Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dyskusja, debata, rozmowa;
under discussion - w trakcie załatwiania; omawiany, będący przedmiotem dyskusji;
discussion document - wprowadzenie do dyskusji;
discussion group - grupa dyskusyjna;
have a discussion about sth - dyskutować na jakiś temat;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U dyskusja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dyskusja, debata
under ~ omawiany, w trakcie załatwiania

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

dyskusja f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dyskusja, omówienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dyskusja, omówienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DEBATA

DYSKUTOWANIE

OMÓWIENIE

OMAWIANIE

PRZEDYSKUTOWANIE

Wordnet angielsko-polski

(an exchange of views on some topic
"we had a good discussion"
"we had a word or two about it")
dyskusja, dysputa, debata, debatowanie, dysputacja
synonim: give-and-take
synonim: word

Słownik internautów

dyskusja

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dyskusja
question open to discussion: sprawa podlegająca dyskusji
to declare the discussion open: ogłosić dyskusję jako otwartą
to initiate a discussion: wszcząć dyskusję
to raise a question for discussion: poddać sprawę pod dyskusję

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

debatowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A public, Dewey long ago observed, is constituted through discussion and debate.
Społeczeństwo, jak dawno zauważył Dewey, jest tworzone przez dyskusje i debaty.

TED

I would like to thank you for the discussion and for the backing of Parliament.
Chciałbym podziękować państwu za dyskusję i za poparcie okazane przez Parlament.

statmt.org

The Commission is willing to participate in these discussions with Member States.
Komisja pragnie uczestniczyć w dyskusjach na ten temat z państwami członkowskimi.

statmt.org

in discussion with Ruprecht Polenz, member of the Bundestag, Berlin and Münster
rozmawia z Ruprechtem Polenzem, politykiem, posłem do Bundestagu, Berlin i Münster

Goethe Institut

A Florida imam, Muhammad Musri, had been in discussion with Jones, who portrayed him as a go-between with Muslims in New York.

www.guardian.co.uk

There is some discussion as to whether RBS is actually a legitimate target for the ire of those involved in Climate Camp.

www.guardian.co.uk

Although I can't be certain of the rationale behind North Korea's attacks yet, I see it as North Korea's intention to turn this region into a conflict zone so that it can bring the concerned parties to the discussion table.

www.guardian.co.uk

" There has also been a spate of boycott-related discussion in the financial press.

www.guardian.co.uk

Perhaps you should read her and then we might continue our discussion.
Może powinieneś przeczytać i potem będziemy kontynuowali naszą dyskusję.

How are you to have a discussion, if he can't talk about things?
I jak tu porozmawiać, jeśli nie pozwala im się mówić?

From our point of view, this can never be a short discussion.
Z naszego punktu widzenia, nad tym nie będzie nigdy krótkiej dyskusji.

How did she know you were here? That's a discussion for another day.
Skąd wie, ze tutaj jesteś? - To rozmowa na inny dzień.

There's been discussion on the subject of who's going to be your best man.
Toczy się dyskusja na dworze w temacie tego, kto będzie twoim drużbą

I would also like to thank you for a very good discussion today.
Dziękuję za dzisiejszą owocną dyskusję.

On the economy, jobs and growth are at the heart of the discussion.
Jeżeli chodzi o gospodarkę, najważniejszymi tematami są miejsca pracy i wzrost.

I don't think this is the place to have that discussion.
Nie sądzę, że to dobre miejsce do prowadzenia tej dyskusji.

Except of course the subject that was just under discussion.
Oczywiście poza tematem, który właśnie omówiliśmy.

This is a very important discussion for all of us.
Jest to bardzo ważna dyskusja dla nas wszystkich.

I would not like to get involved in a discussion about this.
Ja nie chciałbym podejmować tej dyskusji.

It has become clear from the discussion how we must act.
Z dyskusji jasno wynika, w jaki sposób powinniśmy postępować.

I am looking forward to the discussion in committee, which may perhaps even take place this year.
Z niecierpliwością oczekuję na dyskusję w komisji, która może odbyć się nawet w tym roku.

Some big discussion about what happened between you and Jordan.
Tej dyskusji co było między tobą a Jordan'em.

We've been having a little discussion about that piece on the budget.
Właśnie prowadzimy małą dyskusję na temat tego kawałka o budżecie.

This isn't the place for that discussion because you'll lose.
To nie jest dobre miejsce na tą dyskusję, bo ją przegracie.

Many thanks for a fair discussion on such a difficult subject!
Dziękuję bardzo za rzetelną dyskusję w przypadku tak trudnej materii!

Has there been any discussion about this, and how does the situation look?
Czy była jakaś dyskusja na ten temat, i jak wygląda ta sytuacja?

It is not our place to get involved in this discussion.
Nie powinniśmy dać się wciągnąć w tę dyskusję.

I think that it will provide a subject for much discussion in future.
Sądzę, że będzie on stanowił temat wielu dyskusji w przyszłości.

We are meeting again this evening to continue our discussion.
Spotkamy się jeszcze dziś wieczorem, aby kontynuować to spotkanie.

The discussion between us needs to be able to cover all the important issues raised by this programme.
Rozmowy między nami muszą obejmować wszystkie ważne kwestie wynikające z programu.

There are about seven points from the discussion which I would like to pick up on.
Chciałbym odnieść się do około siedmiu punktów, które zostały poruszone w dyskusji.

I am not going to take every blue card because we must go ahead with our discussion.
Nie wyrażę zgody na każde pytanie z niebieskiej karty, ponieważ musimy kontynuować naszą dyskusję.

His participation in this discussion should not go to press.
Jego udzia3u w tej dyskusji nie powinno pój æ, by t3oczyæ siê.

We had a really good discussion here in this round.
W tej turze mieliśmy naprawdę bardzo ciekawą dyskusję.

It was under discussion up to the very last minute.
Było ono przedmiotem dyskusji do ostatniej chwili.

I would like to thank all my fellow Members for the discussion.
Chciałbym podziękować moim kolegom posłom za dyskusję.

The first is the discussion on the future of the European budget.
Pierwszy to dyskusja na temat przyszłości budżetu europejskiego.

The measures we have taken will also be helped by our discussion today.
Tym naszym działaniom będzie dzisiaj służyła także dyskusja.

However, I should like to add two elements to today's discussion.
Chciałbym jednak dodać do dzisiejszej dyskusji dwie rzeczy.

Let me now turn to the discussion of the Europe 2020 strategy.
Przejdę teraz do omówienia debaty w sprawie strategii "Europa 2020”.

We are going to have a discussion on the budget review.
Zamierzamy prowadzić rozmowy na temat przeglądu budżetu.

We should have an open discussion about all the options.
Powinniśmy odbyć otwartą dyskusję na temat wszystkich możliwości.

It is high time that this discussion was brought to the table.
Najwyższy czas, by odbyć tę debatę.

I would have nothing against a European discussion on that issue here as well.
Nie miałbym nic przeciwko temu, żebyśmy przeprowadzili tutaj także europejską debatę i na ten temat.

There are many subjects on the table which need very serious discussion.
Na etapie rozważań jest wiele bieżących tematów wymagających bardzo poważnych dyskusji.

I hope they will come and engage in a discussion with us.
Mam nadzieję, że przybędą i wezmą udział w dyskusji z nami.

No, we are not going to enter into a discussion on this.
Nie, nie będziemy wchodzić w tę dyskusję.

Let me address five specific issues raised in this morning's discussion.
Odniosę się do pięciu konkretnych kwestii poruszonych w dzisiejszej dyskusji.

In my opinion, there is, of course, an important need for discussion.
Naturalnie uważam, że dyskusja jest bardzo potrzebna.

As the discussion has shown, we all agree on this important point.
Jak wykazała dyskusja, zgadzamy się wszyscy co do tej ważnej kwestii.

I hope that we will not end up having the same discussion with Russia.
Mam nadzieję, że teraz nie skończy się na takiej samej dyskusji z Rosją.

This is your chance to participate in a serious discussion.
Dajemy ci możliwość uczestniczenia w poważnej dyskusji.

I don't think my personal life is relevant to this discussion.
Nie sądzę, by moje życie prywatne miało coś wspólnego z tą dyskusją.

This is hardly the time to be having that old discussion.
To niewłaściwa pora na tę starą dyskusję.

John, my partners and I, we had a little discussion.
John, moi partnerzy i ja, odbyliśmy małą pogawędkę.

It was really clear that a great number of Members wanted to speak in this very important discussion.
Wyraźnie widać było, że tak wielu posłów chciało przemawiać w tej bardzo ważnej dyskusji.

I would like to thank the Commissioner and everyone else for the discussion we have been having here.
Pragnę podziękować komisarzowi i wszystkim innym za dyskusję, którą odbyliśmy.

The concrete form it will take may still be open to discussion.
Konkretny kształt, jaki to przyjmie pozostaje do ustalenia.