Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zlewanie się, fuzja, synteza, połączenie, zespolenie, stapianie się; finanse fuzja; fizyka masa stopiona;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(melting together) stopienie.
2.
(of ideas, images) połączenie.
3.
(pol) koalicja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

połączenie, zespolenie, stapianie (się), synteza (reakcja) (termojądrowa)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

synteza

stopienie się

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

fuzja f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zlewanie się n, łączenie się n, usztywnienie chirurgiczne, zespolenie chirurgiczne

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fiz. biz. fig. fuzja, zlanie (się), połączenie (się)
synteza (np. koncepcji)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

STOPIENIE

STAPIANIE

TOPIENIE

STOPIWO

KUMULACJA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zespolenie
synteza termojądrowa

Wordnet angielsko-polski


1. (correction of an unstable part of the spine by joining two or more vertebrae
usually done surgically but sometimes done by traction or immobilization)
spondylodeza
synonim: spinal fusion

2. (an occurrence that involves the production of a union)
unifikacja: : synonim: merger
synonim: unification

Słownik internautów

fuzja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zlanie się

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zlanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

połączenie się; topnienie; fiz. fuzja; hutn. topienie (się)
~, nuclear - fuzja jądrowa
~, thermonuclear - fuzja termojądrowa

Słownik techniczny angielsko-polski

1. stapianie (się) n
2. stopienie n
3. masa stopiona
4. wtop m, wtopienie n
5. synteza jądrowa, reakcja termojądrowa
6. złączenie się (np.przedsiębiorstw)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
W środku tego urządzenia wyprodukowaliśmy energię równą 16 megawatów w 1997 roku.

TED

Because we want 30 million years worth of fusion power for the Earth.
Ponieważ naszym celem jest energia zabezpieczająca nas na następne 30 milionów lat.

TED

The Conservative former shadow defence secretary Bernard Jenkin said: "We cannot have a strategic fusion with a country that has historically, and still has, diametrically different strategic objectives on the world stage.

www.guardian.co.uk

And in the post-fossil-fuel era it won't be sufficient without major contributions from solar energy (necessitating cost reductions and improved energy storage and transmission) and/or nuclear fission (meaning fast breeder and/or thorium reactors when uranium eventually becomes scarce) and/or fusion (which is enormously attractive in principle but won't become a reliable source of energy until at least the middle of the century).

www.guardian.co.uk

Chris Llewellyn Smith is a former director general of Cern and chair of Iter, the world fusion project, he works on energy issues at Oxford University.

www.guardian.co.uk

Chang is the son of Korean immigrants and the food that he cooks is an inspired and occasionally counterintuitive fusion of Korean and the American.

www.guardian.co.uk

We must find funding for the fusion energy project in 2012.
Musimy znaleźć środki finansowe na projekt energii termojądrowej w 2012 roku.

Like many, I watch and wonder as to whether nuclear fusion will ever become a reality.
Podobnie jak wiele osób obserwuję sytuację i zastanawiam się, czy fuzja jądrowa kiedykolwiek stanie się rzeczywistością.

But now do you want it, for your fusion illusion.
Teraz ty je chcesz. Na swoją Fuzję-Deluzję.

It will probably take half a century to tame nuclear fusion.
Prawdopodobnie potrzebne będzie pół stulecia dla opanowania fuzji termojądrowej.

Do you know what cold fusion is? Of course.
Wie pan, co to jest zimna synteza jądrowa? - oczywiście.

Well, that sounds like somebody who'd be writing about neural fusion.
To brzmi na kogoś, kto pisałby o fuzji nerwowej.

Nuclear fusion, I had about 10 minutes on that.
Synteza jądrowa, miałem chyba z 10 minut o tym.

What I need a fusion of emotion and music.
Czego potrzebuję to unia emocji i muzyki.

Neural fusion? Now do you honestly think he'll be able to find it?
Fuzja nerwowa? Szczerze uważasz, że będzie w stanie ją znaleźć?

Any emphasis on the potential contribution from nuclear fusion, however, while still some way in the future, would deserve support.
Wszelki nacisk na potencjalny wkład ze strony fuzji jądrowej, który wprawdzie jest jeszcze w pewnym stopniu kwestią przyszłości, zasługuje na poparcie.

A moral fusion between law and order and clinical care.
Czyli co dokładnie? Moralna fuzja pomiędzy prawem i porządkiem i opieką medyczną.

You are not buying this place To turn it into another yuppie fusion bar.
Nie kupisz tego miejsca, żeby zmienić go w kolejny bar dla bogatych szpanerów.

No. We all know cold fusion has had a... a difficult childhood.
Wszyscy wiemy, że zimna synteza miała... trudne dzieciństwo.

We should invest heavily in basic research, since that would enable us to develop fusion energy.
Powinniśmy dużo inwestować w podstawowe badania, ponieważ to umożliwi na rozwój energii otrzymywanej z syntezy.

This whole station is basically a big fusion reactor.
Ta cała stacja to wielki reaktor termojądrowy.

We believe that this good lady... made a breakthrough in cold fusion.
Wierzymy, że ta kobieta dokonała przełomu w teorii zimnej syntezyjądrowej.

That star appears like nuclear fusion and a keeps giving me orders
Ta gwiazda pojawia się z nikąd... i jak zaczyna wydawać mi rozkazy

We're about to make a breakthrough on fusion.
Jesteśmy o krok od przełomowego odkrycia w dziedzinie fuzji.

Our transcendent fusion was not the romantic type, it was just fun.
Nasz stosunek nie był romantyczny, to była zabawa.

They saw his web articles on fusion comparisons in Tri-ped demons.
Oni widzieli jego artykuły, zamieszczone w sieci, dotyczące u demonów Tri-ped.

That's been launched in America already as the Ford Fusion.
To już jest w Stanach, jako Ford Fusion.

Thousands of redundant mini fusion reactors linked in a network.
Tysiące zbędnych mini reaktorów fuzyjnych połączonych w sieć.

So I deposited a check of $100 million made out to United Fusion.
Więc zdeponowałem czek na 100 milionów dolarów wystawiony dla United Fusion

I have heard talk of everything from 100% renewable energies right up to nuclear fusion, nuclear power and coal.
Usłyszałem tutaj opinie dotyczące wszystkiego począwszy od 100 % energii ze źródeł odnawialnych, a skończywszy na syntezie jądrowej, energii jądrowej i węglu.

Originally, the facility was set up to evaluate materials used in fusion and fission reactors.
Początkowo urządzenie miało oceniać materiały wykorzystywane w reaktorach funkcjonujących na zasadzie rozszczepienia jądrowego i syntezy jądrowej.

And that energy is what powers fusion.
A ta energia jest tym, co napędza fuzję.

It's not the secret to nuclear fusion!
To nie jest jakiś sekret nuklearnej fuzji!

Why not just do a fusion?
Dlaczego tego po prostu nie połączysz?

Fusion is very hard to do.
Fuzja jądrowa jest bardzo trudna do uzyskania.

My design to initiate and sustain fusion.
Mój projekt, by zainicjować i podtrzymać fuzję.

Low-energy fusion can occur in the presence of certain catalysts like muons.
Niskoenergetyczne reakcje atomowe mogą zachodzić... w obecności pewnych katalizatorów, takich jak muony.

Give some more love to Fusion!
Okażcie nieco uczucia dla Fusion!

He's like the Jake E. Lee of fusion guitar players.
Jest jak Jake E. Lee gitary elektrycznej.

Cold fusion patents have not been approved.
Patenty na zimnej fuzji nie zostały zatwierdzone.

Robot is powered by a fusion pulse generator.
Robot jest napędzany generatorem.

You know anything about nuclear fusion?
Wiesz coś o syntezie jądrowej?

Nuclear power, nuclear fusion and nuclear fission are of vital importance.
Energia jądrowa, synteza jądrowa oraz rozszczepienie jądrowe mają kluczowe znaczenie.

I mean, our street Latin fusion.
Połączenie latin i street dance'u.

Its role is to prepare and coordinate activities for the construction of the demonstration fusion reactor and related facilities.
Jego rolą jest przygotowanie i skoordynowanie budowy demonstracyjnego reaktora syntezy jądrowej i instalacji towarzyszących.

That argues against centralising research and development, except as regards very large-scale projects on the lines of Galileo or fusion energy.
Sprzeciwia się ona scentralizowaniu badań i rozwoju z wyjątkiem projektów na ogromną skalę, takich, jak Galileo czy energia termojądrowa.

That star appears like nuclear fusion - Chase...
Ta gwiazda pojawia się z nikąd... - Chase...

Mentat engineers, please report to fusion plants.
Inżynierowie Mentat proszeni są do budynków spawalni.

It's the theory... of nuclear fusion at room temperature... free energy forever.
To teoria reakcji jądrowej w temperaturze pokojowej. Niewyczerpane źródło darmowej energii.

Fusion will occur in 30 seconds.
Za 30 sekund dojdzie do fuzji.

Until thermo-nuclear fusion has been mastered there will be no alternative to nuclear energy when seeking a clean energy source.
Do czasu opanowania fuzji termojądrowej nie będzie żadnej alternatywy dla energii jądrowej, jeżeli szukamy czystego źródła energii.

The development of energy technologies such as fusion and mixtures of sustainable energy resources are essential.
Konieczny jest rozwój technologii energetycznych, takich jak synteza i łączenie zasobów energii odnawialnej.

Yeah, I play fusion, too, actually.
No tak, właściwie to ja też.

And weird camp herbal fusion thing.
I dziwne połączenie ziołowych rzeczy.

The obsession with security undermines cooperation and leads to an 'anything goes' internal policy: from nuclear fusion to reliance on biofuels.
Ta obsesja bezpieczeństwa podważa współpracę i prowadzi do polityki wewnętrznej realizowanej pod hasłem "wszystkie chwyty dozwolone”, od reakcji termojądrowej po uzależnienie od biopaliw.

The perspective includes renewable energies, coal, oil, gas and nuclear energy and also nuclear fusion.
Perspektywa obejmuje energię odnawialną, węgiel, ropę naftową, gaz, energię jądrową oraz syntezę jądrową.