Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pierwszorzędny;
rate - (Noun) tempo; współczynnik, wskaźnik, stopa; stosunek, stosunek liczbowy; taksa, lokalny podatek od nieruchomości; cena, taryfa, stawka, proporcja, wysokość, procent, wielkość; prędkość, szybkość;
rate - (Noun) tempo; współczynnik, wskaźnik, stopa; stosunek, stosunek liczbowy; taksa, lokalny podatek od nieruchomości; cena, taryfa, stawka, proporcja, wysokość, procent, wielkość; prędkość, szybkość;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pierwszorzędny, najwyższej klasy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj pierwszorzędny, pierwszej kategorii

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZNAKOMITY

PYSZNIE

Wordnet angielsko-polski

(of the highest quality
"an ace reporter"
"a crack shot"
"a first-rate golfer"
"a super party"
"played top-notch tennis"
"an athlete in tiptop condition"
"she is absolutely tops")
topowy
synonim: ace
synonim: A-one
synonim: crack
synonim: super
synonim: tiptop
synonim: topnotch
synonim: top-notch
synonim: tops (p)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Firstly, the interest rate charged is draconian and is not sustainable.
Po pierwsze, naliczona stopa procentowa jest drakońska i niestabilna.

statmt.org

So again, what we focus on is prevention rather than treatment, at first rate.
Więc znów, raczej w pierwszej kojelności skoncentrujmy się na profilaktyce, niż na leczeniu.

TED

I hope that you and your first-rate team will be more successful.
Mam nadzieję, że pan wraz ze swoim pierwszorzędnym zespołem odniosą większy sukces w tym względzie.

statmt.org

It is good that we have had a first-rate expert in the field as our rapporteur on this issue.
To dobrze, że mieliśmy pierwszej klasy eksperta z tej dziedziny jako naszego sprawozdawcę w tej sprawie.

statmt.org

In conclusion I should like to congratulate our rapporteur Mrs Laperrouze on, I believe, a first-rate and balanced report.
Na koniec pragnę pogratulować sprawozdawczyni, pani poseł Laperrouze, pierwszorzędnego i wyważonego sprawozdania.

statmt.org

Against third-rate politics, in Bosnia and across Europe, we pitched first-rate music.

www.guardian.co.uk

As bestselling reporter Sebastian Junger's account of his year spent with US forces in Afghanistan joins other first-rate books about contemporary conflicts, novelist Geoff Dyer argues that recent reportage trumps fiction in its characterisation, observation and narrative drive.

www.guardian.co.uk

It should also be noted that Edwards made his name as a newscaster only after forging a reputation as a first-rate reporter.

www.guardian.co.uk

There is form for the Booker being awarded to first-rate writers for second-rate work.

www.guardian.co.uk

I hope that you and your first-rate team will be more successful.
Mam nadzieję, że pan wraz ze swoim pierwszorzędnym zespołem odniosą większy sukces w tym względzie.

Well, now, as to your meeting in there, sure, it was first-rate.
A teraz, co się tyczy twojej prezentacji, to była faktycznie pierwsza klasa.

With scores like these, Buffy, you could have a first-rate education.
Z takim wynikiem, Buffy, mogłabyś mieć pierwszorzędną edukację.

How much currency would a first-rate accountant receive in America?
Ile waluty otrzymywałby pierwszorzędny księgowy w Ameryce.

I have to tell you, that's surprising, cos your work here has been first-rate.
Muszę ci powiedzieć, że to zaskakujące, bo twoja robota tutaj była pierwszej klasy.

It is good that we have had a first-rate expert in the field as our rapporteur on this issue.
To dobrze, że mieliśmy pierwszej klasy eksperta z tej dziedziny jako naszego sprawozdawcę w tej sprawie.

A first-rate lie is detailed without being too detailed, you know?
Pierwszorzędne kłamstwo jest szczegółowe, nie będąc zbyt szczegółowym, wiesz?

This is a first-rate party full of losers.
To jest pierwszy -wskaźnik imprezy pełnej frajerów.

Well, your Indian village won't win any awards, but that flying saucer's first-rate.
Dobrze, twoja indyjska wieś nie wygra jakiegoś nagrody, ale, że latający talerz jest znakomity,

He is a first-rate dancer, just like me.
Jest pierwszorzędnym tancerzem, tak jak ja.

For me, America is a first-rate place.
Dla mnie Ameryka jest pierwszym wspaniałym miejscem.

Sounds like she was a first-rate mom.
Wygląda, że ona była pierwszorzędną mamą.

You flatter me, Mister Fuchs, because that is first-rate stuff.
Pochlebia mi pan, ale to jest pierwszorzędna robota.

He was a first-rate officer.
Był pierwszorzędnym policjantem.

You remain a first-rate journalist... and you must decide what is best for you.
Jest pan niezrównanym dziennikarzem i musi pan zdecydować, co jest dla pana najlepsze.

You have a first-rate mind, Kevin.
Masz umysł czystej wody, Kevin.

Even the quality is first-rate.
Nawet jakość jest pierwszorzędna.

Mason is a first-rate doctor!
Mason jest pierwszorzędnym doktorem!

Father is a first-rate puncher.
Ojciec jest pierwszorzędny w rozdawaniu ciosów.

I've heard you're a first-rate pilot.
Słyszałem, że jesteś znakomitym pilotem.

First-rate, new research data is transferred directly to education, meaning that the students can avail themselves directly of the latest information needed in the employment market.
Wysokiej jakości, nowe dane uzyskane w wyniku badań trafiają bezpośrednio do systemu edukacji, co oznacza, że studenci mogą bezpośrednio korzystać z najnowszych informacji potrzebnych na rynku zatrudnienia.

Framework's first-rate, your mason work.
Podbudowa pierwsza klasa, twoja murarska robota.

Still, it's a first-rate idea, sir
Still, it's a first-rate idea, sir.

Oh, first-rate, this bed.
O, pierwsza klasa, to łóżko.

Mr. Bartholomew, if you're trying to frighten me... you're doing a first-rate job.
Panie Bartholomew, jeśli próbuje mnie pan przestraszyć... robi pan pierwszorzędną robotę.

The differences in standards that apply to prevention and the guarantee of first-rate care are too great, both among the EU countries and regionally within countries.
Rozbieżności standardów profilaktyki i zapewniania pomocy pierwszego kontaktu są zbyt duże, zarówno między państwami UE, jak i między regionami w poszczególnych krajach.

In conclusion I should like to congratulate our rapporteur Mrs Laperrouze on, I believe, a first-rate and balanced report.
Na koniec pragnę pogratulować sprawozdawczyni, pani poseł Laperrouze, pierwszorzędnego i wyważonego sprawozdania.

Last night's premiere... first-rate material...
Premiera ostatniego wieczoru... Pierwszorzędny materiał...

That, gentlemen... ...is a first-rate piece of ass.
Panowie... to pierwszorzędna dupa.

(EL) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to thank the rapporteur and congratulate her on her first-rate work in this report.
(EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałbym podziękować sprawozdawczyni i pogratulować jej pierwszorzędnej pracy w postaci tego sprawozdania.

If women are supposed to be successful scientists, the facilities available to them should be reliable, accessible, first-rate, appropriate to the character and requirements of the scientific work, and sufficiently flexible.
Przy założeniu, że kobiety będą naukowcami odnoszącymi sukcesy, udostępnione mechanizmy powinny być niezawodne, dostępne, pierwszorzędne, dostosowane do charakteru i wymogów pracy naukowej oraz odpowiednio elastyczne.

In December, when we were in a difficult position with regard to the Council, you had the courage to sign the first-rate letters for us which really helped Parliament to approve its budget.
W grudniu, gdy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji względem Rady, miał Pan odwagę podpisać bardzo ważne listy, które naprawdę pomogły Parlamentowi w zatwierdzeniu budżetu.

First-rate officials and outstanding ministers, such as Karel Schwarzenberg, Saša Vondra, Ondřej Liška and others, as well as Prime Minister Fischer have done an excellent job.
Najwyższej klasy urzędnicy i doskonali ministrowie, tacy jak Karel Schwarzenberg, Saša Vondra, Ondřej Liška i inni, a także premier Fischer, wykonali doskonałą pracę.

(FR) Mr President, the conflict between Georgia and Russia and the financial crisis have both been opportunities for the European Union to make its presence felt on the world stage as a fully-fledged first-rate political player.
(FR) Panie przewodniczący! Zarówno konflikt między Gruzją a Rosją, jak i kryzys finansowy były dla Unii Europejskiej okazjami do zaznaczenia obecności na scenie światowej jako w pełni dojrzałego gracza politycznego pierwszej kategorii.