Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) czwarty;

(Noun) jedna czwarta, ćwierć, ćwiartka; technika czwarty bieg;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n.
1.
(date) czwartego.
2.
(fraction) one ~jedna czwarta.
3.
(mus) kwarta.adj czwarty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

czwarty, czwarta część

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj czwarty

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'fOrtTn Ćwierć; ćwiartka Nearly three fourths of the money disappeared (Zniknęły prawie trzy czwarte pieniędzy) - Student University of Tennessee (1999) Cut the apple into fourths (Pokrój jabłko na ćwiartki) - Student University of Alabama (1999) Three fourths of the public said " no" (Trzy czwarte ludzi powiedziało " nie") - Live at Five [program WBIR-TV Knoxville] (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZWARTA

ĆWIARTKA

KWARTA

Wordnet angielsko-polski


1. (the musical interval between one note and another four notes away from it)
kwarta


2. (one of four equal parts
"a quarter of a pound")
ćwiartka, ćwierć, 1/4, jedna czwarta, czwarta część: : synonim: one-fourth
synonim: one-quarter
synonim: quarter
synonim: fourth part
synonim: twenty-five percent
synonim: quartern

(coming next after the third and just before the fifth in position or time or degree or magnitude
"the quaternary period of geologic time extends from the end of the tertiary period to the present")
czwarty
synonim: 4th
synonim: quaternary

Słownik internautów

czwarty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I was asked to come to Tegucigalpa and talk again on January fourth and fifth.
Zaproszono mnie do Tegucigalpa i rozmawiano ze mną ponownie 4 i 5 stycznia.

TED

The fourth point is the question of how we actually treat each other in Parliament.
Trzecia kwestia wiąże się z pytaniem, jak właściwie traktujemy się wzajemnie w Parlamencie.

statmt.org

Now as you can imagine, this is not very popular with fourth-graders.
Jak sobie możecie wyobrazić, czwartoklasiści nie są tym zachwyceni.

TED

And I don't mean that they drop out of school in the third or fourth grade -- they don't go.
Nie chodzi o to, że kończą naukę w 3-4 klasie. ~~~ W ogóle nie idą.

TED

England and Wales, Northern Ireland and Scotland had the second, third, and fourth largest decreases of 35%, 29%, and 30%, coming after Iceland with a 45% drop, according to the study, published in the British Medical Journal.

www.guardian.co.uk

"On the back of the painting are the numbers '149', with a fourth number erased, suggesting he painted it when he was in Milan in the 1490s, using as a model a woman from the court of Ludovico Sforza, the Duke of Milan," said Vinceti, who claimed earlier this year that he had identified the lost remains of the painter Michelangelo da Caravaggio.

www.guardian.co.uk

Why isn't she getting a second, third or fourth opinion? Why is she not exploring her every option?.

www.guardian.co.uk

Only the fourth area would apply to both wireless and wireline users:.

www.guardian.co.uk

I've been trying to start my fourth step for a really long time now.
Próbuję zacząć mój czwarty krok już od bardzo dawna.

If you go straight and turn left, fourth house on the right side.
Jak pójdziesz prosto, potem w lewo to czwarty dom po prawej stronie.

For thinking he can get away with it, a fourth.
Za myśl, że ujdzie mu to płazem, czwartą.

I need your best guy in the fourth floor conference room, now.
Potrzebny mi twój najlepszy człowiek na czwartym piętrze w pokoju konferencyjnym.

The fourth area I am thinking about is the food crisis.
Czwartym tematem, o którym chciałbym wspomnieć, jest kryzys żywnościowy.

Fourth from the bottom, call me when you get there.
Czwarty od dołu, zadzwoń do mnie, gdy dotrzesz.

Now, look, he started to make a fourth cut but stopped.
I teraz zobacz. Zaczął zrobić czwarte cięcie ale go nie skończył.

Remember, I want a full report on the fourth date in the morning.
Pamiętaj, rano chcę mieć pełny raport z czwartej randki.

The fourth worked at a restaurant the same time he did.
Czwarta pracowała w tej samej restauracji co on.

Give him the fourth as we agreed and let's go.
Daj mu jego działkę tak jak uzgodniliśmy.

In the fourth act, first scene, is a special effect.
W akcie czwartym, w scenie pierwszej... -...jest pewien efekt.

But now we have a fourth body, and the cuts were different.
Ale teraz mamy czwarte ciało i cięcia były nieco inne.

The procedure is different for the third or the fourth.
Jest inna procedura dla trzeciego i czwartego.

We have students from first to fourth grade, 28 in all.
Mamy 28 uczniów od pierwszej do czwartej klasy.

You don't even have to tell them about the fourth bomb.
Nawet nie musisz już im mówić o czwartej bombie.

A fourth or fifth time is not a problem for me.
Czwarty czy piąty raz to dla mnie żaden problem.

One of us will be the fourth, can't you see that?
Jeden z nas będzie czwartym, nie rozumiesz tego?!

I did not know fourth or fifth would give me more power.
Nie wiedziałem, że czwórka, czy piątka da mi większą moc.

In the 17 years of trying she's only the fourth to reach this stage.
Po 17 latach starań jest dopiero czwartą, która doszła do tej fazy.

The fourth point concerns the purpose of the whole system.
Czwarta kwestia dotyczy celu całego systemu.

This is also true of the fourth estate, the media.
Jest to także prawdziwe w przypadku czwartej władzy, mediów.

Cause it was the fourth night in a row he didn't.
Bo to była czwarta noc z rzędu.

We still need a fourth player for our card game.
Nadal potrzeba nam czwartego do gry.

I thought time was considered to be the fourth dimension.
Zawsze myślałem, że czas jest uważany za czwarty wymiar.

She was about three or fourth month pregnant, and he didn't even know.
Była w trzecim, czy czwartym miesiącu... a on nawet o tym nie wiedział.

Well, in my case it was more third or fourth sight.
W moim przypadku to było trzecie, albo czwarte.

So that's the fourth time we've passed that tree in the last two hours.
Czwarty raz mijamy to drzewo, w ciągu ostatnich dwóch godzin.

Did you just refer to yourself in the fourth person?
Czy właśnie odniosłeś się do siebie w czwartej osobie?

Take the elevator to the fourth floor and wait there.
Jedźcie windą na czwarte piętro i tam poczekajcie.

We are the fourth or fifth largest population group in the world.
Jesteśmy czwartą lub piątą największą populacją na świecie.

I thought we weren't destined to meet today until fourth period.
Myślałem, że się nie spotkamy aż do czwartego okresu.

I'm expecting the fourth, but father said that is by our blood.
Oczekuję czwartego, ale ojciec mówi, że to przez naszą krew.

He's going down in the fourth, don't you worry about that.
Przegra w czwartej. Nie martw się o to.

This is my fourth baby,so i should know the drill by now.
To moje czwarte dziecko, więc już powinnam znać procedurę.

The fourth question in regard to those bodies is the programme.
Czwarta kwestia dotycząca tych organów to program.

Fourth, on the question of Israel: there are two important issues following the elections.
Po czwarte, co się tyczy Izraela: istnieją dwie ważne sprawy związane z wyborami.

Leaving us to look for a fourth member that doesn't exist.
A my byśmy szukali czwartego członka, który nawet nie istnieje.

It was the fourth day of the first lunar month.
Było to 4 dnia, pierwszego miesiąca księżycowego.

I'm worried about whether he makes it to the fourth round.
Martwię się o to czy dotrwa do czwartej rundy.

Yeah, something most of us learned in the fourth grade, but, please, go on.
Tak, większość z nas wie o tym od 4 klasy podstawówki, ale proszę kontynuuj.

I saw you follow that little girl from the fourth floor up the stairs.
Widziałem cię jak szedłeś za tą dziewczynką z czwartego piętra, jak wchodziła po schodach.

With the third and the fourth one, the building collapses.
Gdy zniszczę trzeci i czwarty, budynek runie.

This is the fourth official complaint in the last month.
To czwarta oficjalna skarga w tym miesiącu.

I am not going to speak about the fourth concern, which was solidarity.
Nie będę mówił o czwartej obawie, czyli solidarności.

I would like to say a word about the fourth issue, the immigration pact.
Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat czwartej sprawy, paktu o imigracji.

The fourth point is the question of how we actually treat each other in Parliament.
Trzecia kwestia wiąże się z pytaniem, jak właściwie traktujemy się wzajemnie w Parlamencie.

Chloe, we're on the fourth floor in what used to be the computer room.
Chloe, jesteśmy na czwartym piętrze. Była tu jakaś pracownia komputerowa. - Co teraz?

There you are in fourth grade, you're already pulling away from your world.
Jesteś w czwartej klasie, już odrywasz się od swojego świata.

I'm expecting my fourth. Father says it's because of the blood.
Oczekuję czwartego, ale ojciec mówi, że to przez naszą krew.

Actually hits to a fourth play to end the Inning.
Właściwie to uderza czwartego gracza, żeby zakończyć obronę swojej bramki.