Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fermentacja; wrzenie, ferment;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C fermentacja (also fig)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fermentacja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ferment

fermentownia

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Kiśnienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FERMENTOWANIE

WZBURZENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (a state of agitation or turbulent change or development
"the political ferment produced new leadership"
"social unrest")
ferment
synonim: agitation
synonim: ferment
synonim: tempestuousness
synonim: unrest

2. (a process in which an agent causes an organic substance to break down into simpler substances
especially, the anaerobic breakdown of sugar into alcohol)
fermentacja: : synonim: zymosis
synonim: zymolysis
synonim: fermenting
synonim: ferment

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kiszenie
fermentacja

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. fermentacja; spoż. kiszenie
~, bacterial - fermentacja bakteryjna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The tariff quota serves a very important function, because the fermentation industry must remain internationally competitive.
Kontyngent taryfowy spełnia bardzo istotną rolę, ponieważ przemysł fermentacyjny musi pozostać konkurencyjny na rynkach międzynarodowych.

statmt.org

However, the scope of Regulation (EC) No 1829/2003 excludes food, including enzymes produced by fermentation using genetically-modified micro-organisms.
Jednakże zakres rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie obejmuje żywności, w tym także enzymów, wyprodukowanych poprzez fermentację przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów.

statmt.org

We know these antioxidants come from the skin of the grapes, that red grapes are better than white, and that the levels can be determined by the length of fermentation and other factors.

www.guardian.co.uk

If you're keeping the juice for longer than three days, it's essential that you prevent fermentation from taking place.

www.guardian.co.uk

The final fermentation takes place in stage nine.
Końcowa fermentacja następuje w etapie dziewiątym.

Then we get into fermentation, the third stage, which isreally where the flavor develops.
Wtedy przechodzimy do fermentacji, trzeciego etapu, kiedyto smak naprawdę się rozwija.

The tariff quota serves a very important function, because the fermentation industry must remain internationally competitive.
Kontyngent taryfowy spełnia bardzo istotną rolę, ponieważ przemysł fermentacyjny musi pozostać konkurencyjny na rynkach międzynarodowych.

The fact is, rosé wine is produced from the fermentation of predominantly red grapes or must.
Fakty są takie, że wino różowe jest produktem fermentacji głównie winogron czerwonych lub moszczu.

These are moral absolutes that predate the fermentation of malt and fine hops.
To absoluty związane z moralnością... ...która obowiązywała przed wynalezieniem fermentacji słodu i chmielu.

Too much oak and secondary malolactic fermentation.
Za dużo dębu i fermentacji jabłkowo-mlekowej.

However, the scope of Regulation (EC) No 1829/2003 excludes food, including enzymes produced by fermentation using genetically-modified micro-organisms.
Jednakże zakres rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie obejmuje żywności, w tym także enzymów, wyprodukowanych poprzez fermentację przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów.

The crucial point is that the sugar is added before fermentation and not afterwards, which means that it is not a matter of sweetening sour wine, and the addition of sugar is only permissible for table wines and vins de pays.
Najważniejsze jest przy tym, aby dodawać cukier przed, a nie po fermentacji, co oznacza, że nie jest to kwestia dosładzania kwaśnych win oraz aby dodatek cukru był dozwolony jedynie w odniesieniu do win stołowych oraz do vins de pays.

(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, in the context of the Doha Round, it would interest me to know how the Directorate-General for Trade intends to safeguard the tariff quota that underpins the competitiveness of the European fermentation industry.
W kontekście rundy dauhańskiej chciałbym dowiedzieć się, jak Dyrekcja Generalna ds. Handlu zamierza chronić kontyngent taryfowy leżący u podstaw konkurencyjności europejskiego przemysłu fermentacyjnego.