Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wróżyć, odgadywać, odgadnąć, przepowiadać, przepowiedzieć; wykrywać, wykryć, szukać za pomocą różdżki;

(Noun) religia duchowny, teolog;
the divine - religia Bóg;
the divine - religia Bóg;

(Adjective) boski; religia święty, boży;
divine right - prawo boskie;
divine inspiration - religia boskie natchnienie;
divine intervention - religia ingerencja sił nadprzyrodzonych;
you look divine. - [object Object];
divine right of kings - historia mianowanie króla z bożej łaski;
divine right of kings - historia mianowanie króla z bożej łaski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj boży
(colloq, superb) boski: ~ right of kings boskie prawo królów
~ service służba duszpasterska.vt (guess, intuit) przepowiadać
~ingrod różdżka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

boski, boży
duchowny (osoba)
przepowiadać, wykrywać, wróżyć, odgadywać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

boska

boskie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - vt form. przepowiadać
domyślać się, zgadywać
vi wróżyć

2. - adj boski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOŻY

NIEBIAŃSKI

NIEBIESKI

DUCHOWNY

PRZEPOWIADAĆ

Wordnet angielsko-polski

(appropriate to or befitting a god
"the divine strength of Achilles"
"a man of godlike sagacity"
"man must play God for he has acquired certain godlike powers"-R.H.Roveref)
boski
synonim: godlike

Słownik internautów

boski

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. boski
Boży
adj. duchowny
[ [the divine] ] bóstwo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

domyślać

kapłan

zgadywać

Słownik religii angielsko-polski

boski adj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Or, as Father Divine in Harlem used to say to folks, "Some people preach the Gospel.
Lub, jak Ojciec Duchowny w Harlem zwykł mówić, "Niektórzy głoszą Ewangelie.

TED

A divine sentence is in the lips of the king; His mouth shall not transgress in judgment.
Sprawiedliwy rozsądek jest w wargach królewskich; w sądzie nie błądzą usta jego.

Jesus Army

And once we get rid of ego, then we're ready to see the Divine.
A jak już pozbędziemy się ego, wtedy jesteśmy gotowi ujrzeć Boga.

TED

I think this means "divine power of the ocean" in a Polynesian language.
To chyba "święta moc oceanu" w języku polinezyjskim.

TED

And indeed, do we need anyone to intermediate for us in order to have an experience with a spiritual divine?
I czy naprawdę potrzebujemy kogoś kto pośredniczyłby w naszym duchowym doświadczeniu.

TED

"Once you assume a creator and a plan it make us subjects in a cruel experiment," Hitchens said before causing widespread laughter by comparing God to "a kind of divine North Korea".

www.guardian.co.uk

Gardner was taken into the chamber shortly after midnight (7am BST), having spent his final hours sleeping, watching the Lord of the Rings trilogy of films and reading the thriller divine Justice.

www.guardian.co.uk

The film's director and co-writer, Luis Estrada, says his initial inspiration came from opening a newspaper one morning four years ago to read about a group of gunmen rolling five severed heads on to a nightclub dance floor along with a note about divine justice.

www.guardian.co.uk

On the one hand, there was Agnes Giberne's Sun, Moon and Stars (1880), which might be described as a work of Romantic revisionism, prefacing each chapter with biblical quotations and emphasising the divine order and established hierarchy in the universe.

www.guardian.co.uk

To follow reason, the divine part in each of you.
O podążanie za rozsądkiem, boską cząstką każdego z was.

Why don't you use your divine influence and get us out of this?
Więc użyj boskich wpływów, żeby nas z tego wyciągnąć.

A man needs more than divine love to sustain him.
Człowiek potrzebuje więcej niż tylko miłości do Boga.

The day where you may be called Divine is imminent.
Dzień w którym ludzie będą nazywać Cię, Boska jest bliski.

Maybe he had a divine moment when his brains hit the floor.
Może coś go olśniło w momecie jak jego mózg rozprysnął się o podłogę.

And if so, was each one a separate act of divine creation?
A jeśli tak ,to który pochodzi z bożego aktu stworzenia?

And, you know, I think it's part of a divine plan.
I, wiesz, myślę, że to część boskiego planu.

As you have brought to all touched by your divine presence.
Jak Ty zapewniłaś wszystkim dotyk boskiej obecności.

By the divine in all, on the count of five, you will release her!
Przez Boga w ogóle, na liczby z pięciu, można zwolnić ją!

There was a divine spark, as my mother used to call it.
Była w nich ta iskra boża, jak mówiła moja mama.

Let go and on the other side of it is divine clarity.
Po drugiej stronie jest boska jasność.

The soul will want to return to its divine origin.
Dusza będzie chciała powrócić do swych boskich korzeni.

May you lead him out of the darkness, Lord, and into your divine light.
Wyprowadź go z ciemności Panie i nakieruj na swe boskie światło.

How she looked back there was extremely sad, beautiful, and even divine.
Jak sobie ją przypomnę to wyglądała... bardzo smutno i pięknie zarazem, a nawet bosko.

Let us break words with your commander. And divine his intent.
Pomówmy z twoim dowódcą i przekonajmy się o jego zamiarach.

Apparently, there is no law, human or divine, her father has not ignored.
Najwyraźniej prawo nie istnieje, ludzkie czy boskie, jej ojciec nie zareagował.

The man who saved me, divine emperor, to return and serve you.
Ocalił mnie, boski cesarzu, abym mógł powrócić i tobie służyć.

I weigh almost nothing and I've got a divine new boyfriend.
Prawie nic nie ważę i mam nowego boskiego chłopaka.

Thus I see the divine in everyone and love and help them.
Tak więc ja widzę boskość w każdym, kocham każdego i pomagam.

You popped into my life just when I needed divine inspiration.
Wkroczyłaś do mojego życia w momencie, gdy potrzebowałem boskiej inspiracji.

The divine and the worldly are but a single concept.
Boskie i ziemski jest tylko pojedyncze pojęcie...

It may be part of the divine plan. No.
Być może to część Boskiego planu..

Why does it have to be human or divine?
Czemu musi być albo ludzki, albo boski?

To get that far in a monsoon, you'd need divine help!
Żeby polecieć tak daleko w monsunie, będziesz potrzebować boskiej pomocy!

We're not immortal and there's no divine plan to save us.
Nie jesteśmy nieśmiertelni i nie ma boskiego planu zbawienia.

I fear the people will fall to despair absent her divine presence.
Bez jej boskiej obecności ludzi może ogarnąć rozpacz.

You who before your fall rejoiced in the divine presence.
Ty... ...który, przed upadkiem, radowałeś się Bożą Obecnością.

Where have you seen this divine spark in operation, Colonel?
Gdzie widziałeś efekty działalności tej iskry bożej, pułkowniku?.

The Japanese are the only divine race on our earth
Japończycy są jedyną boską rasą na Ziemi.

I don't suppose clark had anything to do with that divine intervention.
Przypuszczam, że Clark nie miał nic wspólnego z tym cudownym przypadkiem.

However, he could never seem to tune in to proper divine frequency.
Ale niestety nie udało mu się nigdy dostroić na odpowiednią częstotliwość.

The nobles will have their proof of my divine right to be King.
Szlachta będzie miała dowód na to że jestem prawdziwym Królem.

My stay on earth was seen As divine proof of immortality.
Moją bytność na Ziemi postrzegano jako dowód boskiej nieśmiertelności.

When I was a child, my mother thought me divine, my father weak.
Kiedy byłem dzieckiem matka nauczyła mnie bym uważał ojca za słabego.

Obviously, they will say, Wow, this creature must be divine.
Łał, to stworzenie musi być boskie.

I'm so abandoned that I offer to any divine image my fervor.
Jestem tak osamotniony, że swój zapał oddam jakiemukolwiek świętemu obrazowi.

Divine magic is completely different. It's granted by the gods.
Duchowa Magia jest kompletnie inna, jest ofiarowana przez Bogów!

Do you think a priest has such divine power?
Myślisz, że ksiądz ma tak boską moc?

It's divine power that we see in different forms.
To boska moc, którą obserwujemy w różnych formach.

Even aided by your divine guidance, he stands with empty hands.
Nawet wsparty twoją boską radą... zostaje z pustymi rękami.

Think of how divine it'il be to have privacy again.
Pomyśl jak bosko będzie znowu oderwać się od wszystkiego.

But I say: to err is human, to forgive divine.
Ale ja mówię: mylić się rzecz ludzka, przebaczać boska.

Blonde hair, blue eyes - and the divine body.
Z blond włosami i niebieskimi oczami. I boskim ciałem. Tylko dla ciebie.

Henry, you must find somebody divine for Lubby here to dance with.
Henry musisz znaleźć Labby jakiegoś dżentelmena, żeby miała, z kim tańczyć.

I've been trying to mend these gloves using divine magic.
Próbowałam naprawić te rękawice duchową magią, nieskutecznie muszę dodać.

The human spirit has always triumphed, be it over the devil or the divine!
Wiara ludzka zawsze zwyciężała, czy to nad diabłem czy przepowiednią!

Then someone shouts 'divine punishment' and the swords come out.
Wtedy ktoś krzyknie 'Kara Boska! i zewsząd pojawiają się miecze.

A divine gift, proof of God's abilities to intervene in our lives.
Dar przepowiadania, stygmat boga aby interweniować w nasze życia.

Holy Mother of divine shite, who makes up this shit?
Matko Boska, kto kręci takie gówno?

A very good day to you ladies. - Isn't the music divine?
Dobrego dnia, sir Williamie. Pani też bardzo dobrego dnia. Czyż muzyka nie jest boska?