Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) osławiony, słynny, głośny;
be famed for sth - słynąć z czegoś;
famed for sth - słynący z czegoś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sławny, znany, głośny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dobrze znany

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁYNNY

GŁOŚNY

ZNANY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

słynący

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: celebrated
synonim: far-famed
synonim: famous
synonim: illustrious
synonim: notable
synonim: noted
synonim: renowned

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

okrzyczany

osławiony

sławny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In this instance, we must defer to the famed economist, Adam Smith...... who laid the foundation of a free market.
I tu należy się zgodzić ze słynnym Adamem Smithem, który położył podwaliny pod budowę wolnego rynku.

OpenSubtitles

in writing. - (GA) Irish soldiers are famed for their involvement in peace-keeping operations with the United Nations in places where there is crisis or conflict.
na piśmie. - (GA) Irlandzcy żołnierze słyną z ich zaangażowania w misje pokojowe ONZ w miejscach, gdzie jest konflikt lub kryzys.

statmt.org

It all began when two scientists, Fred Grassle and Jesse Ausubel, met in Woods Hole, Massachusetts where both were guests at the famed oceanographic institute.
Wszystko zapoczątkowała para naukowców, Fred Grassle i Jesse Ausubel, na spotkaniu w Woods Hole, Massachusetts, gdzie gościli w znanym instytucie oceanograficznym.

TED

The 38-year-old, known affectionately as Iz, was the giant of Hawaiian music, famed for the sweet strength of his voice and his celebration of native Hawaiian culture.

www.guardian.co.uk

In March 1860, Thomas Henry Huxley FRS, famed as "Darwin's bulldog", wrote privately to his friend, the great geologist Charles Lyell FRS: "Five-sixths of women will stop in the doll stage of evolution, to be the stronghold of parsonism, the drag on civilisation, the degradation of every important pursuit in which they mix themselves - intrigues in politics and friponnes in science.

www.guardian.co.uk

The western fjord region of Hardanger is nicknamed the "fruit garden of Norway" - it's the country's most prolific plum, pear, wild cherry and apple farming region, and is famed for its cider production.

www.guardian.co.uk

The Baba Farid shrine is famed for its "heaven's gate", a marble arch through which thousands of pilgrims pass every year.

www.guardian.co.uk

The wells of Alamut are famed for their clean, cold water.
Alamut jest znany ze swojej czystej i zimnej wody.

As a famed literary liar once told Oprah, memory is subjective.
Jak powiedział pewien słynny literacki kłamca u Opry, pamięć jest subiektywna.

It's no surprise you're famed for your loyalty.
To nie niespodzianka, jesteś sławny z lojalności.

Famed for their extensive knowledge of astronomy.
Ich obszerna wiedza z zakresu astronomii,

What happened to that famed islamic politeness?
Co stało się tym sławna islamic grzeczność?

The illegitimate child of an Italian princess and a famed Spanish matador...
Jest nieślubnym dzieckiem włoskiej księżniczki i sławnego hiszpańskiego matadora...

Quahog is expecting a special guest this weekend, famed Asian competitive eating champion
Quahog spodziewa Gościem specjalnym w ten weekend, słynny azjatycki konkurencyjny mistrz jedzenie

I'd like you to meet Philippe Monday, famed French oceanographer from France.
Chcę byś poznał Philippe Mondaya, znanego francuskiego oceanografa z Francji.

Famed is thy beauty, Majesty.
Sławna jest twoja uroda, Majestacie.

bounty on the head of famed Syracuse stick man Tim McCracken.
nagrody za głowę słynnego sztywniaka z Syracuse_ Tima McCracken.

a weakness that Victor Van Sloan, the famed vampire hunter,
słabość, którą Victor Van Sloan, słynny łowca wampirów,

in writing. - (GA) Irish soldiers are famed for their involvement in peace-keeping operations with the United Nations in places where there is crisis or conflict.
na piśmie. - (GA) Irlandzcy żołnierze słyną z ich zaangażowania w misje pokojowe ONZ w miejscach, gdzie jest konflikt lub kryzys.

In this respect, with specific reference to what is happening in Portugal, I am here today representing the Portuguese Government, a government created by the Socialist Party, a party which in Portugal was famed for and exemplary in the fight for democracy and freedom in our country.
W związku z tym, w odniesieniu do Portugalii, ja sam reprezentuję dziś na tej sali władze portugalskie, na których czele stoi partia socjalistyczna, która słynie z przykładnej walki o demokrację i wolność w naszym kraju.