Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szybki ruch, smagnięcie, trzepnięcie, trzaśnięcie; pstryknięcie, prztyczek; film;
the flicks - kino;
chick flick - dziewczyński/babski film; film, na który można zabrać dziewczynę do kina;
flick knife - nóż sprężynowy;

(Verb) (s)trzepnąć, pstryknąć; smagnąć, świsnąć, strzelić; przerzucać, kartkować; przełączać; sport lekko trącić;
flick through - kartkować, przeglądać, przerzucać;
flick back - przerzucić do tyłu;
flick on - włączyć;
flick over - przerzucać, kartkować;
flick away - strząsnąć; odgonić;
flick out - wysunąć, wyrzucić, wyciągnąć;
flick off - wyłączyć;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (jerk) trzepnięcie
with a ~ of the wrist szybkim ruchem nadgarstka.vt
1.
(shake with a jerk) trzepnąć.
2.
(propel with finger end) dać prztyczka.
3.
(touch e.g. with whip) trzasnąć.~ cpd ~-knife n sprężynowiec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

prztyczek, trzaśnięcie, lekkie uderzenie, błyskawiczny ruch, szarpnięcie
trzepnąć, strzepnąć, przerzucać, pstrykać, włączać lub wyłączać (wyłącznik, przełącznik)
~ through przeglądać (książkę), przerzucać (kartki)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szczutek

szybki ruch

drobina

mlaśnięcie

plamka

wyrzut

pstryknięcie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pstryk
prztyczek, prztyknięcie
wyrzut
trzaśnięcie
vt pstrykać, prztykać
trzaskać (z bata)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRZAŚNIĘCIE

PRZTYCZEK

STRZEPNIĘCIE

TRZEPNIĘCIE

RUCH: BŁYSKAWICZNY RUCH RĘKI

TRZASKAĆ

STRZĄSAĆ

PRZTYCZEK: DAĆ PRZTYCZKA

OTRZEPAĆ

Wordnet angielsko-polski

(a form of entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images giving the illusion of continuous movement
"they went to a movie every Saturday night"
"the film was shot on location")
film, obraz
synonim: movie
synonim: film
synonim: picture
synonim: moving picture
synonim: moving-picture show
synonim: motion picture
synonim: motion-picture show
synonim: picture show
synonim: pic

Słownik internautów

migać

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

film

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

śmignięcie

smuga

trzask

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You know, Sunday morning, you flick the paper, get your cappuccino.
Wiecie, w niedzielę rano przerzucacie gazetę, pijecie cappuccino.

TED

The sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
Dźwięk jaki wydaje wyłączanie światła, ma kompletnie inną naturę.

TED

Will the next big-budget blockbuster movies actually be chick flicks?
Czy kolejne wielkobudżetowe hity kinowe będą filmami dla kobiet?

TED

Small flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
Wystarczy delikatny ruch, by poruszyć biodrami i zmienić stronę.

TED

So you don't kick. ~~~ But you do use a small flick.
Nie trzeba kopać, wystarczy niewielki ruch.

TED

Drew Barrymore's roller-derby flick didn't exactly tear the roof off the multiplexes, but it reassured small-town girls that there's more to life than beauty pageants.

www.guardian.co.uk

How could his wedding speech top that - call Kate's mother a social-climbing slapper, flick V signs at Prince Philip? Then there is Earl Spencer himself.

www.guardian.co.uk

We flick through some of the glossy display brochures Warden has helped design, filled with page after page of fearsome-looking devices with names ranging from the bombastic (Master of the Universe, 100 Shot Thunder King) to the plain bizarre (Sky Gorillas, Midnight Peacock).

www.guardian.co.uk

Like wearing a smart dress to the exam hall when it turns out the regulation uniform is this: very tight boyfriend jeans, Ugg boots and poker-straight long hair, which you must flick and suck a lot.

www.guardian.co.uk

And anything you need is only a flick of your tail away.
I cokolwiek potrzebujesz jest w zasięgu puknięcia ogonem.

He's shot up this creek to give us the flick.
Wciągnął nas w ten strumień, aby dać nam nauczkę.

Plus, she's going to flick the lights if anything is wrong.
A do tego ona ma zamrugać światłami, jeśli coś będzie nie tak.

And besides, can you think of a better place to watch a horror flick?
Poza tym, masz jakieś lepsze miejsce, gdzie mógłbyś obejrzeć horror?

There was even a military flick where Bubba can't walk.
Był nawet taki wojenny film gdzie Czarny nie mógł chodzić.

I stayed up all night, too, to watch a horror flick.
Jest jak narkotyk. Całą noc nie spałam. Oglądałam horror.

So we close the curtain and flick the lever next to your name?
Więc zamykamy kurtynę i stawiamy krzyzyk przy Twoim nazwisku?

When something matters to you, you do this hair- flick thing?
Kiedy coś ma dla ciebie znaczenie, to macasz tak włosy?

I got in a fist fight during a chick flick, whoo!
Gdybym za każdym razem gdy gdy pobiję się podczas randki dostawał piątkę, whoo!

Like you see some horror flick and you'd be yelling,
Jak wtedy, gdy oglądasz jakiś horror i krzyczysz,

There's a hotel clerk I could cheerfully flick a knife at.
Znam jednego boya hotelowego, który zasłużył na potraktowanie nożem.

Wake up, we have a flick to watch!
Obudź się, mamy film do obejrzenia!

Why tell Herr Flick that he would never open a better bottle?
Dlaczego powiedziałaś Herr Flickowi że nigdy nie otwierał lepszej butelki?

We need a commercially viable popcorn flick, like Matterhorn would have been.
Potrzeba nam komercyjnego, dochodowego kiczu dla mas, jakim mógł być Matterhorn.

I tell everyone I was making black beaver flick.
Powiem wszystkim, że robię film o czarnych cipkach.

Just flick it twice, show him it's there. He'll know it's time.
Po prostu podetnij go 2 razy... ...będzie wiedział, że nadeszła pora.

At a flick of a switch, we can adjust character, change personality,
W jednej chwili możemy dostosować charakter, zmienić osobowość...

Flick says he saw some grizzly bears near Pulaski's candy store.
Flick powiedział, że widział niedźwiedzia grizzly obok sklepu Pulaskiego.

This has got to be the Bluntman flick.
To musi być tutaj.

Maybe we should get a flick sometime?
Może powinniśmy a flick sometime?

Now, just go up, up, and flick, just like that.
Teraz w górę i tyle! Właśnie tak.

Even though Flick is getting one.
Chociaż Flick taki ma dostać.

Herr Flick of the Gestapo is looking for him.
Herr Flick, z gestapo, go szuka.

Lois, I don't understand why I got to sit through a chick flick.
Lois, nie rozumiem, dlaczego mam siedzieć na tym romansidle.

Flick's spine stiffened, his lips curled in a defiant sneer.
Flick zesztywniał, usta wygięły mu się w szyderczym uśmiechu.

Did you enjoy the flick, then?
Podobał ci się prztyczek ?

What happens if you flick it?
A co jeśli go prztykniesz?

Herr Flick, I think we are in danger.
Herr Flick, myślę że jesteśmy w niebezpieczeństwie.

I left Flick to certain annihilation.
Zostawiłem Flicka na pewną śmierć.

The first, in alphabetical order, is Tracy Flick. Tracy?
Pierwsza, w kolejności alfabetycznej, wystąpi Tracy Flick.

Tracy Flick reporting.
Reportaż Tracy Flick.

Oh, 'eck, it is Herr Flick from the Gestapo.
Och, szybko, to Herr Flick z Gestapo.

The director of the company, Mr Flick, has not seen fit to respond to questions from MEPs and simply ignores complaints from the general public.
Dyrektor przedsiębiorstwa, pan Flick, nie widzi potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania posłów i ignoruje skargi obywateli.

There is no switch that we can flick, not in Brussels nor in Bali nor in Poland in December; instead we have a whole host of measures.
Nie ma przełącznika, który można by przestawić, ani w Brukseli, ani na Bali, ani w Polsce w grudniu; istnieje raczej pełna gama środków.

We have made them grovel about the Armenian massacres, we have imposed tens of thousands of pages of the acquis communautaire on them, and then at the end of this process, we are going to turn around and flick two fingers at them!
Zmusiliśmy Turcję do kajania się w powodu masakr Ormian, narzuciliśmy im dziesiątki tysięcy stron acquis communautaire a następnie, pod koniec tego procesu, zamierzamy się odwrócić i zagrać im na nosie!

Instead we are stringing the Turks along, imposing tens of thousands of pages of the acquis communautaire on them, making them grovel about Armenia, about Cyprus, about the treatment of their minorities and then, possibly 10 or even 15 years from now, after all of this, we will flick two fingers at them.
Zamiast tego zwodzimy Turków narzucając im dziesiątki tysięcy stron acquis communautaire, zmuszając ich do kajania się z powodu Armenii, Cypru, traktowania mniejszości, a potem, może za 10 albo nawet 15 lat, po tym wszystkim damy im kopniaka.