Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podział; matematyka dzielenie; linia podziału, granica; przegroda; niezgoda, rozłam; kategoria; sport liga; administracja jednostka administracyjna; biologia podział, gromada; militarny dywizjon, eskadra; głosowanie; wydział, fakultet; technika (po)działka, skala; zbiórka załogi;
fair division - sprawiedliwy podział;
claim the division - (za)żądać głosowania;
second division - druga liga;
heavyweight division - waga ciężka;
first division - pierwsza liga;
division sign - matematyka znak dzielenia;
middleweight division - waga średnia;
sales division - dział sprzedaży;
unfair division - niesprawiedliwy podział;
second-division club - klub drugoligowy;
division bell - dzwonek wzywający na głosowanie;
division bell - dzwonek wzywający na głosowanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(maths) dzielenie.
2.
(dividing) podzielenie, rozdzielenie
~ of labour podział pracy.
3.
(separation) podział: class ~s podziały klasowe.
4.
(mil) dywizja.
5.
(department) oddział, wydział, pion.
6.
(electoral district) okręg wyborczy.
7.
(parl vote) głosowanie partiami.
8.
(sport) liga

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podział, rozdział, dzielenie, różnica (między skrajnościami), dział, sekcja, wydział, zespół sportowy w lidze, oddział (np. koncernu), działka, podziałka, skala, dywizja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pion

rozczłonkowanie

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

dI'vIZnn Liga (piłkarska) After a poor start to the season, Sidwell B notched up their first win of the season in Division One with a 5-1 victory over City Transport A (Po kiepskim rozpoczęciu sezonu, Sidewell B po raz pierwszy awansowało w Pierwszej Lidze, wygrywając z City Transport A pięć do jednego) - Exeter Express and Echo (2002)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

wydział m, sekcja f, podział m, rozdzielanie n, dzielenie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

dzielenie, podział

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Dzielenie się

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s podział
dział
mat. dzielenie
wojsk. dywizja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n podział
dział
przegroda
mat. dzielenie
wojsk. dywizja
bryt. polit. głosowanie (w parlamencie)
bryt. liga (piłkarska)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIELENIE

PODZIAŁ

PODZIELENIE

ROZDZIAŁ

ROZBICIE

ROZŁAM

DZIAŁ

KOMÓRKA

SEKCJA

KATEGORIA

KLASA

GRUPA

AGENDA

WYDZIAŁ

DYWIZJA

ARTYKUŁOWANIE

ODCINEK

PODZIAŁKA

SKALA

PRZEGRODA

PRZEGRODZENIE

ROZBICIE SIĘ

ROZKŁADANIE SIĘ

ARGUMENT

Wordnet angielsko-polski


1. (an arithmetic operation that is the inverse of multiplication
the quotient of two numbers is computed)
dzielenie


2. (an army unit large enough to sustain combat
"two infantry divisions were held in reserve")
dywizja: :

3. (the act of dividing or partitioning
separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart)
rozbiór: : synonim: partition
synonim: partitioning
synonim: segmentation
synonim: sectionalization
synonim: sectionalisation

4. (an arithmetic operation that is the inverse of multiplication
the quotient of two numbers is computed)
dzielenie: :

5. ( (biology) a group of organisms forming a subdivision of a larger category)
gromada: :

Słownik internautów

dywizja
dzielenie, podział, rozdzielenie
sekcja
oddział
głosowanie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

podział
dzielenie
rozdwojenie
rozbicie
rozczłonkowanie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

podział~, solid and hazardous waste podział odpadów stałych i niebezpiecznych

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

izba (jednostka podziału sądu), podział, dzielenie (rozdrobnienie), rozkład (podział)
administrative division: okręg administracyjny
class division: podział klasowy
contract of division: umowa o dział
division of the estate: dział spadku
division of the estate by the court: sądowy dział spadku
division official: referendarz
division of income: podział dochodu
division of labour: podział pracy
division of powers: podział kompetencji
division of property: podział majątku
division of real property into severalty: podział majątku na części własne
legal division: podział prawny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bariera

działka

liga

oddział

przedział

rozdzielenie

rozpad

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

podział; przedział; rozdział; jedn.organ. dywizja (7 22 tys. żołnierzy)
~, administrative - podział administracyjny
~, air - dywizja lotnicza
~, air cavalry - dywizja kawalerii powietrznej
~, air defence - dywizja obrony powietrznej kraju
~, airborne - dywizja lotnicza, dywizja powietrzno desantowa
~, airmobile - dywizja aeromobilna
~, armoured - dywizja pancerna
~, armoured infantry - dywizja piechoty zmechanizowanej
~, artillery - dywizja artylerii
~, cavalry - dywizja kawalerii
~, coast - dywizja obrony wybrzeża
~, cold-war - polit. podział okresu Zimnej Wojny
~, front line - dywizja frontowa, dywizja liniowa
~, infantry - dywizja piechoty
~ into occupation zones - podział na strefy okupacyjne
~ into zones of influence - podział na strefy wpływu
~, map sheet - podział na arkusze mapy
~, marines - dywizja piechoty morskiej
~, mechanized - dywizja zmechanizowana; US dywizja zmotoryzowana
~, motorized - dywizja zmotoryzowana
~, motorized infantry - dywizja piechoty zmotoryzowanej
~, motor(ized) rifle - dywizja strzelców zmotoryzowanych
~, mountain - dywizja górska
~, naval - dywizja morska
~, naval air - dywizja morskich sił powietrznych
~ of forces - takt. podział sił
~ of influence - podział wpływów
~ of labour - podział pracy
~ of power - podział władzy
~ of responsibility - podział odpowiedzialności
~ of spoils - podział łupów
~ of tasks - podział zadań
~, panzer - dywizja pancerna
~, parachute; ~, paratroop - dywizja spadochronowa
~, political - podział polityczny
~, rifle - dywizja piechoty, dywizja strzelców
~, seaborne - dywizja morska
~, seaborne infantry - dywizja piechoty morskiej
~, state territorial - podział terytorialny państwa
~, tank - dywizja czołgów
~, territorial - podział terytorialny

Słownik techniczny angielsko-polski

1.dzielenie n, podział m
2. działka f
3. oddział m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is what the division should be in actions like the one we are taking today.
Dlatego należy rozgraniczać działania takie jak to, którym dziś się zajmujemy.

statmt.org

Reporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (

statmt.org

A basic British political division is not between left and right, or liberal and conservative, but between Schlegel and Wilcox.

www.guardian.co.uk

However, Smith is restricted to a loan facility of Â?218m, and wants to sell the magazine division to fund that growth.

www.guardian.co.uk

Brendan Jones, forecaster with MeteoGroup, the weather division of the Press Association, said: "Once we get past Monday there's no seriously cold weather.

www.guardian.co.uk

Problems are exacerbated by the division of power between local city government, and regional government, which is appointed from Moscow.

www.guardian.co.uk

Each one is running a key division of my company.
Każdy z nich kieruje jedną dywizją w mojej firmie.

We need to get up into the same division first.
Najpierw musimy być w tej samej lidze.

Especially not to someone who doesn't work in my division.
Nie przydzielałam jeszcze nikomu biurek, zwłaszcza komuś z innego wydziału.

Seem young to be a head of a whole science division.
Jesteś chyba za młody na bycie szefem całego wydziału.

Make sure he's playing in at least the first division.
Trzeba się upewnić że gra w pierwszej lidze.

Good, because I'm looking for someone to head up a new division.
To dobrze, bo szukam kogoś do kierowania nowym wydziałem.

We should put an end to this division into us and them.
Powinniśmy skończyć z podziałem na my i oni.

Maybe it's time to step up to the first division.
Może to krok do pierwszej ligi.

That means we've got the best record in the division!
To oznacza, że mamy najlepsze wyniki w grupie!

Division would do anything, To keep this from getting to the wrong hands.
Podział zrobiłby, cokolwiek, by mieć ją to.

Never made it up to the big boys' division like you.
Nigdy nie dostawałem do Wydziału Dużych chłopców jak ty.

I just got off a conference call with and Division.
Właśnie skończyłem konferencję telefoniczną z i Wydziałem.

The division between sky and sea is lost on them.
Granica między niebem a morzem dla nich nie istnieje.

We'd like to have a serious conversation about Division's future.
Chcemy poważnie porozmawiać o przyszłości Sekcji.

It's supposed to lead us to someone we need to find before Division does.
Zaprowadzi nas do kogoś, kogo musimy znaleźć, zanim zrobi to Wydział.

With the current division of responsibility, this will be difficult.
Przy obecnym podziale odpowiedzialności będzie to trudne.

That was the division of labour when we started all this.
Taki był podział, kiedy zaczęliśmy to wszystko.

We are a separate division. With a more specific focus.
Jesteśmy odrębnym wydziałem Skupiamy się na specyficznych sprawach

Tim's on the phone with their security division right now.
Tim rozmawia właśnie przez telefon z ich ochroną.

This is what the division should be in actions like the one we are taking today.
Dlatego należy rozgraniczać działania takie jak to, którym dziś się zajmujemy.

We should look for someone to guide by the Division to find it.
To jest rachunek. powinniśmy szukać kogoś skierować przez Podział, by znaleźć to.

Those who are with us will get new lives, free of Division forever.
Ci, którzy są z nami, otrzymają nowe życie wolne od Sekcji na zawsze.

The Division is captured because the best guess they have seen.
Podział jest chwycony, ponieważ najlepszy domyślić się, że oni zobaczyli.

I need someone outside the division to get confirmation for me.
Potrzebuję kogoś spoza wydziału aby to dla mnie sprawdził.

Unless you want everyone in the division to think you're chicken.
Chyba, że chcesz by wszyscy w firmie myśleli, że jesteś cykor.

Sir, give me one division and I will take that hill.
Generale, daj mi jedną dywizję, a zajmę to wzgórze.

I heard that your mother is well saved by the Division.
usłyszałem, że twoja matka jest dobrze uratowany przez Podział.

They have grown up in a world of division and conflict.
Wyrośli oni w świecie podziałów i konfliktu.

This is all based on a quite clear division of responsibilities.
Zastosowane podejście obejmowało wyraźny podział obowiązków.

Sell it to the officers. The division staff is behind us.
Sprzedaj to oficerom. całe dowództwo jest za nami.

It's one of the many things that make you so valuable to Division.
To jedna z wielu rzeczy, która czyni cię tak wartościową dla Sekcji.

Well, your husband has no objections on the division of property.
Cóż, twój mąż nie jest przeciwny podziałowi własności.

We may best avoid division by removing you from our company.
Możemy uniknąć podziału, usuwając cię z naszych szeregów.

This is open division, it's only for brown belt or above.
To jest turniej otwarty, ale tylko dla zawodników z brązowym pasem lub wyższym.

We know there's a suitcase with a Division drug in it.
Wiemy, że jest walizka, który zawiera lek w Podziale.

With a good administrative system there is a clear division of responsibility.
Przy dobrym systemie administracji istnieje wyraźny podział odpowiedzialności.

What Europe needs today is to be united and to take forceful action, not further division.
Dziś Europa potrzebuje zjednoczenia i podjęcia silnych działań, a nie dalszych podziałów.

I sold more than my entire division put together to earn this baby.
Aby zgarnąć tą ślicznotkę, sprzedałem więcej niż cały zespół do kupy wzięty.

Is supposed to have a suitcase that will bring down Division.
Dziewczyna, która zgubiła ten paciorek, ma walizkę, której zawartość ma wykończyć Wydział.

I am not satisfied with the conduct of this division.
Nie jestem zadowolony z tej dywizji.

I don't see how the division can investigate itself, sir.
Nie widzę możliwości, żeby wydział mógł się sam skontrolować.

I was going to ask if yours had a literary division, actually.
Właściwie zamierzam zapytać, czy twój ma dział literacki.

I think that, in particular, the border and the division of oil resources are going to be crucial issues.
Moim zdaniem, kluczowe będą szczególnie sprawy granic i podziału zasobów ropy naftowej.

Division wanted to pick up Bauer at the power plant.
Czego chcesz? Wydział będzie próbował zgarnąć Bauer'a w elektrowni.

Last time, there was a whole division between you and Leeds.
Ostatnio między wami a Leeds była cała liga.

Your division at the is undergoing restructuring as of today.
Twój oddział w jest w fazie restrukturyzacji od dnia dzisiejszego.

Didn't she work for youwhen you were over at Division?
Chyba pracowała dla ciebie,jak byłaś w Wydziale?

My second comment concerns the balanced division of time between work and family.
Druga uwaga dotyczy zrównoważonego podziału czasu między pracę a rodzinę.

So today I'm going to choose two contenders for each division.
Więc dzisiaj mam zamiar wybrać dwa pretendentów do każdego działu.

Only person who could dream of hacking into division is me.
Jedyną osobą, która mogłaby włamać się do nas, jestem ja.