Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dyktatura; państwo rządzone przez dyktatora; tyrania;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U dyktatura

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dyktatura

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

dyktatura f

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

dyktatorski

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dyktatura

Wordnet angielsko-polski


1. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
autorytaryzm
synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

2. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
dyktatura, tyrania, reżym, reżim: : synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. dyktatura

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autorytatywność

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

polit. dyktatura
~, military - dyktatura wojskowa
~ of the proletariat - polit. dyktatura proletariatu
~, Stalinite - dyktatura stalinowska

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We must remember the past and the two severe dictatorships that Europe suffered.
Musimy pamiętać naszą przeszłość i dwie srogie dyktatury, które dotknęły Europę.

statmt.org

Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Kraje demokratyczne osiągają równy podział dóbr o wiele szybciej niż dyktatury.

statmt.org

However, to my surprise, I discovered that dictatorships do not crumble so easily.
Jednak, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że dyktatury tak łatwo nie upadają.

TED

Europe will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.
Europa nie będzie tolerować dławienia wolności przez białoruskiego dyktatora.

statmt.org

They have demonstrated an amazing courage in challenging the dictatorship.
Irańczycy wykazali się niewiarygodną odwagą, przeciwstawiając się dyktaturze.

statmt.org

- In 2000's La Fiesta del Chivo (The Feast of the Goat), he tackled the violent dictatorship of Rafael Le??nidas Trujillo, who ruled the Dominican Republic from 1930 until he was ambushed and assassinated in 1961.

www.guardian.co.uk

He was tortured by the dictatorship and spent years in solitary confinement.

www.guardian.co.uk

The only way to save the world is through socialism, but a socialism that exists within a democracy; there's no dictatorship here.

www.guardian.co.uk

Kirchner also earned respect from human rights organisations for his willingness to prosecute and extradite some of the military officers accused of crimes against humanity during the 1976-1983 dictatorship - reversing the policies of previous governments.

www.guardian.co.uk

People will want to keep their freedom after this dictatorship.
Gdy skończy się ta dyktatura ludzie będą chcieli zatrzymać wolność.

To the corporations it was the beginning of a dictatorship.
Dla korporacji był to początek dyktatury.

We are, by getting involved in a referendum held for the dictatorship.
Jesteśmy. Przez zaangażowanie się w referendum podtrzymujące dyktaturę.

Every passing day we are taking one step closer to a dictatorship.
Z każdym dniem zbliżamy się do dyktatury.

Finally, a dictatorship cannot become a democracy even with the help of trade and foreign aid.
Wreszcie dyktatura nie może stać się demokracją, nawet z pomocą handlu i pomocy zagranicznej.

The only way to counter a dictatorship is through democracy.
Przeciwwagą dla niej może być tylko demokracja.

It is a revolution against the dictatorship and for freedom.
To bunt przeciwko dyktaturze i w poszukiwaniu wolności.

Show the opponents of dictatorship that the will for freedom still lives.
Pokażmy przeciwnikom dyktatury, że sen o wolności wciąż jest żywy.

You wonder how a brutal dictatorship gets a bad name.
Zdziwicie się, jak ta brutalna dyktatura zostanie nagłośniona.

Judges were appointed by the president, as in a dictatorship.
Sędziowie byli kierowani przez prezydenta, jak w rządach dyktatorskich.

Iraq was a dictatorship of the most brutal kind and in conflict with the international community.
Irak był jedną z najbrutalniejszych dyktatur, skonfliktowaną ze społecznością międzynarodową.

The debate that we are holding here concerns the last dictatorship left in Europe.
Tematem obecnej debaty jest ostatnia dyktatura, która ostała się w Europie.

This is the only way to change the one tyranny and dictatorship in Europe.
Tylko w ten sposób można zmienić ustrój tej jedynej tyranii i dyktatury w Europie.

The area around the celebrations was completely closed off, as they were during the dictatorship.
Obszar dookoła miejsca obchodów został całkowicie zamknięty, podobnie jak to miało miejsce za czasów dyktatury.

I thought that you are busy set up to establish the dictatorship somewhere.
Myślałem, że jesteś zajęty ustaw do ustanowienia dyktatury gdzieś.

Do not talk about things you know nothing about He was under a dictatorship.
Nie mów o rzeczach, o których nic nie wiesz. Żył w dyktaturze.

We have to break the dictatorship of the market.
Musimy przełamać dyktaturę rynku.

He has turned again to the most shameful features of his dictatorship.
Odwołał się do najbardziej haniebnych cech swojej dyktatury.

Want your son to grow up in a dictatorship?
Chcesz, żeby twój syn dorastał w dyktaturze, jak my?

In the current situation, one cannot have elections organised by an illegal dictatorship.
W obecnej sytuacji jest niemożliwe, aby wybory organizowała nielegalna dyktatura.

But at the heart of this lies the clash between the free world and what remains a dictatorship.
U jego podstaw leży jednak konflikt między wolnym światem a podmiotem wciąż opartym na dyktaturze.

What a tendency towards dictatorship by the European political elite.
Jest ono przejawem dążenia do dyktatury europejskiej elity politycznej.

No, I understand wanting to return to democracy again versus a corporate dictatorship.
Rozumiem chęć powrotu do demokracji i oddalenia dyktatury korporacji.

Saying no to dictatorship does not automatically guarantee the rule of law and democracy.
Przeciwstawienie się dyktaturze nie gwarantuje automatycznie rządów prawa i demokracji.

Excellent. High unemployment and social injustice certainly would favor a dictatorship.
Wysokie bezrobocie i niesprawiedliwość społeczna, ułatwiają z pewnością powstanie dyktatury.

In fact, the citizens' vote must not be invalidated by the dictatorship of the majority.
Dyktatura większości nie może w rzeczywistości unieważnić oddanych w wyborach głosów obywateli.

This was presumably under the political order of the party which has succeeded the Communist dictatorship.
Odbyło się to przypuszczalnie na polityczny rozkaz partii, która jest spadkobiercą komunistycznej dyktatury.

Nobody would have thought that, 20 years later, there would still be a dictatorship in Europe.
Nikt by nie pomyślał, że 20 lat później w Europie nadal będzie dyktatura.

So, your opinion is that the dictatorship in Germany is no longer possible, yes?
Jesteście zdania, że dyktatura teraz w Niemczech nie jest możliwa?

They have demonstrated an amazing courage in challenging the dictatorship.
Irańczycy wykazali się niewiarygodną odwagą, przeciwstawiając się dyktaturze.

I have no doubt that today's terrorists are seeking to establish a new form of global dictatorship.
Nie mam wątpliwości, że dzisiejsi terroryści starają się ustanowić nową formę globalnej dyktatury.

What is even more important in a dictatorship?
Co jest jeszcze ważne w dyktaturze?

I will not trade one dictatorship for another!
Nie będę wymieniać jednej dyktatury na inną.

We have not fallen, as other countries have, either to revolution or to dictatorship.
Nie wpadliśmy, jak to się zdarzyło innym krajom, ani w objęcia rewolucji, ani w objęcia dyktatury.

Europe has paid dearly for the dictatorship imposed on 80 million Europeans.
Drogo zapłaciła również za dyktaturę narzuconą 80 milionom Europejczyków.

They pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Dążą one do osiągnięcia autonomii i organizują protesty przeciwko centralnej dyktaturze.

A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
Dyktatura, w ramach której ciemiężeni są obywatele danego kraju, jest niedopuszczalna.

Because that party has been a decisive factor in Hungary's return to a democratic life after a long and terrible dictatorship.
Dlatego, że ta partia odegrała decydującą rolę w powrocie Węgier do demokracji po długiej i straszliwej dyktaturze.

Democracy must be liberal democracy, not dictatorship by the majority.
Demokracja musi bowiem być demokracją liberalną a nie dyktaturą większości.

It is a dictatorship and a police state.
Jest to dyktatura i państwo policyjne.

This is the last real dictatorship in Europe.
To ostatnia prawdziwa dyktatura w Europie.

You threatened me, claiming that Hungary was moving towards becoming a dictatorship.
Grożono mi, twierdząc, że Węgry idą w stronę dyktatury.

You guys don't have the courage for dictatorship.
Za to wam brakuje odwagi na dyktaturę.

Let us increase our spending to help Belarus society to escape from the tyranny of dictatorship.
Zwiększmy więc wydatki na wspieranie chcącego się wyzwolić spod jarzma dyktatury społeczeństwa białoruskiego.

Your country is also proof of this: no dictatorship in the world will survive in the long run.
Pański kraj jest również dowodem na to, że żadna dyktatura nie jest w stanie przetrwać w dłuższej perspektywie.

Only today are we reacting to one of the most appalling crimes by the Communist dictatorship.
Dopiero dzisiaj reagujemy na tę jedną z najpotworniejszych zbrodni dyktatury komunistycznej.

As if the bloodiest dictatorship of the 20th century and its 150 million deaths could be reformed!
Tak jakby najbardziej krwawą dyktaturę XX wieku, która pochłonęła 150 milionów ofiar, można było zreformować!

Mexico is not a dictatorship, but a democracy.
Meksyk to nie dyktatura, ale demokracja.

The scientific dictatorship understands what makes human beings tick.
Dyktatura naukowa rozumie co rusza ludzi,

Does this man look like he's ceding czechoslovakia to a fascist dictatorship?
Jesteś zwolniona. Czy on wygląda, jakby oddawał Czechosłowację w ręce faszystowskiego dyktatora?