Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) despotyczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj despotyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

despotyczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEZWZGLĘDNY

SAMOWŁADNY

ARBITRALNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (characteristic of an absolute ruler or absolute rule
having absolute sovereignty
"an authoritarian regime"
"autocratic government"
"despotic rulers"
"a dictatorial rule that lasted for the duration of the war"
"a tyrannical government")
autorytarny
synonim: authoritarian
synonim: autocratic
synonim: dictatorial
synonim: tyrannic
synonim: tyrannical

2. (ruled by or characteristic of a despot
"moved from a feudal to a despotic order"
"his administration was arrogant and despotic")
despotyczny, samowładny: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. despotyczny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

absolutny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For many years, we have given our support to despotic regimes and dictatorships in the Arab world.
Przez wiele lat udzielaliśmy wsparcia despotycznym reżimom i dyktaturom w świecie arabskim.

statmt.org

Attempts by the West to enforce a rapid democratisation of despotic regimes in the world have failed.
Próby wdrożenia przez Zachód szybkiej demokratyzacji despotycznych reżimów na świecie nie powiodły się.

statmt.org

And by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.
A odrzucanie przepisów, zgodnie z którymi działamy, przez aklamację, jest w rzeczy samej aktem arbitralnej i despotycznej władzy.

statmt.org

Nor would such action sit comfortably with the tolerance that the EU has shown to many very despotic regimes right across the world.
Działania takie nie współgrałyby także z tolerancją okazywaną przez UE wielu despotycznym reżimom na świecie.

statmt.org

The West has been held to ransom by oil-producing states, and we have transferred billions upon billions of dollars to corrupt and despotic regimes.
Zachód stał się zakładnikiem krajów bedących producentami ropy naftowej, my zaś przekazywaliśmy kolejne miliardy dolarów zdeprawowanym i despotycznym reżimom.

statmt.org

For many years, we have given our support to despotic regimes and dictatorships in the Arab world.
Przez wiele lat udzielaliśmy wsparcia despotycznym reżimom i dyktaturom w świecie arabskim.

Attempts by the West to enforce a rapid democratisation of despotic regimes in the world have failed.
Próby wdrożenia przez Zachód szybkiej demokratyzacji despotycznych reżimów na świecie nie powiodły się.

America is a prize coveted by the despotic mega-corporations that now dominate our planet.
Ameryka jest celem pożądanym przez despotyczne mega-korporacje, które dominują obecnie nad naszą planetą.

The Crown is misguided, but it is not despotic.
Korona się myli, ale nie jest despotyczna.

And that is despotic behaviour.
I to jest zachowanie despotyczne.

Nor would such action sit comfortably with the tolerance that the EU has shown to many very despotic regimes right across the world.
Działania takie nie współgrałyby także z tolerancją okazywaną przez UE wielu despotycznym reżimom na świecie.

And by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.
A odrzucanie przepisów, zgodnie z którymi działamy, przez aklamację, jest w rzeczy samej aktem arbitralnej i despotycznej władzy.

The West has been held to ransom by oil-producing states, and we have transferred billions upon billions of dollars to corrupt and despotic regimes.
Zachód stał się zakładnikiem krajów bedących producentami ropy naftowej, my zaś przekazywaliśmy kolejne miliardy dolarów zdeprawowanym i despotycznym reżimom.

Otherwise, it seems that we are returning to the Middle Ages, with despotic rulers granting their subjects only those rights that they are prepared to allow.
W przeciwnym razie wygląda na to, że wracamy do średniowiecza, gdy despotyczni władcy przyznawali swoim podwładnym tylko te prawa, które chcieli przyznać.

At the moment, these despotic bureaucrats are imposing a ridiculous agreement on Romania whereby between 150 and 200 of the country's existing 400 hospitals will be closed down.
W tej chwili ci despotyczni biurokraci wymuszają na Rumunii absurdalną zgodę na zamknięcie 150-200 z 400 istniejących dziś w tym kraju szpitali.

All that we have managed is to witness the development of the only country which promotes a despotic regime on a large scale, worthy of the dark Middle Ages.
Udało nam się zaledwie być świadkami rozwoju jedynego kraju, który promuje despotyczny reżim na wielką skalę, na miarę mroków średniowiecza. Koleżanki i Koledzy!

I am, however, convinced that you allow this despotic approach precisely because in fact it was not a matter of seeking clarification on the question of the secretarial assistance allowance.
Jestem jednak przekonany, że na takie despotyczne podejście pozwolił sobie pan właśnie dlatego, że w istocie nie dotyczyło to poszukiwania wyjaśnień w sprawie dodatku na sekretariat.

(DE) Mr despotic President, the rule of law, democracy and control based on the principle of equality would be a bulwark against despotism, yet these are the very things that are lacking here.
(DE) Panie despotyczny przewodniczący! Państwo prawa, demokracja i kontrola oparta na zasadzie równości byłyby bastionem chroniącym przed despotyzmem, a jednak to ich brakuje tutaj.

He is praising international terrorists and aligning himself with the despotic dictators of the world, and his words and speeches are continual provocations and war cries aimed at destabilising the American continent.
Gloryfikuje on międzynarodowych terrorystów i paktuje z despotycznymi dyktatorami na świecie, a jego słowa i przemówienia to ciągłe prowokacje i okrzyki wojenne, mające zdestabilizować kontynent amerykański.

I raise this point because my country, like so many of our members today, started out by throwing off the yoke of forced membership of large, despotic or undemocratic supranational entities - otherwise known as empires.
Podnoszę ten punkt, ponieważ mój kraj, tak jak wielu innych dzisiejszych państw członkowskich, rozpoczął istnienie przez odrzucenie jarzma wymuszonego członkostwa w wielkich, despotycznych, niedemokratycznych ponadnarodowych tworach - zwanych inaczej imperiami.

Help us get rid of the despotic mandarins from the National Audiovisual Council and restore to Romania the biggest victory it won in the year of revolution in 1989: freedom of the press.
Prosimy pomóc nam pozbyć się tych despotycznych mandarynów z Krajowej Rady Audiowizualnej i przywrócić największe w historii Rumunii zwycięstwo z rewolucji 1989 roku, czyli wolność prasy.

The things that are happening here - and let me reiterate my thanks to the Court of Auditors for putting their finger on them - lead to a despotic system and to this body here that cannot seriously be described as a parliament.
Przebieg spraw w tej dziedzinie, i proszę pozwolić mi jeszcze raz podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu za wskazanie nam tej kwestii, prowadzi do despotycznego systemu i do stworzenia takiego organu, którego nie można serio nazwać parlamentem.

These do not exist and therefore I maintain that indeed, in my opinion, you - as the political representative of 14% of Austrian voters - are, unfortunately, a despotic president who is inflicting unnecessary damage on this Parliament and the important underlying idea of Europe.
Te jednak nie istnieją i dlatego też utrzymuję, że moim zdaniem, pan - jako polityczny przedstawiciel 14% austriackich wyborców - jest niestety despotycznym przewodniczącym, który wyrządza niepotrzebne szkody temu Parlamentowi oraz ważnej idei Europy, która za nim stoi.