Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

im. Erazm

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

REFERRAL! Farhat 0 lbw Anderson (1st over: Pakistan 0-0) Oh my. The second ball pitches on leg stump and straightens up, beating the inside edge as Farhat plays a backfoot defensive. Umpire Erasmus shakes his head but England are unconvinced and ask for the review. It soon becomes clear that the ball hit the pads just a touch too high though, and was passing over the top of the stumps. So that is decision upheld, and Farhat bats out the rest of a maiden over. Seeing as I'm still rubbing the sleep out of my eyes, this seems an appropriate first email of the day from Mark Hughes: "I just wanted to let you know that I achieved culinary nirvana this morning. My wife left for work expecting me to tuck into Dorset crunch muesli. Instead, I cooked myself a fish finger and processed cheese sandwich, with an auxiliary bag of onion rings. Reap the skills." Sorry, I was with you until that last line. What the what?
Two separate studies, published in Nature Genetics journal, found variations in DNA that were more common in people with short sight. Chris Hammond, at King's College, London, found one section of DNA on chromosome 15 was more common in people with myopia. Caroline Klaver, at Erasmus Medical Centre in Rotterdam, found another strand, also on chromosome 15, linked to short sight.
I was raised bilingual in English and German, learned French at school and have worked hard to achieve a conversational level in Spanish and Portuguese. I rely on media sources in all these languages to ensure my perspective is a European one. By the standards of university-educated Europeans of my generation, this makes me pretty average. I also chose to study in Britain and without my EU citizenship, I would never have been able to afford to do so. I spent my third year doing Erasmus in Germany, before moving to Vienna, where I've been for the past six years.

It seems we still spend too little on education, including the Erasmus exchange programme.
Wydaje się, że ciągle za mało przeznaczamy na edukację, w tym na program wymiany Erasmus.

One proposal, for example, is the creation of an Erasmus first job programme.
Przykładowo, jedna z propozycji dotyczy stworzenia w ramach programu Erasmus podprogramu "pierwsza praca”.

How was I to know that you wanted Erasmus here?
Skąd miałam wiedzieć, że chcesz mieć tu Erasmusa żywego?

We want to see Erasmus, which has proved a great success, expanded.
Chcemy rozszerzyć program Erasmus, który okazał się wielkim sukcesem.

We would very much like to find a solution that allows the Erasmus programme for young entrepreneurs to continue.
Bardzo chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu program Erasmus dla młodych przedsiębiorców mógłby być kontynuowany.

I hope that, during this programme, the Erasmus programme for young entrepreneurs will also continue.
Mam nadzieję, że w trakcie realizacji programu będzie też kontynuowany program Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

Erasmus programmes are also open for some Iraqis, so we are pursuing that.
Programy Erasmus są także dostępne dla niektórych Irakijczyków, tak więc podążamy również w tym kierunku.

This will enable more than 3 500 European students to go on an Erasmus exchange.
Umożliwi on ponad 3 500 studentów wyjazd na wymianę w ramach programu Erasmus.

The Erasmus at sea can change everything.
Erasmus na morzu zmieni wszystko.

The second point is the training of elected representatives within the framework of an Erasmus programme.
Druga uwaga dotyczy szkolenia wybranych przedstawicieli w ramach programu Erasmus.

In general, we support the objective of the Erasmus Mundus programmes.
Zasadniczo popieramy cele programów Erasmus Mundus.

What are we talking about when we talk about an 'Erasmus first job'?
Co tak naprawdę mamy na myśli, kiedy mówimy o programie Erasmus dotyczącym pierwszej pracy?

As you know, the Erasmus programme began life in 1987, when 3 000 students took part in the programme.
Jak wiadomo, program Erasmus zaczął funkcjonować w roku 1987, gdy udział wzięło w nim 3 tysiące studentów.

The Erasmus and Comenius programmes are at the heart of the initiatives.
Kluczowym elementem tych inicjatyw są programy Erasmus i Comenius.

Ours was one of the first, Erasmus Hall.
Nasz był jednym z pierwszych - Erasmus Hall.

With the Erasmus,my ship, I could out-sail and sink her.
Z Erasmusem, moim statkiem, mógłbym go zatopić.

Erasmus should not be an additional income for young students but, on the contrary, the main support for those with low financial possibilities.
Erasmus nie powinien być dodatkowym dochodem dla młodych studentów, ale przeciwnie, głównym wsparciem dla tych z niskimi możliwościami finansowymi.

We need to continue the Erasmus programme.
Należy kontynuować program Erasmus.

By diverting Erasmus funds to students, or by creating a new programme with fresh money?
Czy poprzez zmianę przeznaczenia środków programu Erasmus na rzecz studentów, czy poprzez stworzenie nowego programu z odrębnym budżetem?

In order to attain these objectives, there must be greater investment in programmes such as Erasmus.
Do osiągnięcia tych celów konieczne jest inwestowanie w takie programy, jak Erasmus.

Look, for example, at Erasmus in education.
Spójrzmy choćby na program Erasmus w dziedzinie edukacji.

The Erasmus Mundus programme has already played an important role in the contemporary education of young people and adults.
Program Erasmus Mundus odegrał już istotną rolę we współczesnej edukacji młodzieży i dorosłych.

Since 2007, however, the Erasmus Programme has also been supporting student placements in enterprises.
Jednak od roku 2007 program Erasmus wspiera także staże studentów w przedsiębiorstwach.

Of particular significance, in my opinion, is the Erasmus programme, which facilitates student exchanges on a massive scale.
Szczególnie istotny jest, w mojej ocenie, program Erasmus umożliwiający na skalę masową wymiany studenckie.

Currently, it is estimated that only 4% of European students receive an Erasmus grant during their studies.
Obecnie szacuje się, że jedynie 4 % studentów europejskich w trakcie trwania studiów otrzymuje stypendium w ramach programu Erasmus.

The Erasmus is dead-- burned to her spine.
Erasmus jest martwy. Spalony do szkieletu.

Erasmus is such a great programme, and the opportunities it offers, plus all other opportunities to go abroad, ought to be taken.
Erasmus jest wspaniałym programem, a więc należy korzystać z oferowanych przez niego możliwości, jak również ze wszystkich innych możliwości wyjazdu za granicę.

I also appeal for improvement and full implementation of the Erasmus Mundus programme.
Apeluję także o ulepszenie i pełne wdrożenie programu Erasmus Mundus.

We know that cannot be done overnight, but we hope Erasmus will become more democratic, more broadly based.
Wiemy, że nie da się tego uczynić z dnia na dzień, jednak mamy nadzieję, że Erasmus stanie się bardziej demokratyczny, że będzie szerzej dostępny.

One of the problems they deal with is the small number of European scholarships, especially as regards the Erasmus programme.
Jednym z problemów, naprzeciw któremu ta młodzież staje, jest niewielka liczba stypendiów europejskich, szczególnie jeśli chodzi o program Erasmus.

In addition, you are of course all aware of the Erasmus grants, which are still applicable.
Poza tym mam nadzieję, że wszyscy pamiętają o dotacjach przyznawanych w ramach programu Erasmus, z których można skorzystać również w tym przypadku.

But we do not need to politicise higher education through programmes such as the Bologna and the Erasmus processes.
Ale nie ma potrzeby upolityczniania wyższego wykształcenia poprzez takie programy, jak proces boloński i Erasmus.

However, it is also vitally important to increase the funding for Erasmus Mundus grants.
Jednakże równie ważne jest zwiększenie środków na stypendia programu Erasmus Mundus.

Finally, I was also very pleased that Erasmus and the importance of educational programmes in that context were mentioned.
Wreszcie bardzo ucieszyłam się, że wspomniano o programie Erasmus oraz o znaczeniu programów edukacyjnych w tym kontekście.

His royal majesty Erasmus, the randomly bias
Jego wysokość, król Erasmus Przypadkowo Stronniczy!

She told us of the success of our Erasmus Mundus and poverty alleviation programmes.
Powiedziała nam o sukcesie naszego programu Erasmus Mundus oraz programów likwidowania ubóstwa.

Erasmus was created in 1987 with the aim of providing students with European mobility and the prospects of a better career.
Erasmus powstał w 1987 roku w celu umożliwienia studentom mobilności w Europie oraz szans na lepszą karierę zawodową.

We succeeded in this with the 'Youth' programme, and we must also do so here with Erasmus.
Udało nam się to w związku z programem "Młodzież” i musi się udać także teraz w związku z Erasmusem.

I would like to stress the importance attached to studying foreign languages in the new Erasmus Mundus programme.
Chcę też podkreślić znaczenie nauki języków obcych w ramach nowego programu Erasmus Mundus.

I therefore warmly welcome the next stage of the Erasmus Mundus programme aimed at producing such individuals.
Stąd z ogromną radością witam kolejny etap programu Erasmus Mundus, który może nam na to pozwolić.

We do not support a special Erasmus Mundus visa as per the brief descriptions contained in the proposal.
Nie popieramy specjalnej wizy Erasmus Mundus, której krótki opis jest zawarty we wniosku.

We can increase mutual understanding by continuing, for instance, our cooperation through Erasmus Mundus academic exchanges.
Możemy zwiększyć wzajemne zrozumienie, na przykład przez dalszą współpracę w formie akademickiej wymiany w ramach programu Erasmus Mundus.

Erasmus not only facilitates the acquisition of languages, but also mobility - which is essential in an age of globalisation.
Program Erasmus nie tylko ułatwia naukę języków, ale także mobilność, która ma zasadnicze znaczenie w dobie globalizacji.

The new Erasmus Mundus programme will need to adapt to the increased demand for mobility, while at the same time maintaining its standards.
Nowy program Erasmus Mundus będzie musiał dostosować się do rosnącego zapotrzebowania na mobilność, ale jednocześnie utrzymać swoje standardy.

With regard to unemployment and youth unemployment, I would like to highlight the proposal to review the Erasmus programme.
Jeżeli chodzi o bezrobocie ogólnie i bezrobocie wśród młodzieży, chciałbym wspomnieć o wniosku dotyczącym przeglądu programu Erasmus.

That is why we proposed an 'Erasmus first job' scheme, which was approved; we are waiting for the Commission to follow up this proposal.
Dlatego zaproponowaliśmy system "Erasmus first job”, który został zatwierdzony; czekamy aż Komisja podejmie dalsze działania w tym obszarze.

For the latter, the EU should commit itself to institutionalising the Erasmus programme in order to give them an opportunity to develop.
Wobec nich UE powinna podjąć zobowiązanie do instytucjonalizacji programu Erasmus, aby stworzyć im szansę na rozwój.

in writing. - The lifelong learning programme helps finance education schemes like Erasmus.
na piśmie. - Program "Uczenie się przez całe życie” pomaga finansować takie systemy edukacji jak Erasmus.

Among the tools mentioned in the report to improve the new governance, there is the suggestion of the creation of an Erasmus of local representatives.
Wśród wymienionych w sprawozdaniu narzędzi, służących usprawnieniu nowego zarządzania, pojawiła się sugestia ustanowienia programu Erasmus dla przedstawicieli lokalnych.