Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) odbiegać, odbiec od, zbaczać, zboczyć z, sprzeniewierzyć, sprzeniewierzać się; (s)powodować odchylenie od;

(Noun) zboczeniec seksualny; statystyka odchylenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi zbaczać, odchylać się (from sth od czegoś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(from) odchylać się (od), zbaczać, schodzić z drogi, odbiegać, odstępować

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt zbaczać, odchylać się to deviate from justice wymykać się sprawiedliwości to deviate from the truth odbiegać od prawdy, rozmijać się z prawdą

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v zbaczać, odchylać się, załamywać się (o promieniach)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

zbaczać, odchylać się

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zboczyć, odchylić się

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'divi"
eItadj Odbiegający od normy Deviate children need help (Dzieciom specjalnej troski potrzebna jest pomoc) - Student University of Tennessee (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZBACZAĆ

SCHODZIĆ Z DROGI (OBOWIĄZKU)

ODCHYLIĆ SIĘ

ZAŁAMAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V odchodzić
Adj odbiegający od normy

Wordnet angielsko-polski

(a person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior)
dewiant, zboczeniec, dewiat
synonim: pervert
synonim: deviant
synonim: degenerate

(markedly different from an accepted norm
"aberrant behavior"
"deviant ideas")
dewiacyjny
synonim: aberrant
synonim: deviant

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

odchylać, zbaczać
to deviate from the truth: odbiegać od prawdy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odchylać

uchylać

zboczyć

Słownik techniczny angielsko-polski

odchylać się, zbaczać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
Być może jednak UE również chce odstąpić od swoich standardów w zakresie praw człowieka.

statmt.org

For a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Proszę mi wybaczyć pewne odniesienie historyczne, kosztem chwilowego odstąpienia od protokołu.

statmt.org

Obviously, we will not deviate from our fundamental principles.
Oczywiście nie odetniemy się od naszych podstawowych zasad.

statmt.org

We must not deviate from the initial reasoning proposed by the European Commission.
Nie możemy zbaczać z drogi wyznaczonej przez początkowe argumenty przedstawione przez Komisję Europejską.

statmt.org

The Commission cannot deviate from this position when negotiating the data protection agreement with the US.
Komisja nie może odchodzić od tego stanowiska, negocjując z USA umowę o ochronie danych.

statmt.org

The route that Chaucer's pilgrims walked to Canterbury is now occupied by the A2 so you need to deviate from the original path.

www.guardian.co.uk

They bowled to a plan, did not deviate from it (nor had they to), and generally kept their own counsel and emotions in check.

www.guardian.co.uk

Who gave you permission to deviate from the training schedule?
Kto dał panu zgodę na zmianę planu ćwiczeń?

If you deviate from the plan one little bit, I will kill your wife,
Jeśli choć trochę oddalisz się od planu... zabiję twoją żonę.

I'll deviate from the whole problem with this tree. That's what I thought too.
To odwróci uwagę z całego tematu z drzewem. tak, ja zawsze myślę

For reasons of self-interest groups take in members even when they know that those members' views deviate significantly from the party line.
Ze względu na własny interes grupy przyjmują członków, nawet kiedy wiedzą, że ich poglądy odbiegają znacznie od linii partyjnej.

Obviously, we will not deviate from our fundamental principles.
Oczywiście nie odetniemy się od naszych podstawowych zasad.

However, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
Być może jednak UE również chce odstąpić od swoich standardów w zakresie praw człowieka.

But we should not deviate from this course.
Jednakże nie powinniśmy schodzić z tej drogi.

Because our ideas and attitudes are not 'politically correct' or deviate from the prevailing line.
Ponieważ nasze pomysły i postawy są "niepoprawne politycznie” lub odbiegają od powszechnie przyjętego nurtu.

Thus it is physically impossible for you to deviate...
Tak więc jest to fizycznie niemożliwe do pominięcia...

We do not need to deviate and believe that there is a magic solution that will bring prices down immediately.
Nie musimy z niej schodzić i uważać, że istnieje magiczne rozwiązanie, które w bardzo krótkim czasie obniży ceny.

We must not deviate from the initial reasoning proposed by the European Commission.
Nie możemy zbaczać z drogi wyznaczonej przez początkowe argumenty przedstawione przez Komisję Europejską.

We repeat our request for the Commission not to deviate from international accounting and auditing standards.
Powtarzamy wezwanie, aby Komisja nie odchodziła od stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości i audytu.

You were not to deviate from it.
Nie wolno ci było od niej odchodzić.

In essence - and this is something we should recognise - freedom thrives on the opportunity to deviate from the norm.
Co do zasady - i ten jej aspekt należy uznać - wolność zasadza się na możliwości odstąpienia od ustanowionej normy.

Europe must not deviate from this path.
Europa nie może zejść z tej drogi.

For a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Proszę mi wybaczyć pewne odniesienie historyczne, kosztem chwilowego odstąpienia od protokołu.

The Commission cannot deviate from this position when negotiating the data protection agreement with the US.
Komisja nie może odchodzić od tego stanowiska, negocjując z USA umowę o ochronie danych.

Try anything, and I'il deviate your septum.
Spróbuj czegoś, a przetrącę ci przegrodę nosową.

Shields are at 9%. deviate all energy available to front shields. navetele Prepare for evacuation.
Tarcze są w 9%. odbiegać energii dostępne do przodu tarcze. navetele Przygotuj się do ewakuacji.

To deviate from this principle would set a dangerous precedent that could lead to the criminalisation of certain migrant nationalities.
Odejście od tej zasady stanowiłoby niebezpieczny precedens, który mógłby prowadzić do kryminalizacji określonych narodów imigrantów.

It was not easy and quite clearly was marred by those who thought to deviate the results of the conference for their own narrow political ends.
Nie była ona łatwa i została wyraźnie zepsuta przez tych, którzy dla własnych wąskich celów politycznych chcieli zboczyć z kursu wyników konferencji.

Article 215 addresses the role of Parliament and Council and the legislator should not deviate from the treaty.
Artykuł 215 określa rolę Parlamentu i Rady, a prawodawcy nie powinni naruszać traktatu.

The Council's agreement contains an opt-out option, which allows the social partners to deviate from the weekly working hours laid down in the directive.
Porozumienie Rady obejmuje klauzulę opt-out, która pozwala partnerom społecznym na odstępstwo od tygodniowego czasu pracy ustanowionego w dyrektywie.

I therefore respect the personal decision of any member of the Group to deviate from this and not to support our intended rejection of the report.
Dlatego też uszanuję osobistą decyzję każdego z członków grupy, zgodnie z którą uczyni on inaczej i nie poprze zamiaru odrzucenia tego sprawozdania.

Captain, armeazã torpedoes. auxiliary energy deviate from nacelle larboard in front shields.
Kapitanie, armează torpedy. pomocnicze energii odbiegają od Nacelle bakburta w tarcze z przodu.

We would again ask the Commission not to deviate from the common nationally and internationally acknowledged and certified accounting and calculation methods.
Ponownie prosilibyśmy Komisję o to, aby nie odchodziła od metod rachunkowości i obliczeń elementarnych, które są uznane i zatwierdzone w układzie krajowym i międzynarodowym.

Results can only be improved through continuous self-criticism, which will enable the correction of all trajectories that deviate from the objectives set by the EU.
Poprawę wyników można uzyskać wyłącznie stosując zasadę nieustannej samokrytyki, co umożliwi skorygowanie wszystkich odchyleń od celów ustalonych przez UE.

if you deviate from my instructions...
Jeśli nawet na krok odstąpicie od moich instrukcji...

The European People's Party will support you, but we will criticise you very severely if you deviate from the original programme.
Europejska Partia Ludowa będzie pana popierać, ale będziemy pana ostro krytykować, jeżeli odejdzie pan od pierwotnego programu.

Even the Commission website admits 'Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings.
Nawet na stronie internetowej Komisji Europejskiej przyznaje się, że "Szwajcaria ma prawo opracowywać i zachować swoje własne przepisy w innych dziedzinach, różniące się od przepisów wspólnotowych.

My question is: would the Commission ever be able to deviate by 50% from objectives recommended by the International Monetary Fund as absolute minima?
Moje pytanie brzmi: czy Komisja byłaby w stanie minąć się o 50 % z celami zalecanymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako bezwzględne minimum?

Were the European Union to deviate from this path, it would amount to a political breakdown that would undoubtedly undermine developing countries' confidence in the European Union.
Gdyby Unia Europejska zeszła z tej drogi, oznaczałoby to rozłam polityczny, który bez wątpienia zachwiałby zaufaniem krajów rozwijających się do Unii Europejskiej.

How Britain would love to deviate in a similar way over the Working Time Directive, Temporary Workers' Directive or the new Fund Managers' Directive!
Jak bardzo Wielka Brytania chciałaby w podobny sposób odróżniać się w zakresie dyrektywy w sprawie czasu pracy, dyrektywy w sprawie pracowników tymczasowych czy nowej dyrektywy w sprawie zarządzających funduszami!

Obviously, these agreements more often take the form of bilateral agreements than of genuine regional agreements, bilateral agreements which deviate from the much vaunted objective of the EPAs, namely, regional integration.
Rzecz jasna, umowy te mają częściej formę umów dwustronnych niż faktycznych umów regionalnych - umów dwustronnych, które odbiegają od osławionego celu umów EPA, jakim jest integracja regionalna.

In any case, as this arrangement would deviate from the normal VAT rules set out in the VAT Directive, Romania would have to be granted a derogation by the Council on the basis of that directive; the Commission is still examining the issue.
Tak czy inaczej, ponieważ udogodnienie to odbiegałoby od standardowych przepisów w zakresie VAT ustanowionych w dyrektywie o VAT, Rada musiałaby przyznać Rumunii odstępstwo w oparciu o tę dyrektywę; Komisja nadal analizuje tę sprawę.