Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) despotyzm, tyrania;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

despotyzm, tyrania

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

despotyzm m

Wordnet angielsko-polski


1. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
autorytaryzm
synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

2. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
dyktatura, tyrania, reżym, reżim: : synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism
synonim: tyranny

Słownik internautów

despotyzm

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

despotyzm

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The European Union should not, as a general rule, employ despotism.
Unia Europejska nie powinna, co do zasady, stosować despotyzmu.

statmt.org

I hope that Orlando Zapata will be the Cuban Pavel Wonka, in other words, the last victim of communist despotism.
Mam nadzieję, że Orlando Zapata będzie kubańskim Pavlem Wonką - innymi słowy, ostatnią ofiarą komunistycznego despotyzmu.

statmt.org

I think and am convinced that what has become possible today owing to this unbelievably far-reaching empowerment of the President is opening the floodgates to despotism.
Moim zdaniem, i jestem o tym przekonany, to co stało się dzisiaj możliwe, dzięki nieprawdopodobnie daleko sięgającym uprawnieniom przewodniczącego, to otwarcie bramy dla despotyzmu.

statmt.org

I quote: 'Between the two poles of popular consensus and the leadership of a few governments, Europe has been created by a method that could be defined by the term "enlightened despotism”'.
Cytuję: "Pomiędzy dwoma biegunami powszechnego konsensusu i przywództwa kilku rządów, Europa stworzona została w sposób, który można by określić mianem "oświeconego absolutyzmu”.

statmt.org

Saddam's regime was the sort of absolute despotism, destructive of life, liberty and the pursuit of happiness that America's Declaration of Independence demanded should be abolished.

www.guardian.co.uk

The European Union should not, as a general rule, employ despotism.
Unia Europejska nie powinna, co do zasady, stosować despotyzmu.

However, it can become an enlightened despotism.
Może jednak stać się despotyzmem oświeconym.

It's enlightened despotism in a sense.
W pewnym sensie to oświecony despotyzm.

This is not democracy, this is despotism.
To nie jest demokracja, to despotyzm.

The despotism of Porfirio Diaz is unbearable.
Despotyzm Porfirio Diaza jest nie do zniesienia.

I think and am convinced that what has become possible today owing to this unbelievably far-reaching empowerment of the President is opening the floodgates to despotism.
Moim zdaniem, i jestem o tym przekonany, to co stało się dzisiaj możliwe, dzięki nieprawdopodobnie daleko sięgającym uprawnieniom przewodniczącego, to otwarcie bramy dla despotyzmu.

I hope that Orlando Zapata will be the Cuban Pavel Wonka, in other words, the last victim of communist despotism.
Mam nadzieję, że Orlando Zapata będzie kubańskim Pavlem Wonką - innymi słowy, ostatnią ofiarą komunistycznego despotyzmu.

Unfortunately, Socialist Hungary also assumed a shameful role in the operation, together with the other Soviet satellite states, thus serving the raw, imperialist despotism of Moscow.
Niestety, socjalistyczne Węgry wraz z innymi satelickimi państwami sowieckimi także przyjęły karygodną rolę w tej operacji, tym samym służąc surowemu, imperialistycznemu despotyzmowi Moskwy.

(DE) Mr despotic President, the rule of law, democracy and control based on the principle of equality would be a bulwark against despotism, yet these are the very things that are lacking here.
(DE) Panie despotyczny przewodniczący! Państwo prawa, demokracja i kontrola oparta na zasadzie równości byłyby bastionem chroniącym przed despotyzmem, a jednak to ich brakuje tutaj.

I therefore call on the representatives of the European Union, together with the other states affected, such as the United States and Japan, to speak out against China's trade despotism at the G20 summit.
W związku z tym wzywam przedstawicieli Unii Europejskiej oraz innych państw dotkniętych tym problemem, takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia, aby podczas szczytu G-20 otwarcie wystąpili przeciwko tej handlowej dyktaturze.