Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) despotyczny, dyktatorski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj dyktatorski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dyktatorski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTORYTATYWNY

DOGMATYCZNY

Wordnet angielsko-polski

(characteristic of an absolute ruler or absolute rule
having absolute sovereignty
"an authoritarian regime"
"autocratic government"
"despotic rulers"
"a dictatorial rule that lasted for the duration of the war"
"a tyrannical government")
autorytarny
synonim: authoritarian
synonim: autocratic
synonim: despotic
synonim: tyrannic
synonim: tyrannical

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. dyktatorski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Since its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.
Od czasu uzyskania niepodległości w roku 1958 Gwinea zaznała wyłącznie dyktatury.

statmt.org

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.
Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

statmt.org

I strongly condemn the dictatorial practices of President Lukashenko's regime.
Zdecydowanie potępiam dyktatorskie praktyki reżimu prezydenta Łukaszenki.

statmt.org

The Tunisian people acted alone to free itself from a dictatorial regime.
Obywatele Tunezji samodzielnie podjęli kroki, by uwolnić się spod władzy dyktatury.

statmt.org

It is the only democracy in the Middle East, surrounded by a sea of dictatorial regimes.
Jest to jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie, otoczona oceanem reżimów dyktatorskich.

statmt.org

"Over the last few years the Brazilian government has allied itself with dictatorial regimes, like Iran's, that persecute and mistreat women," he said.

www.guardian.co.uk

More than 3 million US government personnel and soldiers, many extremely junior, are cleared to have potential access to this material, even though the cables contain the identities of foreign informants, often sensitive contacts in dictatorial regimes.

www.guardian.co.uk

Dictatorial regimes cannot stand firm for long anywhere in the world.
Nigdzie na świecie reżimy dyktatorów nie mogą trwać zbyt długo.

So much for the democratic consequence of this dictatorial treaty.
To było na tyle, jeżeli chodzi o demokratyczne skutki tego dyktatorskiego traktatu.

The days of the dictatorial and technocratic East are over.
Skończyła się epoka dyktatorskiego i technokratycznego Wschodu.

You may say, watch out, this is verging on the dictatorial.
Można powiedzieć: "uwaga, to zakrawa na dyktat!”.

Millions died in order that Stalin might fulfil his dictatorial plan.
Miliony ludzi poniosło śmierć, żeby Stalin mógł spełnić swój dyktatorski plan.

Since its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.
Od czasu uzyskania niepodległości w roku 1958 Gwinea zaznała wyłącznie dyktatury.

People are rising up against dictatorial despots and that is a good thing.
Obywatele powstają przeciwko despotycznym tyranom i to dobra wiadomość.

Hussein's regime is dictatorial and its debt must be repudiated.
Reżim Husseina był dyktaturą, więc jego dług musi zostać anulowany.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.
Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

Castro's dictatorial rule is a disgrace to the idea of democratic socialism.
Dyktatorskie rządy Castro to kompromitacja idei demokratycznego socjalizmu.

The Tunisian people acted alone to free itself from a dictatorial regime.
Obywatele Tunezji samodzielnie podjęli kroki, by uwolnić się spod władzy dyktatury.

On the negative side, China has still sent arms to dictatorial regimes in Africa.
Jeśli chodzi o aspekty negatywne, Chiny nadal wysyłają broń do reżimów dyktatorskich w Afryce.

Would it not be dictatorial, however, for one country alone to impose on 26 others a situation, a policy that they do not want?
A czy to, że jedno państwo stawia pozostałe 26 w określonej sytuacji, funduje im politykę, której sobie nie życzą, nie zakrawa na dyktat?

They are not about dictatorial demands and harsh condemnations.
Dalekie są od despotycznych roszczeń i ostrego potępienia.

The Burmese people need our support as gross and systematic human rights abuses continue at the hands of the dictatorial state.
Naród birmański potrzebuje naszego wsparcia, ponieważ nadal dyktatura państwowa dopuszcza się poważnego i systematycznego łamania praw człowieka.

It is the only democracy in the Middle East, surrounded by a sea of dictatorial regimes.
Jest to jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie, otoczona oceanem reżimów dyktatorskich.

Secondly, we should be on the side of the people, not of authoritarian or dictatorial regimes.
Po drugie, powinniśmy być po stronie narodów, a nie autorytarnych lub dyktatorskich reżimów.

He will be very conceited and dictatorial.
Będzie bardzo zarozumiały i apodyktyczny.

Nevertheless, we cannot forget the dictatorial regime that rules this country, with a lack of respect for human rights and fundamental freedoms.
Niemniej nie możemy zapomnieć o rządzącym tym państwem dyktatorskim reżimie, który nie szanuje praw człowieka i podstawowych wolności.

Today we often run up against situations in which quite respectable elections lead to dictatorial governments, or support such governments.
Dziś często spotykamy sytuacje, kiedy to dość nawet rzetelne wybory prowadzą do rządów dyktatorskich albo też takie rządy podtrzymują.

Then ordinary people will see that the measures taken are not targeted at them, but at the apparatus of dictatorial power.
Wtedy zwykli ludzie będą wiedzieli, że podjęte środki nie uderzają w nich, a w aparat dyktatorskiej władzy.

I would say to you very clearly that the substance of your statement, in which you refer to dictatorial measures, is inappropriate here.
Oświadczam panu wyraźnie, że treść pańskiej wypowiedzi, w której odnosi się pan do dyktatorskich środków, jest tutaj nie na miejscu.

The Republic of Guinea is a country that has experienced only two dictatorial regimes since its independence in 1958.
Republika Gwinei jest państwem, które doświadczyło tylko dwóch reżimów dyktatorskich od uzyskania w 1958 roku niepodległości.

I strongly condemn the dictatorial practices of President Lukashenko's regime.
Zdecydowanie potępiam dyktatorskie praktyki reżimu prezydenta Łukaszenki.

I bet they're all controlled by the conductor. Standing there all dictatorial. Demanding tickets.
A wszyscy oni kontrolowani są przez konduktora, żądającego biletów w swej dyktatorskiej pozie.

Economic sanctions are often used to justify difficulties that are primarily the result of incompetent dictatorial government.
Sankcje gospodarcze są często wykorzystywane, by usprawiedliwić trudności, które są przede wszystkim wynikiem nieudolnych dyktatorskich rządów.

The political background in Syria and Yemen has been, for a long time, authoritarian or outright dictatorial.
Podłoże polityczne w Syrii i Jemenie jest od długiego czasu autorytarne lub całkowicie dyktatorskie.

The Treaty of Lisbon was signed under dictatorial circumstances, which means that it cannot have any democratic consequences.
Traktat lizboński został podpisany w okolicznościach dyktatorskich, co oznacza, że nie może mieć żadnych demokratycznych skutków.

The idea of a mass influx of refugees, victims of these dictatorial systems, did not worry it, and for good reason.
Masowy napływ uchodźców, ofiar tych dyktatorskich systemów, wcale jej nie martwił, i to nie bez powodu.

Parliament cannot maintain its delegation with Iran, which, at its last meeting, was turned into a tool by the dictatorial regime to influence our parliament.
Parlament nie może utrzymać swojej delegacji ds. stosunków z Iranem, która podczas swojego ostatniego posiedzenia zmieniona została przez dyktatorski reżim Iranu w instrument wywierania wpływu na nasz Parlament.

The negotiations on this deal were led by representatives of the dictatorial Mubarak regime which has been ousted by the revolutionary upheaval.
Negocjacje w sprawie tej umowy prowadzili przedstawiciele dyktatorskiego reżimu Mubaraka, który został obalony w wyniku rewolucyjnego przewrotu.

What is self-determination worth when it is based on dictatorial actions or where it serves to justify the unspeakable?
Ile warte jest samostanowienie, kiedy opiera się na działaniach dyktatorskich lub kiedy służy usprawiedliwieniu okropieństw?

What kind of dictatorial, racist Europe do we live in then, where the Beneš Decrees can be regarded as a basis for negotiation?
W takim razie, skoro dekrety Beneša są uznawane za podstawę do negocjacji, w jak dyktatorskiej i rasistowskiej Europie żyjemy?

With his dictatorial method of government he is threatening, among other things, freedom of expression in Venezuela and democratic order in Latin America.
Ze swoimi dyktatorskimi metodami sprawowania władzy zagraża on między innymi swobodzie wypowiedzi w Wenezueli oraz porządkowi demokratycznemu w Ameryce Łacińskiej.

In Tunisia and Egypt, the rise in food prices and unemployment increased the exasperation caused by the dictatorial regimes.
Wzrost bezrobocia i cen żywności w Tunezji i w Egipcie pogłębił niezadowolenie spowodowane rządami dyktatorskich reżimów.

Mr President, I think it is clear to all of us here that the Iranian regime is a dictatorial and criminal regime.
Panie przewodniczący! Wszyscy chyba rozumiemy, że irański reżim to reżim dyktatury i zbrodni.

We are all aware that Libya is persisting in a dictatorial regime, and is systematically violating international conventions on fundamental rights and freedoms.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że w Libii nadal panuje dyktatorski reżim, który systematycznie narusza postanowienia międzynarodowych konwencji w sprawie podstawowych praw i swobód.

Instead of Pakistan getting itself ready for the triumphal march of democracy this year, there have been clear signs of a hardening dictatorial system of government.
Zamiast przygotowywać się do triumfalnego marszu na cześć demokracji w tym roku, mamy wyraźne oznaki umocnienia się dyktatury rządu.

(DE) Mr President, I have never so far used the word 'dictatorial' in connection with the European institutions despite all my criticism over the years.
(DE) Panie przewodniczący! Pomimo mojego krytycyzmu przez te wszystkie lata nigdy do tej pory nie użyłem słowa "dyktatorski” w odniesieniu do instytucji europejskich.

It should be borne in mind that during decades of dictatorial rule, Iraq's public administration was directed towards control of the population rather than towards public services.
Pamiętajmy, że przez dziesiątki lat rządów dyktatorskich iracka administracja publiczna nastawiona była bardziej na kontrolę obywateli niż na służbę publiczną.

This country is in a really very serious situation, in which human rights and the chance to oppose a dictatorial government must get the European Union interested ...
Ten kraj znajduje się naprawdę w trudnym położeniu, w którym prawa człowieka oraz szansa na sprzeciwienie się despotycznemu rządowi muszą sprawić, by Unia Europejska zainteresowała się...

There are some laureates who would have liked to be with us today but, to my great regret, are unable to do so owing to the dictatorial regimes in their countries.
Z ubolewaniem stwierdzam, że są też laureaci, którzy chcieliby być tu dzisiaj z nami, lecz z woli dyktatorskich reżimów w ich rodzinnych krajach nie mogą tu przybyć.

However, Muammar al-Gaddafi has not been able to bring himself to make an honourable resignation, and in order to maintain his dictatorial rule, has declared war on his own people.
Muammar Kaddafi nie zdobył się jednak na honorową rezygnację, a w imię utrzymania dyktatorskiej władzy wypowiedział wojnę swojemu ludowi.

In exchange for weapons, China supports corruption and a dictatorial regime, and is one of the largest trading partners of, and providers of aid to, Robert Mugabe's regime.
W zamian za broń Chiny popierają korupcję i reżim dyktatorski oraz są jednym z największych partnerów handlowych i popleczników gotowym wesprzeć Roberta Mugabe.

Despite the repressive measures and the use of force by the security forces, Tunisians have, through their demonstrations, succeeded in putting an end to the dictatorial regime of President Ben Ali.
Pomimo represji i zastosowania siły przez służby bezpieczeństwa, dzięki swojej determinacji Tunezyjczykom udało się położyć kres despotycznemu reżimowi prezydenta Ben Alego.

In my opinion, we now have sufficient experience of revolutions against dictatorial regimes to be concerned that we would be interfering in the internal affairs of other countries through our advice.
Według mnie mamy obecnie wystarczające doświadczenie, jeśli chodzi o rewolucje przeciwko reżimom dyktatorskim, by nie obawiać się, że poprzez nasze rady ingerujemy w wewnętrzne sprawy innych krajów.

The dictatorial president is quite happy to collect the West's military millions, but in the past he has time and again fallen back on Islamists in order to permanently silence opponents of the regime.
Mający dyktatorskie zapędy prezydent jest wielce zadowolony, że otrzymuje wojskowe miliony od krajów zachodnich, ale w przeszłości wielokrotnie korzystał z pomocy muzułmanów, by na zawsze uciszyć przeciwników reżimu.

This is precisely where we have a contradiction - the money that is to be used to stimulate the Tunisian economy is also used to finance and support a dictatorial, anti-democratic apparatus.
Właśnie w tym miejscu pojawia się sprzeczność - pieniądze, które mają zostać wykorzystane do pobudzenia tunezyjskiej gospodarki, wykorzystywane są także do finansowania i wspierania dyktatorskiego i antydemokratycznego aparatu.

The tone of the report is manifestly dictatorial and the proposals for cooperation given are presented almost exclusively on the EU's terms and with the EU's own interests in the foreground.
Ton sprawozdania jest wyraźnie dyktatorski a przedstawione w nim propozycje współpracy są prawie wyłącznie na warunkach UE i stawiają na pierwszym miejscu własne interesy Unii.

What was in the beginning an ad hoc protest against the disproportionate rise in the price of fuel has become a vast public protest movement against the general policies of a highly dictatorial government.
Co na samym początku było spontanicznym protestem wobec nieproporcjonalnej podwyżki cen paliwa, przerodziło się w wielki ruch protestu publicznego przeciwko polityce prowadzonej przez rząd dyktatorski.