Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) WE, Wspólnota Europejska;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) European Community Wspólnota Europejska

Słownik audio-video Montevideo

nazwy urządzeń sterujących montażem elektronicznym

stacja lub program o treściach religijnych

projekcja wielkoformatowa sygnałów telewizyjnych

Słownik skrótów

pol. 'Wspólnota Europejska', eng. European Community

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

By adopting this report, Parliament has weakened an already very modest EC proposal.
Przyjmując sprawozdanie, Parlament osłabił już i tak bardzo skromną propozycję KE.

statmt.org

Regulation (EC) No 1007/2008[2] extended ENISA's mandate until March 2012.
Rozporządzenie nr 1007/2008[2] przedłużyło mandat ENISA do marca 2012 roku.

statmt.org

This exceptional EC assistance has contributed to preventing a major humanitarian crisis.
Ta wyjątkowa pomoc Wspólnoty pomogła zapobiec poważnemu kryzysowi humanitarnemu.

statmt.org

Where did you learn how to cook anyway, home ec?
Gdzie nauczyłeś się w ogóle gotować? W domu?

They made them in Home Ec from their own patterns.
Oni zrobili ich w Do domu Ec od ich własnych wzorów.

They are now identified as being part of EC waters'.
Teraz określane są one jako część wód WE”.

You didn't take that to Home Ec, too, did you?
Nie zabrałeś go na Ekonomikę Domu też, czy tak?

Who is on it from the EC side, and what are the qualifications to become a member?
Kto jest członkiem tej komisji ze strony WE i jakich kwalifikacji wymaga członkostwo w niej?

However, it is not possible to go beyond the EC Treaty.
Jednakże, nie może to wyjść poza traktat WE.

The EC and China are also enhancing cooperation in other important areas.
WE i Chiny intensyfikują współpracę w innych istotnych obszarach.

Wade Adams, you can return to your sewing exam in Home Ec.
Wade Adams, można powrócić do swojego egzaminu szycia w domu Ec.

I'il see you guys in Home Ec.
Zobaczymy się w domu.

They must, however, apply national and EC law.
Ale muszą one stosować prawo krajowe i WE.

I would like to be very clear that there is no EC funding channelled through the government or public entities.
Chciałbym bardzo jasno stwierdzić, że żadne środki finansowe WE nie są kierowane za pośrednictwem tamtejszych podmiotów rządowych lub publicznych.

EC law must therefore be changed.
W związku z tym prawo wspólnotowe musi zostać zmienione.

The procedure referred to is that required by the EC Treaty.
Procedura ta jest wymagana na podstawie postanowień traktatu WE.

This exceptional EC assistance has contributed to preventing a major humanitarian crisis.
Ta wyjątkowa pomoc Wspólnoty pomogła zapobiec poważnemu kryzysowi humanitarnemu.

I refer to Directive 2005/36/EC, which is now in force.
Mam tu na myśli obowiązującą aktualnie dyrektywę 2005/36/WE.

I also support the idea that the Directive 77/486/EC is outdated.
Ja także uważam że dyrektywa 77/486/WE się zdezaktualizowała.

You also propose that a reference be made to Directive 2000/13/EC.
Proponuje się również odniesienie do dyrektywy 2000/13/WE.

Thus they can create a false image to suit the EC centralised controllers, misleading the people.
W ten sposób mogą tworzyć fałszywy obraz pasujący scentralizowanej kontroli WE, wprowadzając wszystkich w błąd.

The free movement of professionals has already been adopted in Directive 2005/36/EC.
Swobodny przepływ specjalistów przyjęto już w dyrektywie 2005/36/WE.

Directive 2001/18/EC is due to be updated in 2012: the process needs to be brought forward.
Dyrektywa 2001/18/WE ma być uaktualniona w 2012 roku: trzeba przyspieszyć ten proces.

Statistical classification of economic activities in the EC (
Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w WE (

If a few major players do that you have it brought in by a different door even if the EC doesn't want to play ball.'
Jeśli kilka poważnych podmiotów to zrobi, będziecie je mieli wprowadzone tylnymi drzwiami, nawet jeśli WE nie zechce lojalnie współpracować.”

I, personally, am pleased that it has been possible to resolve the most controversial issues with regard to existing EC law.
Osobiście jestem zadowolona z tego, że udało nam się rozwiązać najbardziej kontrowersyjne problemy dotyczące istniejącego prawa WE.

The bottom line will always be the rules in Regulation (EC) No 1049/2001.
Podstawę stanowić będą zawsze przepisy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Agreement between the EC and Israel on certain aspects of air services (
Umowa WE/Izrael pewnych aspektów przewozów lotniczych (

In this regard the report rightly identifies the challenges generated by the financial crisis and the need for an EC response.
W tym względzie sprawozdanie słusznie określa wyzwania, które przyniósł kryzys finansowy oraz wskazuje na potrzebę odpowiedzi ze strony Wspólnoty Europejskiej.

One sign of progress is that, unlike up until now, energy policy has been given a separate section in an EC Treaty.
Jedną z oznak postępu jest poświęcenie odrębnego rozdziału w traktacie WE kwestii polityki energetycznej; to nie zdarzało się do tej pory.

Directive 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.
Dyrektywa 2001/95/WE reguluje wymogi dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów.

The joint undertaking is based on Article 251 of the EC Treaty.
Wspólne przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie art.

EC law and the treaties should have their strongest representatives in the European Parliament.
Prawo wspólnotowe i traktaty powinny mieć najsilniejszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

By adopting this report, Parliament has weakened an already very modest EC proposal.
Przyjmując sprawozdanie, Parlament osłabił już i tak bardzo skromną propozycję KE.

Regulation (EC) No 1049/2001 will now be updated to 'version two', one might say.
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 zostanie teraz uaktualnione do, można by powiedzieć, "wersji numer dwa”.

All of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
Te wszystkie instytucje podlegają obecnie nadzorowi na mocy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

I am in favour of this report, which amends Directive 2000/75/EC.
Głosuję za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, na mocy którego zmienia się dyrektywę 2000/75/WE.

Directive 2001/18/EC concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms is in force.
Dyrektywa 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie jest ważnym dokumentem prawnym.

Almost six years have elapsed since Regulation (EC) No 2320/2002 was passed.
Od uchwalenia rozporządzenia WE 2320/2002 upłynęło prawie 6 lat.

Discrimination on these grounds in employment and occupation is already covered by Directive 2000/78/EC.
Dyskryminacja na tej podstawie przy zatrudnieniu jest już objęta dyrektywą 2000/78/WE.

A certain form of protection is, however, provided by Directive 2006/114/EC on comparative and misleading advertising.
Pewną ochronę zapewnia jednak dyrektywa 2006/114/WE dotycząca reklamy porównawczej i wprowadzającej w błąd.

The Commission presented a proposal, which subsequently became Directive 2002/2/EC.
Komisja przedstawiła wniosek, który następnie stał się dyrektywą 2002/2/WE.

We put this into practice with Regulation (EC) No 1049/2001, which is currently under revision.
Wprowadziliśmy ją w życie rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001, które jest obecnie poddawane przeglądowi.

It is the solidarity mechanism envisaged in Directive 2001/55/EC, which does two things.
Jest to mechanizm solidarności przewidziany w dyrektywie 2001/55/WE, który zapewnia dwie możliwości.

Regulation (EC) No 31 could also be amended, specifically Article 64.
Można by także zmienić rozporządzenie (WE) nr 31, w szczególności art.

Nevertheless, giving up the EC mark is not a viable solution, because it represents an advantage for the European manufacturers in international trade.
Niemniej zaniechanie stosowania znaku CE nie jest korzystnym rozwiązaniem dlatego, że jest on korzystny dla europejskich producentów w handlu międzynarodowym.

The EC Regulation entered into force on 10 March and its annual review is due to take place at the end of this month.
Rozporządzenie WE weszło w życie 10 marca, a jego doroczny przegląd ma odbyć się pod koniec bieżącego miesiąca.

That was when the EU was called the EC.
Czyli z tego czasu, gdy UE nazywała się WE.

Directive 2002/73/EC is an important tool for fighting gender discrimination in access to employment, vocational training, promotion and working conditions.
Dyrektywa 2002/73/WE stanowi ważne narzędzie dla zwalczania dyskryminacji płciowej w dostępie do zatrudnienia, szkoleń zawodowych, awansu i warunków pracy.

These are the reasons that have led me to vote in favour of the resolution amending Directive 2001/83/EC.
Z tego powodu głosowałam za przyjęciem rezolucji zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE.

This draft resolution refers to the implementation of Directive 2006/123/EC on services in the internal market.
Przedmiotowy projekt rezolucji odnosi się do wdrażania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

Agreement between the EC and Serbia on readmission (vote)
Umowa o readmisji WE/Serbia (głosowanie)

Agreement between Korea and the EC concerning cooperation on anti-competitive activities (
Umowa Republika Korei/WE dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych (