Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Gwatemala;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Gwatemala

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I went to Guatemala and she had sold out the National Theater of Guatemala.
Byłam tam - wyprzedano bilety na uroczystość w gwatemalskim Teatrze Narodowym.

TED

We know that many feminicide murders are committed in Guatemala and in Ciudad Juárez.
Wiemy, że wiele zabójstw kobiet jest popełnianych w Gwatemali i w Ciudad Juárez.

statmt.org

In the fall of 2010, a friend from Guatemala sent Octavio a link to the TEDTalk.
Na jesieni 2010 roku, przyjaciel z Gwatemali posłał do Octavio link do TEDTalk, który on pokazał Javierowi.

TED

The Commission is extremely worried about the situation in Latin America, especially in Mexico and Guatemala.
Komisja Europejska jest niezwykle zmartwiona sytuacją w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Meksyku i Gwatemali.

statmt.org

So what I'd like to show you now, in the couple of minutes I have left, is a film that a student made in Guatemala.
Na koniec chciałbym wam pokazać film zrobiony przez ucznia z Gwatemali.

TED

I've been in Guatemala identifying victims of genocide, including him.
Spędziłem dwa miesiące w Gwatemali, identyfikując ofiary ludobójstwa, łącznie z nim.

When I picked beans in Guatemala, we made fresh coffee.
Kiedy zbierałem kawę w Gwatemali, piłem świeżą.

Back when I was picking beans in Guatemala, we used to make fresh coffee.
Kiedy zbierałem kawę w Gwatemali, piłem świeżą. Ze świeżych ziaren.

Nicaragua was just the beginning. Guatemala and Honduras are next.
Nikaragua była tylko przykrywką, następnymi celami są Gwatemala i Honduras.

My family just got back from Guatemala!
Moja rodzina wróciła właśnie z Gwatemali!

You live in Guatemala with color television.
W Gwatemali z kolorowym telewizorem.

This don't look like Guatemala to me!
To nie wygląda jak Gwatemala!

It's one of at least 20 Mayan dialects spoken in Guatemala.
Jeden z przynajmniej 20 dialektów używanych w Gwatemali.

Yeah, but I wanted to take her to the Mayan ruins in Guatemala.
Tak, ale chciałem wziąć ją do ruin Mayan w Guatemalii.

In the case of Central America, as a region, the country where the issue is most critical is Guatemala.
W przypadku Ameryki Środkowej jako regionu, kraj, w którym sytuacja jest najpoważniejsza to Gwatemala.

Miami, and our op centre off Guatemala.
Miami i nasze centrum operacyjne w Gwatemali.

Been a long, long day in Guatemala.
To był długi dzień w Gwatemali.

Meanwhile, half of Union Station is calling up Guatemala.
Tymczasem połowa z Union Station nazywa się Guatemala.

In Guatemala, there are similar problems, not relating to human rights but concerning certain aspects of the agreements, which are being overlooked.
W Gwatemali istnieją podobne problemy, niezwiązane z prawami człowieka, ale z pewnymi aspektami umów, które zdają się być pomijane.

Recently, we also noted the creation of an international commission against impunity in Guatemala, which we also strongly support.
Ostatnio odnotowaliśmy także utworzenie komisji międzynarodowej przeciwko bezkarności w Gwatemali, którą także mocno popieramy.

You're lucky Bruce is in Guatemala.
Masz szczęście, że Bruce jest w Gwatemali.

We all remember what happened at children's homes in Romania and Guatemala recently - kidnappings of children for adoption are fresh in our memories.
Wszyscy pamiętamy, co się wydarzyło w domach dziecka w Rumunii i w ostatnio w Gwatemali - uprowadzenia dzieci w celach adopcyjnych są świeże w naszej pamięci.

The Commission is extremely worried about the situation in Latin America, especially in Mexico and Guatemala.
Komisja Europejska jest niezwykle zmartwiona sytuacją w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Meksyku i Gwatemali.

We know that many feminicide murders are committed in Guatemala and in Ciudad Juárez.
Wiemy, że wiele zabójstw kobiet jest popełnianych w Gwatemali i w Ciudad Juárez.

I fully endorse all these objectives, especially as my own experiences as an EU election observer in Guatemala testify to their necessity.
W pełni popieram wszystkie te cele, tym bardziej, że moje własne doświadczenia, jako obserwatora wyborów z ramienia UE w Gwatemali, potwierdzają, że ich stosowanie jest niezbędne.

Guatemala, Costa Rica, Ivory Coast.
Gwatemala, Kostaryka, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Overthrew Quirino in the Philippines. Arbenz in Guatemala.
Obaliliśmy Quirino na Filipinach, Arbenza w Gwatemali,

Feminicides in Ciudad Juárez and Guatemala are particularly alarming, and for this reason I welcome today's debate.
Kobietobójstwo w Ciudad Juárez i w Gwatemali jest szczególnie przerażające i dlatego z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą debatę.

Member of the Commission. - Guatemala, when I last looked at the list of ACP countries, is not included in their number.
komisarz. - Kiedy ostatnio spoglądałem na wykaz krajów AKP, Gwatemala nie wchodziła w ich skład.

Guatemala, Sudan, Cyprus...
Gwatemala, Sudan, Cypr.

This differential treatment prompted Ecuador and Guatemala to demand equal treatment and threaten to lodge further appeals at the WTO.
To odmienne traktowanie spowodowało, że Ekwador i Gwatemala domagają się analogicznego traktowania i grożą dalszymi pozwami w ramach WTO.

Ladies and gentlemen, if you ever return to El Salvador - or even Guatemala, but particularly El Salvador - I would recommend taking a look yourselves.
Panie i panowie! Jeśli kiedykolwiek wrócicie do Salwadoru - lub nawet Gwatemali, ale w szczególności Salwadoru - radzę się rozejrzeć.

You defend human rights in Guatemala and Indonesia - anywhere in the world where you have no jurisdiction. You are incapable of defending the rights of one of your Members.
Bronicie praw człowieka w Gwatemali i Indonezji - wszędzie na świecie, gdzie nie sięga wasza władza, ale nie potraficie bronić praw jednego z posłów.