Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) sławny, słynny; wspaniały, wyśmienity, świetny, nadzwyczajny; niesławny, cieszący się złą reputacją;
the rich and famous - sławni i bogaci, celebryci, śmietanka;
be famous for sth - słynąć z czegoś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

słynny, znany, sławny
~ for słynny z, słynący z

Nowoczesny słownik angielsko-polski

popularny

słynne

słynna

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

znany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj sławny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁAWNY

ZNAKOMITY

GŁOŚNY

OKRZYCZANY

RENOMOWANY

KAPITALNY

ŚWIETNY

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: celebrated
synonim: famed
synonim: far-famed
synonim: illustrious
synonim: notable
synonim: noted
synonim: renowned

Słownik internautów

sławny, słynny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. sławny
słynny
wsławiony

Słownik audio-video Montevideo

słynny, wybitny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

słynny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. sławny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The famous European solidarity is completely lacking here and this has to be said.
Brakuje tu słynnej europejskiej solidarności i trzeba o tym głośno powiedzieć.

statmt.org

His maybe most famous recording was something called "The Goldberg Variations."
Jedno z jego chyba najbardziej znanych nagrań nazywało się "The Goldberg Variations".

TED

And this is an example of a very, actually, famous cluster, the Coma cluster.
Strukturę i dynamikę galaktyki określa nie to, co widzimy, ale chmura ciemnej materii.

TED

And then this is a picture of one of the most famous hospitals in America.
Na następnym zdjęciu widzimy jeden z najbardziej znanych szpitali w Ameryce.

TED

One of the most famous architects is Eduardo Catalano, who popularized this structure.
Jednym z najsłynniejszych jest Eduardo Catalano, który spopularyzował ten kształt.

TED

Dannii is a pop singer who was never really famous for being a pop singer.

www.guardian.co.uk

She was famous for being Kylie Minogue's sister; and then she was just sort of famous-for-being-famous, and then she met Simon Cowell and she got really famous for being - of all things - a judge on a reality TV show.

www.guardian.co.uk

With further encouragement from fellow artists, such as Dinos Chapman and Noble & Webster, whom she met in her days tending bar at the Electricity Showrooms in Shoreditch, her work began to be snapped up by important collectors (and famous ones: Kate Moss has bought from her and Courtney Love's mishap with one of Morgan's pieces made the papers in April last year) and exhibited in increasingly high-profile shows, including one at Jay Jopling's White Cube and another curated by Banksy.

www.guardian.co.uk

But Minnesotans might soon have to give up some of their hard-won reputation for quiet reasonableness thanks to one of their own, Congresswoman Michele Bachmann, a fiercely rightwing darling of the Tea Party, who is rapidly becoming one of the most famous politicians in America and may yet outshine Sarah Palin as a potential Republican presidential pick for 2012.

www.guardian.co.uk

All later correspondence, including the famous passionate love letters to his mistress Emma Hamilton, was written with his left hand.

www.guardian.co.uk

And we'd be even more famous than we already are.
A my bylibyśmy jeszcze bardziej sławni,

You know I'd never want to be famous or important.
Nigdy nie chciałem być sławną czy ważną osobistością.

No one wants to be famous for the way they died.
Nikt nie chce być sławny przez to, w jaki sposób umarł.

How can you not have heard of him? He’s a famous movie director!
Jak nie mogłeś o nim kiedykolwiek słyszeć, jest bardzo znanym reżyserem filmowym!

But then I got famous, and it was too hard for me.
Ale potem stałem się sławny i było mi ciężko.

It's got all the famous calls you told me about.
Chodzi o te wszystkie słynne rozmowy, o których mi opowiedziałeś.

Does this mean we're not going to be famous now?
Czy to znaczy, że nie będziemy sławne?

If he was so famous, they'd have made a film about him.
Jak byłby sławny, to nakręcili by o nim film.

Expect you'd want to say your famous last words right now.
Spodziewam się, że chciałbyś powiedzieć swoje słynne, ostatnie słowa.

I always wanted to be famous but not like this.
Zawsze dążyłem do sławy. Ale nie w taki sposób.

So, what's your name that became famous to the world.
Ale pod jakim imieniem stałeś się tak sławny na świecie.

And once you're famous, I'll never tell anyone you worked here.
A jak już będziesz sławny, nikomu nie powiem, że tu pracowałeś.

I was at this party last night with all these famous people there.
Byłem zeszłej nocy na tym przyjęciu z tym wszystkimi sławnymi ludźmi.

I'm not famous enough to get away with it. Help me!
Nie jestem na tyle znany, aby uszło mi to na sucho.

Others said he's famous, but I never heard of him.
Ponoć jest sławny, ale ja go nie znam.

He is so famous that you can even see him in the stars.
Stał się tak popularny, że możecie go nawet rozpoznać wśród gwiazd.

Being slightly more famous doesn't make him better than me.
To, że jest nieco bardziej sławny, nie znaczy, że jest lepszy ode mnie.

Thanks. There are, like, famous things we say because he wrote them.
Jest jak te wszystkie teksty, które powtarzamy... ...bo on je napisał.

So now he was famous and basically getting said by two well known guys.
Ważne, że był sławny i powiedziało to już dwóch sławnych ludzi.

If I'm not famous, then what do you call this?
Jeśli nie jestem sławny, to jak nazwiecie to?

If becoming famous is so important to you, then go for it.
Jeżeli chcesz być sławna i jest tak ważne to dla ciebie, następnie idź do niego.

A place where everyone is famous and no one ages.
Miejsce gdzie każdy jest sławny i nikt się nie starzeje.

I have to buy some clothes now that you're famous.
Muszę chyba coś kupić, teraz jak jesteś sławny.

Not that famous; I got no idea what you're talking about.
Nie tak słynny. Nie mam pojęcia, o czym mówisz.

Their son Paul is the graduate of a famous school.
Wasz syn Paul... jest absolwentem sławnej uczelni.

What famous person, dead or alive, would you want to meet?
Jaką znaną osobę, żywą lub martwą, chciałbyś spotkać?

Well, I wasn't interested in him because he was famous.
Nie interesował mnie, bo nie był sławny.

He's head of the school Board, and a famous expert in history.
Jest przewodniczącym rady szkolnej, i sławnym ekspertem historii.

No - these items are too famous to be sold.
Żaden - te rzeczy są zbyt sławne zostać sprzedany.

And who's writing a fake book about the most famous man in the world?
A kto pisze fałszywą książkę o najsłynniejszym człowieku na świecie?

Hey, I didn't know we were going to be famous.
Hej, nie wiedziałem, że będziemy sławni.

I was wondering, what is it like to be famous?
Jak to jest być sławnym?

I thought, you can be endured from your famous friend?
Myślałem, że twoja sławna przyjaciółka cię utrzymuje?

Never had a famous film director in my cab before.
Nigdy wcześniej nie wiozłem w swojej taksówce żadnego sławnego reżysera filmowego.

So, what other famous people, like me, have you met?
No więc, jakich jeszcze sławnych ludzi, oprócz mnie, poznałaś?

Your house is famous within certain circles in my country.
Pański dom jest sławny w niektórych kręgach w moim kraju.

What happened to the sixth sense you're so famous for?
Co się stało z twoim słynnym szóstym zmysłem?

It meant learning how to kill people, making money and getting famous.
jak zabijać ludzi, zarabiać pieniądze i stawać się sławnymi.

I don't know if she's a famous artist or not.
Nie wiem, czy jest sławnym artystą, czy nie.

This is what happens when you become rich and famous.
Oto co się dzieje, kiedy stajesz się bogaty i sławny.

Well, fortunately for us, we already have a famous face.
Dobrze dla nas, my juz mamy kogos znanego.

So this is one of the most famous game dynamics.
To jedna z najsłynniejszych dynamik gier.

That's the famous cut from 2001, the one with the bone.
To słynne ujęcie z Odyseji 2001, ten z kością.

I'm a professor at east university, and he's a famous writer.
Jestem profesorem na Wchodnim Uniwersytecie, a on jest sławnym pisarzem.

If you're such a famous director, why don't you have air conditioning?
Skoro jesteś takim sławnym reżyserem, czemu nie masz klimatyzacji?

The famous 'never again' is still not guaranteed for them.
Słynne "nigdy więcej” nie jest im zagwarantowane.

She wanted to try the soul of famous American actor.
Chciała wypróbować duszę sławnego amerykańskiego aktora.

I might want to steal this, write a book and get famous.
Może wam to ukradnę, napiszę książkę i stanę się sławny.

He gets murdered, it makes him famous, at least for a while.
To morderstwo zrobiło go sławnym przynajmniej na chwilę.

Inside the rock's famous oval was a 1-mile road course.
Wewnątrz sławnego owalu, jest 1,6 km tor drogowy.