at new haven presbyterian after a long illness.
Napisali w nim, że umarła w New Haven Presbyterian po długiej chorobie.

I think we'll win first place this year at New Haven.
Myślę, że zajmiemy w tym roku pierwsze miejsce w New Haven.

A haven, a place where I could feel safe.
Niebo, miejsce gdzie poczułbym się bezpiecznie.

Since my home no longer felt like a safe haven,
Odkąd mój dom nie był już bezpiecznym niebem

This is my Father's house, a holy place, not a haven for thieves!
To dom mojego Ojca, święte miejsce, a nie hala targowa.

Visitors flock to this haven from all over our planet.
Goście gromadzą się aby się schronić z całej planety.

The perpetrators can be certain that they will not find a safe haven anywhere in Europe.
Osoby dopuszczające się przestępstw mogą mieć pewność, że nie znajdą nigdzie w Europie bezpiecznego dla siebie miejsca.

Miller park is no longer considered a safe haven.
Miller park przestał już być bezpiecznym schronieniem.'

You haven t been my therapist in 20 years.
Nie jesteś moim terapeutą od... 20 lat.

Any other day I might have gone to the chicken shack, the taco haven.
Każdego innego dnia bym poszedł do Chicken Shack, taco heaven.

Our beer bills at New Haven were more than that.
W New Haven wydawaliśmy więcej na piwo.

My home, a safe haven for all things fluffy.
Mój dom będzie schronieniem dla wszystkich futrzaków.

The whole of Haven used to pray to God on this spot.
Całe Haven zwykło się tutaj modlić do Boga.

Place is a pretty well-known safe haven for terrorists.
Miejsce jest dość dobrze znaną bezpieczną przystanią dla terrorystów.

That our streets and squares would be a haven for science, art and learning.
Zeby nasze ulice i place byly rajem dla nauki, sztuki i wiedzy.

Surely there's somewhere we can go? A safe haven?
Na pewno jest gdzieś jakieś bezpieczne miejsce.

Take her to yourself and give her safe haven.
Zabierz ją do siebie i strzeż ją w niebie.

A growing collective impatience where should be a haven of indulgence.
Rosnące, zbiorowe zniecierpliwienie, choć powinno być przystanią pobłażliwości.

But I guess anything's possible in Haven, even wearing patchwork skin.
Ale w Haven wszystko jest możliwe, nawet noszenie skóry z łatek.

Luckily, the miners found safe haven here in the doom chamber.
Szczęśliwie, górnicy znaleźli dobre schronienie tutaj, w komorze śmierci.

Alice is going to a little school in New Haven
Alice rozpocznie studia na małej uczelni w New Haven.

Well, we're moving her to Haven View Center later this week.
Hmm, przenosimy ją do Haven View Center w końcu tygodnia.

It's kind of a safe haven for us, Iceland.
Islandia jest dla nas niczym bezpieczna przystań.

Lily Dale has long been a haven for the psychically gifted.
Lily Dale od dawna było przystanią dla ludzi posiadających dar.

It looks a lot like where I grew up in New Haven.
Podobnie to wyglądało w mojej rodzinie w New Haven.

He goes to a safe haven for demons.
Bezpieczna przystań dla demonów.

Well, this country's becoming a haven for criminals... so what do you expect?
Cóż, ten kraj staje się rajem dla przestępców... więc czego się spodziewać?

The last time New Haven was invaded was in 1779.
Ostatnim razem New Haven zostało zaatakowane w 1779.

What will that do other than drive more people out of work into the safe haven, relatively speaking, of welfare dependency?
Czy da to cokolwiek innego niż porzucenie pracy przez jeszcze większą liczbę osób i schronienie się w relatywnie bezpiecznej przystani uzależnienia od opieki społecznej?

Why I should let you stay in Haven.
Dlaczego miałbym zostawić cię w Haven.

I think we need to go to Haven
Ja na to, że jedziemy na posterunek

I haven,t had another nightmare since that day.
Nie miałam od już koszmarów od tamtej pory.

That's a picture of Grandpa and me in New Haven.
To zdjęcie dziadka i mnie w New Haven.

We will not be going to Haven.
Nie będziemy przesyłać się do Niebios.

River and I will get off at Haven.
River i ja wysiądziemy w Haven.

Our engagement is spurred by the need to prevent Afghanistan becoming a safe haven for terrorism and criminal activities.
Nasze zaangażowanie w Afganistanie wynika z tego, że nie chcemy, by kraj ten stał się bezpiecznym schronieniem dla terrorystów i przestępców.