Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kopiować, powtórzyć/powtarzać, ponownie wykonać/wykonywać; sporządzać fotokopię, powielać/powielić, skopiować, sporządzić/sporządzać kopię/odpis/duplikat kopiować, powielać, podwoić/podwajać;

(Adjective) zapasowy, dodatkowy, podwójny;

(Noun) duplikat, kopia, odbitka, wtórnik;
in duplicate - w dwóch egzemplarzach;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C duplikat
kopia
in ~ w dwóch egzemplarzach.adj zapasowy

vt (double) podwajać
kopiować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kopiować, powielać, duplikować, podwajać

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n kopia, odpis, duplikat duplicate bill wtórnik weksladuplicate invoice kopia faktury duplicate of document kopia dokumentuduplicate taxation podwójne opodatkowanie

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

duplikat m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

odpis m, duplikat m, wtórnik m, kopia f

sporządzić duplikat

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

kopiować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DWÓJKOWY

WTÓRNY

IDENTYCZNY

KOPIA

ODPIS

WTÓRNIK

PRZEBITKA

DUBLET

PODWAJAĆ

POWIELAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V powielać
N duplikat
Adj zapasowy
Adj z kopią

Wordnet angielsko-polski


1. (something additional of the same kind
"he always carried extras in case of an emergency")
dodatek
synonim: extra

2. (a copy that corresponds to an original exactly
"he made a duplicate for the files")
duplikat, wtórnik: : synonim: duplication

(being two identical)
bliźniaczy, zbliźniaczony, bliźnięcy
synonim: matching
synonim: twin (a)
synonim: twinned

Słownik internautów

duplikat
duplikować, podwajać

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

odpis
duplikat

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

duplikat, kopia, odpis
duplicate document: dokument w dwóch egzemplarzach
duplicate of a judgement: odpis wyroku
to draw up a document in duplicate: sporządzić dokument w duplikacie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dodatkowy

duplikować

podwójny

podwojony

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

duplikat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The document also duplicates the World Health Organisation's similar plan.
Ponadto dokument powiela podobny plan opracowany przez Światową Organizację Zdrowia.

statmt.org

For this reason, we are calling for a ban on duplicating animal testing.
Dlatego wzywamy do zakazu powielania testów przeprowadzanych na zwierzętach.

statmt.org

One common reason for having a large number of contacts is having many duplicate entries.
Maksymalnie można mieć 25 000 kontaktów, a każdy wpis kontaktu może mieć wielkość do 128 KB.

Google

(Laughter) "We've duplicated errors before." ~~~ "Machine run, fine.
(Śmiech) „Odtworzyliśmy błędy wcześniej.” „Maszyna działa, świetnie.

TED

This South Stream pipeline actually duplicates the Nabucco project.
Ten gazociąg South Stream jest w rzeczy samej duplikatem projektu Nabucco.

statmt.org

It reveals how MPs were caught submitting duplicate claims, failed to provide sufficient documentary evidence to back up their demands and, in dozens of cases, flouted the new rules.

www.guardian.co.uk

AlterNet also claimed "dozens of duplicate or previously banned" Digg users have set up alternate accounts.

www.guardian.co.uk

In fact the Frozen Zoo's collection of samples is so valuable that a secret duplicate collection has been established in case a natural or manmade disaster were to strike the original.

www.guardian.co.uk

"Having a duplicate site is an important step but in the long run we need to have a global network," he explains.

www.guardian.co.uk

Documents will show that offenders will be free to walk away from NHS units because officials believe it would be pointless to create duplicate prisons in the community.

www.guardian.co.uk

On the other hand, my duplicate did say they were building more.
Z drugiej strony, mój duplikat mówił, że budowali więcej statków.

Let us take care, therefore, not to turn them into duplicate issues.
Zadbajmy zatem o to, aby nie stały się one kwestiami wtórnymi.

I thought it'd be a good idea to have a duplicate.
Pomyślałem, że dobrze by było mieć duplikat.

What can this thing, and probably already has, a duplicate person.
Że to coś może, i pewnie już to zrobiło, skopiować osobę.

We'd like the duplicate and the original back in two days.
Chcemy otrzymać oryginał i kopię za dwa dni.

He made a duplicate and returned the original to the bag.
Zrobił duplikat, a oryginał zostawił w torebce.

We can't duplicate their type of power so we've never been able to experiment.
Nie potrafimy odtworzyć ich typu zasilania, więc nigdy nie mogliśmy poeksperymentować.

He made a duplicate of himself from all these spare parts.
Zrobił kopię samego siebie korzystając z zapasowych części w samochodzie

I don't see overlap being a problem, Al, even where we duplicate.
Nie sądzę, żeby nakładanie się interesów stanowiło problem, nawet jeśli będą się dublować.

The duplicate will look and think just like you.
Kopia będzie wyglądać i myśleć jak ty.

I don't have the facilities here to duplicate the human womb.
Możesz sam to zrobić. Nie mam tu urządzeń do zastąpienia ludzkiego łona.

Our team will be in this room, where they'll duplicate the gyroscope.
Nasz zespół będzie w tym pokoju, oni zduplikują żyroskop.

I haven't been able to duplicate the process, but I will.
Nie byłem w stanie odtworzyć procesu, ale w końcu mi się uda.

Maybe he made a duplicate and he still has the original.
Może wtedy zrobił kopię i wciąż jest w posiadaniu oryginału.

So, they use a duplicate set of keys to unlock my door.
Używają zapasowych kluczy do otwarcia moich drzwi.

I'm going to need a duplicate. Corrupted, so it appears the data's been lost.
Będę potrzebować takiego samego. tylko uszkodzonego, więc pomyślą, że dane zostały stracone.

No, a duplicate with a transmitter inside that set off the bomb.
Nie. Duplikat. Z przekaźnikiem w środku, który odpalił bombę.

However, in this connection, I would like to warn against creating yet more duplicate structures.
W tym kontekście ostrzegam jednak przed tworzeniem kolejnych powielających się struktur.

You keep the duplicate locked in the hotel safe?
Trzyma pan kopię pod kluczem w hotelowym sejfie?

We must continue these contacts, so as not to duplicate what we do - simply in order to save money.
Musimy dalej kontynuować te działania, aby nie duplikować działań, aby po prostu oszczędzać pieniądze.

It should not be trying to duplicate them.
Nie jest jego celem ich powielanie.

Because what we have here is duplicate legislation, we are creating legal uncertainty.
Ponieważ zajmujemy się teraz powielaniem prawodawstwa, prowadzimy w ten sposób do powstania niepewności prawnej.

We can duplicate the energy burst, which should open a similar twist...
Możemy skopiować ich impuls energetyczny, co powinno otworzyć podobne zakrzywienie.

One last point: I would encourage both banks to increase their efforts and to make sure that they do not duplicate their activities.
Ostatnia kwestia: zachęcam oba banki do większych starań i upewnienia się, że nie dublują się w swych działaniach.

Laura kept a duplicate key at her office.
Laura trzymała drugi klucz w biurze.

Amy: Maybe he's a clone or a duplicate or something.
Może to był klon, duplikat albo coś innego.

I have to verify and duplicate these results.
Muszę zweryfikować i duplikować te wyniki.

Why would they duplicate this village except to deceive the Ba'ku?
Wioskę mogli zduplikować tylko po to, żeby oszukać Ba'ku.

We should be very prudent not to duplicate processes on topics already covered in other forums.
Musimy postępować bardzo rozważnie, aby nie powtarzać procesów związanych z tematami już omawianymi na innych forach.

Our planet, their technology. A technology we can't duplicate.
My mamy planetę, oni technologię, której nie umiemy powielić.

He makes me an exact duplicate. I switch.
On robi wierną kopię, i potem po prostu je zamieniam.

What, her fairy godmother duplicate my dress and my hair, too?
Co, dobra wróżka skopiowała moją sukienkę i włosy, także?

So I'm trying to duplicate it Before ducky's thanksgiving dinner.
Więc próbuję go zduplikować przed kolacją u Duckiego

We have heard much criticism of the project, alleging that it will increase bureaucracy or duplicate existing national and Community legislation.
Słyszymy wiele głosów krytyki zarzucających projektowi zwiększenie biurokracji czy dublowanie istniejącego już krajowego i wspólnotowego ustawodawstwa.

Someone made a duplicate key to the icebox.
Ktoś musiał zrobić duplikat klucza od lodówki.

Miller invented the game, calling it compact, cardless, duplicate bridge.
Miller wymyślił grę, nazywając ją kompaktowy, bezkarciany duplikat brydża.

We simply cannot afford to duplicate efforts or waste time when the UN action plan has to a certain extent already evolved.
Zwyczajnie nie możemy pozwolić sobie na powielanie wysiłków ani marnowanie czasu, gdy plan działania ONZ już w pewnym stopniu się rozwinął.

She must have made a duplicate.
Pewnie miała kopię.

An exact duplicate of the original virus.
Dokładnej kopii oryginalnego wirusa.

Mrs Hughes, can I borrow the duplicate keys for upstairs?
Pani Hughes, mogę pożyczyć duplikaty kluczy?

We must also prevent duplicate regulation.
Musimy również unikać dublowania przepisów.

You feel uncomfortable about your duplicate.
Czuje się pan niezręcznie z powodu swojego duplikatu.

And before you answer that... (laughs) Now I'll just have someone duplicate your guitar.
I zanim odpowiesz... Teraz tylko muszę znaleźć kogoś kto podrobi twoją gitary.

Can you duplicate this key?
Czy może pan skopiować ten klucz?

A perfect genetic duplicate, generations later.
Doskonały genetyczny duplikat, pokolenie później.

If you can duplicate it, you can leave their fingerprints wherever you want.
Jeśli potrafisz je powielić, to możesz zostawić ich odciski palców gdziekolwiek chcesz.

No, duplicate me said that.
Nie, to powiedział mój duplikat.

I made a duplicate ofyour key.
Zrobiłem kopię klucza.

The duplicate does not work.
Kopia nie działa!

I needed a duplicate with a signature...
Potrzebowałem duplikat z podpisem...