Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) licho, diabeł;
cute as the dickens - słodki, atrakcyjny jak diabli;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (colloq) diabeł, licho
what the ~ are you up to? cóż ty u licha knujesz?

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) diabeł

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LICHO

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

pot. licho

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

diabeł, szatan

urwis, łobuziak

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

diabeł

łobuziak

szatan

urwis

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The late Geoffrey Dickens, M.P. was attending a fete in his constituency.
Były członek parlamentu, Geoffrey Dickens, uczestniczył w uroczystościach w swoim okręgu wyborczym.

TED

This consecrates Dickens as the new father of Europe!
I tak uczyniliśmy Dickensa nowym ojcem Europy!

statmt.org

It's about an M.P. called Geoffrey Dickens.
Jest to historia członka parlamentu o nazwisku Geoffrey Dickens.

TED

This is "Bleak House" by Dickens.
To jest Samotnia Dickensa.

TED

"I've misjudged this women," thought Mr. Dickens. ~~~ "Not only is she aware of her physical repulsiveness, she turns it to her advantage.
„Źle oceniłem tą kobietę – pomyślał pan Dickens – nie dość, że jest ona świadoma swej fizycznej szpetoty, to jeszcze potrafi obrócić ją na swą korzyść.

TED

Compared with them, dickens is just a fantasist.

www.guardian.co.uk

The Australian novelist Peter Carey was hailed as a modern day dickens after he was shortlisted for what could be an unprecedented third Man Booker prize victory.

www.guardian.co.uk

"Whole families have inherited legendary hatreds with the suit," wrote dickens of the Jarndyce case.

www.guardian.co.uk

To that extent, he makes dickens seem regressive.

www.guardian.co.uk

How the dickens do you think they got here?
Do licha, jak myslisz, ze się tu znalazly?

Let's go see Dickens special secret in his room.
Chodźmy zobaczyć wyjątkowy sekret Dickensa w jego pokoju.

Your mom and Junior will tease the dickens out of us.
Twoja mama i Junior będą robili sobie z nas jajca.

I had this awful dream last night about Dickens and some funeral.
Miałem okropny sen zeszłej nocy. O Dickensie i o pogrzebie.

You tummy will get his food, Dickens, but not for lunch.
Nawet jednego. Twój brzuch dostanie jedzenie, Dickens. Ale nie na lunch.

Door's made from all the works of Dickens.
Drzwi są zrobione ze wszystkich dzieł Dickensa.

From payments to trains to the late Charles dickens.
Od płatności, przez pociągi, aż do spóźnionego Charlesa Dickensa.

But Dickens did create something new, didn't he?
Ale Dickens stworzył coś nowego, prawda?

Don't worry. Dickens the sea captain will save us.
Dickens jest kapitanem na morzu, on nas uratuje.

It was like a scene out of dickens.
To było jak scena wyjęta z Dickensa.

All Charles Dickens did was arrange them into a new pattern, isn't that right?
Wszystko, co zrobił Karol Dickens, to nadał im nową formę, prawda?

There's no American poet by the name of Dickens.
Nie ma amerykańskiego poety o nazwisku Dickens.

This consecrates Dickens as the new father of Europe!
I tak uczyniliśmy Dickensa nowym ojcem Europy!

Charles Dickens would want to see her nipples.
Charles Dickens też chciałby oglądać jej sutki.

Just because you grew up in a Charles Dickens novel...
Tylko dlatego, że wyrosłeś na powieściach Karola Dickensa...

It's a lovely shop, straight out of Dickens.
To śliczny sklep, jakby wprost z Dickensa.

Charles Dickens once said that solitary confinement was inhumane.
Karol Dickens powiedział kiedyś, że izolatka jest nieludzka.

So you'il be Dickens characters in 20 years?
Więc będziesz postacią Dickensa za 20 lat?

She said something about a Charles Dickens manuscript.
Mówiła coś o rękopisie Karola Dickensa.

This is my mum, sandwiched between Dickens and Nabokov.
To jest moja mama, wciśnięta między Dickensa i Nabokova.

You finished making that trap, Dickens?
Skończyłeś już robić ta pułapkę, Dickens?

I'm awfully sorry, Mr Dickens, but the master is indisposed.
Jest mi strasznie przykro, panie Dickens, ale mój pracodawca jest niedostępny.

Did Charles Dickens create that word?
Czy Karol Dickens stworzył to słowo?

So this is Dickens' country.
Więc to jest kraj Dickensa.

Charles Dickens is an English writer.
Charles Dickens jest angielskim pisarzem.

Dickens, my brave sea captain.
Dickens, mój odważny kapitan na morzu.

You read your paper, I'll read Dickens.
Ty czytasz swoją gazetę, ja czytam Dickensa.

Kill a rabbit yourself, Dickens.
Sam zabij tego królika, Dickens.

And I danced with Dickens.
A ja tańczyłam z Dickensem.

Dickens, bringing that nasty... - nastiness into our home!
Dickens przyniósł tą... ohydę, ohydę do naszego domu!

Everything in order, Mr Dickens?
Wszystko w porządku, panie Dickens?

Geoffrey Dickens! Back to Victorian values!
Geoffrey Dickens! z powrotem do wiktoriańskich wartości!

The author... was Charles Dickens.
Autorem... jest Charles Dickens.

You're Charles Dickens.
Jesteś Karol Dickens.

Charles Dickens. ...is the right answer.
Charles Dickens. ...to prawidłowa odpowiedź.

I'm reading Mr. Dickens's latest novel, Our Mutual Friend.
Czytam najnowszą powieść pana Dickensa, Nasz wspólny przyjaciel.

Little Jimmy Dickens, Take an Old Cold Tater (and Wait).
Mały Jimmy Dickens, Weź Starego Zimnego Tater'a (i Czekaj).

I'm Cindy Dickens... ...of InterCity Air and I'm here to help get you home.
Cindy Dickens z Intercity Air. Zapewnię panu powrót do domu.

Dickens' Dream. It's called Dickens' Dream.
Sen Dickensa. Jest zatytułowany Sen Dickensa.

It is around Christmas time that we remember 'A Christmas Carol' by Charles Dickens, in which an employer in a certain country in Europe does not give his hardworking employee a holiday.
Zbliża się Boże Narodzenie i pamiętamy "Opowieść wigilijną' Karola Dickensa, w której pracodawca w pewnym kraju w Europie nie daje swojemu ciężko pracującemu pracownikowi urlopu.