Wordnet angielsko-polski

etketamina
synonim: N-Ethylnorketamine
synonim: NEK