Wordnet angielsko-polski

(bloodsucking African fly
transmits sleeping sickness etc.)
mucha tse-tse
synonim: tsetse fly
synonim: tsetse
synonim: tzetze fly
synonim: tzetze