Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Holender; technika wkładka;
dutchman’s pipe - przyroda kokornak;
dutchman’s breeches - przyroda serduszka okazałe;
dutchman’s breeches - przyroda serduszka okazałe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Holender

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

) Holender

Słownik audio-video Montevideo

wkładka, uszczelka
taśma do maskowania szczelin i łączeń ścian dekoracji

Słownik techniczny angielsko-polski

wkładka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And so the entire issue is detoxified by the use of "Dutchman."
Więc słowo Niderlandczyk jest odtrutką dla całej tej reklamy.

TED

But, reliable Dutchman" --
Stąd, solidny Niderlandczyk --

TED

The process by which plants use sunlight to convert carbon dioxide and water into sugars and oxygen underpins most of life on Earth. It is hard to credit any one researcher with the discovery, though key findings were made by the Dutchman Jan Ingenhousz in 1779, who revealed the crucial role of sunlight in driving the process.

Besides, we've got time to kill before Dutchman's guy shows up.
Poza tym, mamy czas do zabicia zanim pojawi się człowiek Holendra.

If she was a frigate, then I am a Dutchman!
Jak to była fregata, to ja jestem Holendrem.

I can't have you following me for eternity, like the Flying Dutchman.
Nie mogę pozwolić byś podążał za mną przez wieczność, jak Latający Holender.

Are you the one who put the Dutchman on our radar? Yes, sir.
Ty jesteś tym gościem który wystawił Holendra na nasz radar ?

As a Dutchman, I am thinking primarily in a southerly direction.
Jestem Holendrem i myślę przede wszystkim o sytuacjach mających miejsce na południe od mojego państwa.

Help me drag this dutchman into the kitchen.
Pomóż mi przeciągnąć tego Holendra do kuchni.

And what if some Dutchman or Japanese suddenly arrive?
A co, jeśli jakiś Holender, albo Japończyk nagle przyjedzie?

The Dutchman must always have a captain.
Holender zawsze musi mieć kapitana.

My Dutchman, former cybersleuth extraordinaire, tracked them down here.
Mój Dutchman, były agent wytropił ich tutaj.

You're no longer bound to the Dutchman.
Nie jesteś już związany z Holendrem.

One hundred years in servitude aboard the Dutchman.
Sto lat służby na Holendrze. To na początek.

Nothing can hold against the armada. Not with the Flying Dutchman at the lead.
Nic nie może zagrozić naszej flocie, zwłaszcza, że mamy na usługach Latającego Holendra

Live forever as captain of the Flying Dutchman.
I żyj całą wieczność jako kapitan Latającego Holendra.

The Dutchman is under my command.
Holender jest pod moim dowodzeniem.

Soon every Dutchman will have his own Surinamese.
Niebawem każdy Holender będzie miał własnego Surinamczyka.

It was my big Dutchman's leg.
A to były wielkie nogi Holendra.

They bombed the Dutchman's boat and Yanispree was killed.
Zbombardowali Holenderską łódź i zabili Yanispree.

I am Father Sebastio, and you are a heretic Dutchman pirate.
Jestem ojciec Sebastio, a ty jesteś holenderskim piratem i heretykiem.

Another Dutchman dead in mortal sin.
Kolejny Holender... martwy ze śmiertelnym grzechem.

The Flying Dutchman already has a captain...
Ale Latający Holender już ma kapitana, więc...

You're willing to cut out your heart and bind yourself to the Dutchman... ...forever?
A ty jesteś skłonny wyciąć swoje serce i związać się z Holendrem? Na wieki?

Mr. Luciano... The Dutchman shouldn't be taken too lightly.
Panie Luciano, Holendra nie można brać zbyt lekko.

Antwerp's chemical industry would not survive if Europe were to go it alone, and perhaps it takes a Dutchman to stand up for the economic interests of that city.
Przemysł chemiczny Antwerpii nie przetrwa, jeżeli Europa będzie działać samodzielnie, a być może potrzebny jest Holender, aby zadbać o interesy gospodarcze tego miasta.

But, reliable Dutchman -- -- Fantastic!
Stąd, solidny Niderlandczyk -- fantastyczne!

As a Dutchman, I am very curious to hear the Commissioner's opinion on two proposals put forward by my government at the WTO Summit.
Jako Holender bardzo chciałbym usłyszeć zdanie pani komisarz na temat dwóch wniosków wysuniętych przez mój rząd na szczycie WTO.