Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) krótkotrwały, ulotny, efemeryczny, przemijający; biologia efemeryczny, żyjący/trwający jeden dzień;

(Noun) biologia efemeryda;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj efemeryczny
(fig) ulotny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

efemeryczny, krótkotrwały

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRÓTKOTRWAŁY

EFEMERYDA

Wordnet angielsko-polski

(lasting a very short time
"the ephemeral joys of childhood"
"a passing fancy"
"youth's transient beauty"
"love is transitory but it is eternal"
"fugacious blossoms")
przemijający, nietrwały
synonim: passing
synonim: short-lived
synonim: transient
synonim: transitory
synonim: fugacious

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now, the transiency of life... that-that fleeting, ephemeral vapour... it appeareth and it vanisheth -- James, the New Testament.
Więc porządek życia... tak jest ustanowiony, że stale waha się ono... między czystością a próżnością jak mówi Nowy Testament.

OpenSubtitles

But down there, there is no sun, there is no photosynthesis; it's chemosynthetic environment down there driving it, and it's all so ephemeral.
To środowisko oparte na chemosyntezie i jest ono bardzo nietrwałe.

TED

Knowledge is replaced with ephemeral, superficial ongoing training that will equip workers with whatever skills are needed by capital at the time.
Wiedza zostaje zastąpiona efemerycznym, powierzchownym stałym szkoleniem, które wyposaży pracowników w dowolne umiejętności wymagane w danym czasie przez kapitał.

statmt.org

And that ephemeral nature of the hydrothermal vent community isn't really different from some of the areas that I've seen in 35 years of traveling around, making films.
Ta nietrwałość środowiska skupionego wokół kominów nie różni się specjalnie od pewnych miejsc, które widziałem przez 35 lat, podróżując i kręcąc filmy.

TED

Let us watch out for the easy appeal of a pro-GMO lobby that promises to rid the world of famine, but which is an ephemeral shortcut that instead would cause enormous damage.
Strzeżmy się przed kuszącymi propozycjami lobby popierającego GMO, które obiecuje uwolnić świat od głodu, co jest drogą na skróty, która zamiast tego spowodowałaby ogromne szkody.

statmt.org

This is a brilliant tactic for success in the short term but makes the songs about as ephemeral as, well, bad drugs.

www.guardian.co.uk

The success of The Social Network lies in capturing the fever of Facebook's startup, while subversively implying that it created money and ephemeral buzz, but not a whole lot else; there is very little about the interconnectivity and creativity that its evangelisers often claim.

www.guardian.co.uk

Listen, you said you wanted to do this alone because feelings are ephemeral.
Słuchaj, powiedziałaś, że chcesz być sama, bo uczucia są ulotne.

Um, tempered by the ephemeral use of color.
Um, zahartowałam efemerycznym użyciem kolorów.

Give him a shot of ephemeral.
Daj mu zastrzyk z efemerolu.

I promise it won't be ephemeral.
Obiecuję, że to nie będzie efemeryczne.

Knowledge is replaced with ephemeral, superficial ongoing training that will equip workers with whatever skills are needed by capital at the time.
Wiedza zostaje zastąpiona efemerycznym, powierzchownym stałym szkoleniem, które wyposaży pracowników w dowolne umiejętności wymagane w danym czasie przez kapitał.

Fashion is ephemeral, dangerous and unfair.
Moda jest ulotna, niebezpieczna i okrutna.

It's ephemeral just like us.
Plastik jest efemeryczny jak my.

Thus, glory was ephemeral.
Zatem, chwała jego była ulotna.

That our nation is... ephemeral?
Że nasz naród jest - efemeryczny?

Let us watch out for the easy appeal of a pro-GMO lobby that promises to rid the world of famine, but which is an ephemeral shortcut that instead would cause enormous damage.
Strzeżmy się przed kuszącymi propozycjami lobby popierającego GMO, które obiecuje uwolnić świat od głodu, co jest drogą na skróty, która zamiast tego spowodowałaby ogromne szkody.