Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) EWG, Europejska Wspólnota Gospodarcza;
eec country - kraj EWG;
eec policy - polityka EWG;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) European Economic Community Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG

Słownik skrótów

pol. 'Europejska Wspólnota Gospodarcza', eng. European Economic Community

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Community Customs Code (CCC) was established by Regulation (EEC) No 2913/92.
Wspólnotowy kodeks celny ustanowiony został na mocy rozporządzenia(EWG) nr 2913/92.

statmt.org

The EEC-ACP Convention, signed in Lomé on February 28, 1975, enters into force.
Wejście w życie Konwencji EWG-AKP podpisanej w Lome dnia 28 lutego 1975 r.

europa.eu

Amendment of Directive 67/548/EEC on dangerous substances (REACH) (vote)
Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) (głosowanie)

statmt.org

The EEC enters the third and last phase of the transition to the common market.
EWG rozpoczyna trzecią i ostatnią fazę przechodzenia do wspólnego rynku.

europa.eu

The EEC-Spain joint committee holds its third meeting in Madrid, Spain.
Trzecie posiedzenie wspólnego komitetu EWG i Hiszpanii w Madrycie w Hiszpanii.

europa.eu

The current situation derives from Directive 79/409/EEC, which has led to a disproportionate growth in the cormorant population.
Obecna sytuacja została spowodowana przez dyrektywę 79/409/EWG, która doprowadziła do nieproporcjonalnie dużego wzrostu liczebności populacji kormoranów.

When my constituents voted in favour of EEC membership in 1975, they understood the common market to mean mutual product recognition.
Kiedy w 1975 roku wyborcy z mojego okręgu zagłosowali za przystąpieniem do EWG, rozumieli wspólny rynek jako wzajemne uznawanie produktów.

Is this practice in compliance with the Package Travel Directive (90/314/EEC)?
Czy taka praktyka jest zgodna z dyrektywą w sprawie podróży zorganizowanych (90/314/EWG)?

The European Directive on the safety of toys (88/378/EEC), however, dates from 1988 and is thus no longer up to today's challenges.
Europejska dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG) powstała w 1988 roku i w związku z tym nie jest przygotowana na bieżące wyzwania.

Implementation of Directive 85/611/EEC (undertakings for collective investment in transferable securities) (vote)
Wdrożenie dyrektywy 85/611/EWG (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) (głosowanie)

This contravenes Directive 75/117/EEC relating to the application of the principle of equal pay for women and men.
Narusza to dyrektywę 75/117/EWG dotyczącą realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie płacy.

The idea is sound, but even in this case I believe that a revision of Directive 92/85/EEC is not the right way to go about it.
Pomysł jest dobry, jednak nawet w tym przypadku sądzę, że zmiana dyrektywy 92/85/EWG nie jest właściwą drogą osiągnięcia celu.

CFP: repeal of Directive 83/515/EEC and 11 obsolete decisions (
Uchylenie dyrektywy 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (

Commissioner, thank you, too, for your statement that the review of Directive 86/613/EEC on the principle of equal treatment is still taking place this year, in 2008.
Dziękuję pani komisarz również za pani oświadczenie, że przegląd dyrektywy 86/613/EWG w sprawie zasad równego traktowania nastąpi jeszcze w tym, 2008, roku.

After all, the earlier Regulation (EEC) No 1408/71 is one of the first items of legislation on the free movement of workers in Europe.
Poprzednie rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 był jednym z pierwszych aktów prawnych dotyczących swobodnego przemieszczania się pracowników w Europie.

In accordance with Article 22 of Regulation (EEC) No 1408/71 this card is valid for a temporary stay, whatever its purpose: tourism, employment or study.
Stosownie do art. 22 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, karta ta jest ważna na pobyt czasowy bez względu na jego cel: pobyt turystyczny, związany z zatrudnieniem lub nauką.

Subject: Review of Regulation (EEC) No 1612/68 on freedom of movement for workers within the Community
Przedmiot: Przegląd rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty

The Commission's proposal to repeal Regulation (EEC) No 2377/90 seeks to resolve the difficulties encountered in the application of the existing legislation.
Propozycja Komisji dotycząca uchylenia rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 ma na celu usunięcie trudności związanych ze stosowaniem istniejącego prawodawstwa.

Amendment of Directive 67/548/EEC on dangerous substances (REACH) (vote)
Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) (głosowanie)

In this debate, we are confronted with the amendment to Directive 86/613/EEC, which has clearly indicated that it does not comply with the objectives set for it.
W dzisiejszej debacie zajmujemy się poprawką do dyrektywy 86/613/EWG, która jasno pokazała, że nie spełnia postawionych jej celów.

The Community Customs Code (CCC) was established by Regulation (EEC) No 2913/92.
Wspólnotowy kodeks celny ustanowiony został na mocy rozporządzenia(EWG) nr 2913/92.

I voted for the proposal for a regulation laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC.
Głosowałam za przyjęciem wniosku w sprawie rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG.

In particular, the weight of cod landed in Britain has fallen from 300 000 tonnes, before joining what was then the EEC, to just 7 000 tonnes today.
W szczególności spadła waga dostarczanego w Brytanii na ląd dorsza, z 300 tysięcy ton przed przystąpieniem do EOG do zaledwie 7 tysięcy ton na dzień dzisiejszy.

Article 22 of Regulation (EEC) No 1408/71 also applies to the countries of the European Economic Area, including Liechtenstein and Switzerland.
Artykuł 22 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 ma również zastosowanie do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Lichtensteinu i Szwajcarii.

Concerning your third question, I would like to remind you that the placing on the market and authorisation of plant protection products is regulated by Council Directive 91/414/EEC.
Odpowiadając na pana trzecie pytanie chciałbym przypomnieć, że wprowadzanie do obrotu i udzielenie zgody na stosowanie środków ochrony roślin reguluje dyrektywa Rady nr 91/414/EWG.

They are completely at odds with the freedom to receive services across borders, which is a fundamental counterpart of the freedom to provide services enshrined in the EEC Treaty.
Całkowicie kłócą się one z prawem do otrzymywania usług ponad granicami państwowymi, które jest podstawowym odpowiednikiem swobody świadczenia usług zapisanej w Traktacie o EWG.

I welcome the fact that there are two regulations, as you mentioned, Commissioner: UNECE Regulation No 51 and Directive 70/157/EEC.
Cieszę się z faktu, że istnieją dwie regulacje, jak pan wspomniał, panie komisarzu: regulacja nr 51 EKG ONZ i dyrektywa 70/157/EWG.

In particular, we need to speed up the process of revising Directive 90/314/EEC on package travel, just as we need, on the one hand, to equip ourselves ...
Musimy przyspieszyć zwłaszcza proces przeglądu dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, ponieważ z jednej strony musimy uzyskać...

I am happy to finally be able to adopt a directive that, in consolidating Directive 89/396/EEC, makes the public's lives easier by simplifying and clarifying EU law.
Cieszy mnie, że mogę wreszcie przyjąć dyrektywę, która dzięki kodyfikacji dyrektywy 89/396/EWG ułatwia obywatelom życie poprzez uproszczenie i ujednolicenie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Before Greece joined the EEC/EU, it exported agricultural produce; today it spends EUR 2.5 billion importing products which it can produce.
Zanim Grecja przystąpiła do EWG/UE, eksportowała produkty rolne; dziś wydaje 2,5 miliarda euro na import produktów, które sama może wytwarzać.

in writing. - (PT) This regulation replaces Regulation (EEC) No 2913/92, which established the Community Customs Code.
na piśmie. - (PT) Regulacja ta zastępuje rozporządzenie (WEG) nr 2913/92 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny.

This proposal aims to codify Council Directive 87/404/EEC of 25 June 1987 on the harmonization of the laws of the Member States relating to simple pressure vessels.
Celem przedmiotowego wniosku jest kodyfikacja dyrektywy Rady 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych.

In that communication, the Commission indicated its intention to continue working towards the introduction of technical rules to assist bio-waste management and, accordingly, to amend Directive 86/278/EEC on sewage sludge.
W przedmiotowym komunikacie Komisja wyraziła zamiar kontynuowania prac na rzecz wprowadzenia reguł technicznych wspomagających gospodarowanie bioodpadami, a tym samym wprowadzenia zmian do dyrektywy 86/278/EWG w sprawie osadów ze ścieków kanalizacyjnych.

Calls on the Commission immediately to take the steps needed to end the still-pending procedure initiated in 1997 under the safeguard clause of Article 8 of Directive 93/42/EEC; and
po drugie, wzywa Komisję do niezwłocznego podjęcia środków niezbędnych do zakończenia wszczętej w 1997 roku na mocy art. 8 dyrektywy 93/42/EWG procedury klauzuli ochronnej; i

This entails transforming Directive 96/74/EC into a regulation and repealing Directives 96/73/EC and 73/44/EEC.
Wiąże się to z przekształceniem dyrektywy 96/74/WE w rozporządzenie i uchyleniem dyrektyw 96/73/WE i 73/44/EWG.

The aim of the application is to codify Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community.
Celem wniosku jest skodyfikowanie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

Initially intended for codification, Directive 90/219/EEC is, in the end, recast in order to introduce the changes necessary for adapting to the procedure on regulations with control introduced in 2006.
Przeznaczona początkowo do kodyfikacji dyrektywa 90/219/EWG jest w końcu przekształceniem w celu wprowadzenia zmian niezbędnych do dostosowania jej do procedury regulacji z kontrolą wprowadzonej w 2006 roku.

The question tabled by Mrs Mazzoni calls on the Commission to respond regarding the failure to comply with the safeguard clause prescribed in Article 8 of Directive 93/42/EEC.
W pytaniu złożonym przez panią poseł Mazzoni wzywamy Komisję do udzielenia odpowiedzi w sprawie niewykonania klauzuli ochronnej przewidzianej w art. 8 dyrektywy 93/42/EWG.

The purpose of this proposal is to undertake the codification of Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
Celem tego projektu jest ujednolicenie dyrektywy Rady 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy.

Thirdly, there is the question of amending the current framework legislation on health and safety at work - Directive 89/391/EEC - and on combating discrimination - Directive 2000/78/EC.
Po trzecie pozostaje kwestia zmiany obecnych ramowych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - dyrektywy 89/31/EWG - oraz walki z dyskryminacją - dyrektywy 2000/78/WE.

This issue is dealt with within the framework of implementation of Regulation 1408/71/EEC on the coordination of social security schemes and in the Directive on the portability of supplementary pension rights.
Ta kwestia jest poruszana w ramach wdrażania rozporządzenia nr 1408/71/WE w sprawie koordynacji modeli zabezpieczenia społecznego i w dyrektywie o przenoszeniu uzupełniających praw emerytalnych.

This new version of the Directive includes amendments related to the regulatory procedure and verification; therefore the codified version of Directive 71/316/EEC should be replaced with the new version.
Ten nowy tekst dyrektywy obejmuje poprawki dotyczące procedury regulacyjnej i kontroli, a zatem tekst skodyfikowany dyrektywy 71/316/EWG należy zastąpić nowym tekstem.

I would first of all like to congratulate the European Commission for its proposal to revise Directive 86/609/EEC, but I am sorry that the rapporteur did not put forward more ambitious objectives.
Przede wszystkim chciałabym pogratulować Komisji Europejskiej wniosku w sprawie zmiany dyrektywy 86/609/EWG, ale żałuję, że sprawozdawca nie zaproponował ambitniejszych celów.

(GA) Madam President, as I was saying, I was very pleased when I heard former Commissioner Kuneva state that a review of Council Directive 90/314/EEC is needed.
(GA) Pani przewodnicząca! Jak wspomniałem bardzo ucieszyły mnie słowa byłej komisarz Kunevej o potrzebie przeglądu dyrektywy Rady 90/314/EWG.

I therefore voted in favour of this proposal, codifying Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the structure and specific rates of excise duty applied to the consumption of manufactured tobacco.
Dlatego głosowałem za przyjęciem tego projektu ujednolicającego dyrektywę Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie struktury i specyficznych stawek podatku akcyzowego stosowanych w odniesieniu do konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Furthermore, any plan or project for overhead electrical power lines that is likely to have a significant adverse effect on Natura 2000 sites is subject to the procedural safeguards set out in Article 6 of Council Directive 92/43/EEC.
Co więcej jakikolwiek plan lub projekt napowietrznej linii energetycznej, która prawdopodobnie będzie miała znaczący negatywny wpływ na siedliska Natura 2000 podlega zastrzeżeniom proceduralnym określonym w artykule 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Currently, trade on the internal market is being harmed by national technical rules that govern the free circulation of goods and services within the construction sector, which therefore necessitates the revision of Directive 89/106/EEC on construction products.
Obecnie handel na rynku wewnętrznym jest utrudniony przez krajowe przepisy techniczne, które regulują obrót towarami i usługami w sektorze budownictwa i dlatego wymaga to zmiany dyrektywy 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych.

The Commission was called on to respond regarding the legitimacy of the bans but never issued a ruling, thus breaching the safeguard clause procedure laid down by Directive 93/42/EEC, which should have obliged the Commission to do so.
Komisję wezwano do zbadania zasadności tego zakazu, ale Komisja nigdy nie wydała decyzji w tej sprawie, naruszając tym samym procedurę klauzuli ochronnej ustanowioną na mocy dyrektywy 93/42/EWG, która zobowiązuje Komisję do wypełnienia tego zadania.

The purpose of this proposal is to undertake a codification of Council Directive 86/415/EEC of 24 July 1986 on the installation, location, operation and identification of the controls of wheeled agricultural or forestry tractors.
Celem tego projektu jest ujednolicenie dyrektywy Rady 86/415/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolniczych lub leśnych.

I therefore fully support the codification of Council Regulation (EEC) No 1210/90 of 7 May 1990 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network.
Dlatego w pełni popieram ujednolicenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska.

(PT) Mr President, Mr Tajani, ladies and gentlemen, the European Commission has adopted, as a matter of urgency, a proposal to amend Regulation (EEC) No 95/93 on the allocation of airport slots.
(PT) Panie przewodniczący, komisarzu Tajani, panie i panowie! Komisja Europejska przyjęła w trybie pilnym wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 95/93 w sprawie przydzielania czasu na start lub lądowanie na lotniskach.

in writing. - Council Directive 87/402/EEC of 25 June 1987 on roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors has been substantially amended several times.
na piśmie - Dyrektywa Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół była zasadniczo zmieniana wiele razy.

In view of the evidence of sustained damage suffered by aquaculture undertakings as a result of the rapidly growing number of cormorants on the territory of the EU, the petition requests a revision of Council Directive 79/409/EEC.
W petycji, popartej dowodami ciągłych szkód ponoszonych przez przedsiębiorstwa sektora akwakultury w wyniku szybko rosnącej liczby kormoranów na terytorium UE, wnioskuje się o rewizję dyrektywy 79/409/EWG.

The common market was the reason my country joined the EEC, and the Single Market is the reason we remain part of the EU, but in recent years, the EU's focus has strayed from completing the Single Market.
Wspólny rynek był powodem, dla którego mój kraj przystąpił do EWG, a jednolity rynek jest powodem, dla którego pozostajemy w UE; w ostatnich latach Unia nie skupia się jednak na dokończeniu gmachu jednolitego rynku.

The facts date back to 28 March 2003, when the European Commission presented a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council codifying Council Directive 93/31/EEC on stands for two-wheel motor vehicles.
Fakty odnoszą się wstecz do dnia 28 marca 2003 r., kiedy to Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, kodyfikującej dyrektywę Rady 93/31/EWG podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych.