Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wysiłek, trud; rezultat starań/wysiłków; akcja, inicjatywa; dzieło; staranie, próba, usiłowanie; wyczyn, popis;
with effort - z wysiłkiem/trudem;
good effort - dobra robota;
redouble one’s effort - podwoić wysiłki;
peace effort - inicjatywa pokojowa;
despite all our effort - pomimo naszych starań/wysiłków;
worth the effort - warty zachodu;
without effort - bez wysiłku/trudu;
make an effort - podejmować wysiłek;
through sb’s efforts - dzięki czyimś staraniom;
war effort - akcja ludności cywilnej na rzecz wojny; wysiłek wojenny;
famine relief effort - akcja pomocy ofiarom głodu;
spare no effort - nie szczędzić wysiłków/trudu;
war effort - akcja ludności cywilnej na rzecz wojny; wysiłek wojenny;
famine relief effort - akcja pomocy ofiarom głodu;
spare no effort - nie szczędzić wysiłków/trudu;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U wysiłek
starania
to make an ~ starać się
to spare no ~ nie szczędzić wysiłków
(colloq, performance) a good ~ nieźle się udało, kawał dobrej roboty

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wysiłek, wyczyn, popis
make an ~ podejmować wysiłek
worth the ~ warty zachodu

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kłopot

zabiegi

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

usiłowanie n, wysiłek m, trud m

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

wysiłek m, usiłowanie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

wysiłek, usiłowanie

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wysiłek, próba
team ~ wysiłek zbiorowy

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wysiłek, próba

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYSIŁEK

NATĘŻENIE

WYCZYN

PRÓBA

STARANIE

Wordnet angielsko-polski


1. (a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
"he supported populist campaigns"
"they worked in the cause of world peace"
"the team was ready for a drive toward the pennant"
"the movement to end slavery"
"contributed to the war effort")
krucjata
synonim: campaign
synonim: cause
synonim: crusade
synonim: drive
synonim: movement

2. (earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something
"made an effort to cover all the reading material"
"wished him luck in his endeavor"
"she gave it a good try")
próba, próbka: : synonim: attempt
synonim: endeavor
synonim: endeavour
synonim: try

3. (earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something
"made an effort to cover all the reading material"
"wished him luck in his endeavor"
"she gave it a good try")
próbowanie, wypróbowywanie: : synonim: attempt
synonim: endeavor
synonim: endeavour
synonim: try

4. (earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something
"made an effort to cover all the reading material"
"wished him luck in his endeavor"
"she gave it a good try")
usiłowanie, próbowanie, czynienie prób, podejmowanie prób, czynienie wysiłków, podejmowanie wysiłków: : synonim: attempt
synonim: endeavor
synonim: endeavour
synonim: try

Słownik internautów

próba
wysiłek

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

wysiłek
próba

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski2003, Krzysztof Czekierda

wysiłekpróba~, regulatory działania zmierzające do zapewniania zgodności z przepisami, działania w zakresie (sprawowania) nadzoru

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dokonanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wysiłek; usiłowanie zob.także efforts -
~, combined - wysiłek połączony
~, concerted - wysiłek zgrany
~, conscious - wysiłek świadomy
~, corporate - wysiłek zbiorowy
~, defensive - wysiłek obronny
~, desperate - wysiłek rozpaczliwy
~, extraordinary - wysiłek nadzwyczajny
~, frantic - wysiłek szaleńczy
~, hero - wysiłek bohaterski
~, manual - wysiłek fizyczny
~ of a nation, war - udział narodu w wojnie
~, organization - wysiłek organizacyjny
~, peacetime - wysiłek pokojowy
~, pioneer - wysiłek pionierski
~, propulsive - siła ciągu rakiet
~, research - wysiłek badawczy
~, soldierly - wysiłek żołnierski
~, superhuman - wysiłek nadludzki
~, team - wysiłek zespołowy
~, tiredless - wysiłek niezmordowany
~, unrelenting - wysiłek nieustający
~, war (-time) - mobilizacja sił na rzecz prowadzenia wojny, trud wojenny, wkład w wojnę, udział w wojnie, wysiłek wojenny
~, wasted - wysiłek zmarnowany
~, worthwhile - wysiłek wart podjęcia

Słownik techniczny angielsko-polski

1. siła czynna
2. wytężenie n (materiału)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.
Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

statmt.org

Firstly, our efforts with regard to climate so far have brought us no benefits.
Po pierwsze, nasze wysiłki w dziedzinie klimatu jak dotąd nie przyniosły skutków.

statmt.org

It is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
Przyszedł czas, abyśmy dokonali wstępnej oceny działań humanitarnych na Haiti.

statmt.org

The government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Podejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.

statmt.org

Recently we did an evaluation of the first 18 months of our efforts in Rwanda.
Niedawno dokonaliśmy ewaluacji pierwszych 18 miesięcy naszej pracy w Ruandzie.

TED

"At first we didn't put as much effort into communication as we should have done," admits Thomas.

www.guardian.co.uk

She dismisses the idea that privatisation would be its salvation, and calls for an international effort to protect the site.

www.guardian.co.uk

A chignon or a "cinnamon bun" - as they more poetically call the "doughnut" in America - may take some effort to achieve but once done it will last all day and evening.

www.guardian.co.uk

This is the case for a pay multiple, a recognition that pay will be greater reflecting effort and contribution, but within bounds.

www.guardian.co.uk

It is an effort, applicable as much in the private sector as the public sector, to recognise the importance of some basic human motivations both individual and social.

www.guardian.co.uk

I want you to make an effort to talk nice.
Chcę, abyś się postarała mówić ładnie.

I never made an effort to get back in his life.
Ja nigdy nie zrobiłem nic, żeby pojawić się w jego życiu.

What I do need is your full effort and attention.
Jedyne, czego od ciebie chcę, to starania i uwaga.

If you want to hold on to her, make some effort.
Jeśli chcesz ją zatrzymać, musisz się trochę postarać.

If no one else is going to make the effort.
Jeśli nikt inny się nie stara.

For whom all my work and effort are, you think?
Myślisz, że dla kogo cała moja praca i mój wysiłek?

Took a lot of effort to get in here to see you.
Sporo się natrudziłem, żeby się do was dostać.

You want to be a part of the effort to find them?
Chcesz być częścią wysiłku można je znaleźć?

You don't need to make such an effort to be nice.
Nie musisz się aż tak starać żeby być miła.

But you went to the effort to come see me.
Zamiast tego jednak przyszłaś się ze mną zobaczyć.

But you have to make a change to your life, put in some effort.
Ale możesz zmienić coś w swoim życiu. Włożyć w to wysiłek.

But you don't even want to give it an effort.
Ale ty nawet nie chcesz wykazać odrobiny wysiłku.

I really feel he's making an effort to go straight.
I ja naprawdę czuję, że on stara się wyjść na prostą.

Someone had to put in a lot of effort to do it.
Ktoś musiał włożyć w to wiele wysiłku.

I'm just saying I put a lot of effort into my story.
Po prostu mówię, że wiele włożyłem w swoją historię.

Make an effort, my friend. I need this last piece of information.
Usiłuj, mojego przyjaciela. potrzebuję tej ostatniej pojedynczej informacji.

It's important to make an effort once in a while.
Ważne jest, żeby raz na jakiś czas się postarać.

That you'd make a real effort to love me more.
Będziesz się starała, żeby kochać mnie bardziej.

Every effort is being made to keep our students safe.
Każdy wysiłek jest po to aby utrzymać bezpieczeństwo studentów.

No. I know it will take a great effort to win you.
Wiem, że wymaga to wiele wysiłku, aby cię zdobyć.

So let us ask others to do something similar to our effort.
Zaapelujmy zatem do innych o podjęcie wysiłków podobnych do tych, które myśmy już podjęli.

The international community needs to make an effort to do something.
Społeczność międzynarodowa musi podjąć wysiłek, by coś uczynić w tej sprawie.

Our only hope is to show them that we’re not worth the effort.
Naszą jedyną szansą jest pokazać im, że nie jesteśmy warci zachodu.

I could do that but it takes me a great effort.
Mógłbym to sam zrobić, ale jest to dla mnie bardzo ciężkie.

It was most kind of you to make this effort.
To bardzo uprzejme, że zadałeś sobie tyle trudu.

Thank you all for the effort, not to mention his name.
Dziękuję wam wszystkim za wysiłek, by nie wspominać jego imienia.

Lies told on an effort to become her good friend for those two weeks.
Kłamstwa powiedziane po to by stać się jej dobrym przyjacielem na te dwa tygodnie.

However, moving public services to the internet is worth the effort.
Niemniej jednak przeniesienie usług publicznych do Internetu warte jest tego wysiłku.

We would, of course, like to continue with this same effort.
Oczywiście chcielibyśmy kontynuować te działania.

However, I think that the biggest effort is still to be made.
Uważam jednak, że największe wysiłki są jeszcze przed nami.

For some of us, that will require very little effort indeed.
Dla niektórych z nas, w rzeczy samej, nie będzie to wymagało zbyt wiele wysiłku.

Oh. Now, how much time and effort went into this?
A teraz powiedz mi ile czasu i wysiłku straciłeś na niego?

Do all the other teachers put in this much extra effort?
Czy wszyscy nauczyciele wkładają w to tyle dodatkowego wysiłku?

And I make every effort to prepare them for what's coming.
I z całej siły staram się go przygotować na to co go czeka.

You could have made an effort to enjoy it less.
Mogłaś poczynić starania, by mniej się przy tym bawić.

I made a special effort to not look like a nurse.
Starałam się nie wyglądać jak pielęgniarka.

All the visitors make an effort to look their best.
Wszyscy odwiedzający starają się wyglądać jak najlepiej

Every effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo dziecka do życia w rodzinie.

Enforcement will be very much a key effort in the next months.
Wprowadzenie w życie będzie z pewnością kluczowym wysiłkiem w nadchodzących miesiącach.

The political issue, however, is how we approach the effort to solve the problem.
Kwestią polityczną pozostaje to, jak podejdziemy do wysiłków w kierunku rozwiązania tego problemu.

We have to make a more determined effort to stop this.
Musimy bardziej stanowczo temu zapobiegać.

I believe the people of China will recognise our effort and thank us for it.
I to będzie czytelne, i uważam, że Chińczycy będą to uznawali i będą nam za to wdzięczni.

The measures taken during this period involved significant effort and high economic cost.
Podjęte w tym okresie działania połączone były ze znacznym wysiłkiem, a także z ogromnymi kosztami ekonomicznymi.

You therefore need to make an effort in this respect.
Dlatego też musi pani w tym zakresie podjąć odpowiednie wysiłki.

On this issue, too, we need to make an effort.
Także w tej sprawie musimy podjąć działania.

Each country must agree to make an appropriate financial effort.
Każdy kraj musi wyrazić zgodę na podjęcie stosownego wysiłku finansowego.

In this major effort, I continue to count on your strong support.
Nadal liczę na państwa zdecydowane poparcie w tych ważnych dążeniach.

Should the state not, in these circumstances, support their effort?
Czy w tych okolicznościach państwo nie powinno ich wspierać?

We should all be involved in this effort and develop it further.
Wszyscy musimy zaangażować się w te wysiłki i jeszcze bardziej je nasilić.

We are prepared to make every effort necessary to this end.
Jesteśmy gotowi podjąć w tym celu wszelkie niezbędne wysiłki.