Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wykolejony, dewiacyjny; odbiegający od normy;

(Noun) dewiant(ka), zboczeniec; odmienny, odbiegający od przyjętych norm, zwyczajów; przyroda odstępstwo od normy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj odbiegający od normy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odmienny/odbiegający od przyjętych norm/zwyczajów
zboczeniec

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dewiant

wykolejeniec

odstępstwo od normy

zbok

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zboczony adj., odchylony adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZBOCZENIEC

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odbiegający od normy

Wordnet angielsko-polski

(a person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior)
dewiant, zboczeniec, dewiat
synonim: pervert
synonim: deviate
synonim: degenerate

(markedly different from an accepted norm
"aberrant behavior"
"deviant ideas")
dewiacyjny
synonim: aberrant
synonim: deviate

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dewiacyjny

nienormalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Those deviants are great kids.
Te wyrzutki to wspaniałe dzieciaki.

OpenSubtitles

And actually, till I was 34, I always annoyed and irritated people with whistling, because, to be honest, my whistling is a kind of deviant behavior.
Do wieku 34-ech lat wszystkich irytowałem swoim gwizdem. ~~~ Szczerze mówiąc mój gwizd jest nieco nietypowym zachowaniem.

TED

This is the only way in which mobility on the labour market will not generate socially excluded groups, whose behaviour becomes deviant sooner or later.
Jest to jedyny sposób, który w obliczu mobilności rynku pracy nie dopuści do tworzenia grup wykluczonych społecznie, których zachowania wcześniej czy później staną się patologiczne.

statmt.org

I don't even think we need a safe word. This is deviant.
I nawet nie myśl potrzebojemy bezpieczneg słowa. jak zboczeniec.

Is the artist a sexual deviant, like others I've heard of in this region?
Czy artysta jest dewiantem podobnie jak inni w okolicy?

Chuck may be a deviant, but he's still a man.
Chuck może i jest dewiantem, ale jest też mężczyzną.

There's no surge to remove this deviant part of my brain, right?
Nie ma takiej mocy, by usunąć tą zboczoną część mojego mózgu, prawda?

Hey, the rich are just as deviant as the poor.
Hej, bogaci to tacy sami dewianci jak biedacy.

It was, like, a series of competitions involving skill and deviant behaviour.
To było jak serie konkurencji włączając umiejętność i dewiacyjne zachowanie.

He could be a security risk... not to mention a sexual deviant.
On mógłby być zagrożeniem... nie wspomnę o dewiacji seksualnej.

The first-ever interview with a young sexual deviant Moroccan writer.
Po raz pierwszy wywiad z młodym, skrzywionym seksualnie pisarzem marokańskim.

This is a Christian household and I will not tolerate deviant behaviour.
To jest chrześcijański dom, nie będę tolerować zboczonych zachowań.

Puritanical sexual values have been shown to encourage secretive and sometimes deviant behavior.
Wykazano, że purytańskie napięcie seksualne pobudza skryte, czasami dewiacyjne zachowanie.

I submit that not only does this deviant practice sodomy, but sorcery.
Stwierdzam, iż ten dewiant praktykuje nie tylko sodomię, lecz też czarnoksięstwo.

What do you think is more deviant?
Jak myślisz, co jest bardziej zboczone?

Drop the wounded and join the 2nd unit in pursuit of deviant cyborgs.
Zabrać rannych i dołaczyć do drugiej jednostki w pogoni za cyborgiem deviantem.

What deviant groups does he secretly belong to?
A może należał do jakiejś organizacji tych zboczeńców?

Some of his deviant behavior must've leaked into other parts of his life.
Niektóre z jego zboczonych zachowań musiały się przenieść na inne części jego życia.

This is the only way in which mobility on the labour market will not generate socially excluded groups, whose behaviour becomes deviant sooner or later.
Jest to jedyny sposób, który w obliczu mobilności rynku pracy nie dopuści do tworzenia grup wykluczonych społecznie, których zachowania wcześniej czy później staną się patologiczne.

When it comes to deviant behavior, the wiring, as you so aptly put it,
Gdy chodzi o zachowanie dewiacyjne, Wynaturzenie, jak pan to trafnie ujął,

Stop wriggling my deviant little friend!
Nie wierć się mój zboczony przyjacielu.

A deviant cyborg, Cyper has kidnapped a female named Cyon.
Cyborg dewiant, Cyper porwał kobietę o nazwisku Cyon.

The deviant cyborg, Cyper has been located.
Cyper, cyborg dewiant został zlokalizowany.

He's also a sexual deviant.
Jest również seksualnym dewiantem.

No, I'm not a sexual deviant!
Nie jestem zboczeńcem!

lurid events are the work of that very same psychotic deviant.
Policja potwierdza, że dzisiejsze upiorne wydarzenia, są dziełem tego samego chorego psychicznie dewianta.

will classify you as Deviant.
zakwalifikuje was jako Deviant - Wywrotowiec.

This is a sensitive area that impacts upon societal values regarding deviant behaviour related to gambling and also upon national traditions of directing the sums received from this market towards the financing of social works.
Jest to wrażliwa sfera, która oddziałuje na wartości społeczne w zakresie wynaturzonych zachowań związanych z hazardem, a także na krajowe tradycje przeznaczania środków uzyskiwanych z tego rynku na finansowanie społecznie użytecznych inwestycji.