Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) poniżenie, upokorzenie; pogorszenie się; nędza; degradacja;
environmental degradation - degradacja środowiska naturalnego;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(in rank) degradacja.
2.
(moral) zwyrodnienie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

degradacja, pogorszenie, obniżenie, poniżenie, nędza, rozpad, rozkład
environment ~ degradacja środowiska naturalnego

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. degradacja f
2. rozkład złożonego związku chemicznego

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n degradacja
poniżenie, upodlenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DEGRADOWANIE

ZNIKCZEMNIENIE

PONIŻENIE

ZWYRODNIENIE

ROZPAD [CHEM.]

ZWIETRZENIE SKAŁ

STOPNIOWANIE

Wordnet angielsko-polski

(a low or downcast state
"each confession brought her into an attitude of abasement"- H.L.Menchken)
degradacja
synonim: abasement
synonim: abjection

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obniżenie

pogorszenie

upadek

upodlenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pogorszenie; rozkład; rozpadanie się; wojsk. degradacja; obniżenie stopnia wojskowego
~, combat performance - obniżenie sprawności bojowej
~, military - degradacja wojskowa
~ to private - degradacja do stopnia szeregowego
~, visibility - pogorszenie widoczności

Słownik techniczny angielsko-polski

1. degradacja f
2. rozkład m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
Ponadto uprzedzenia względem tych ludzi oraz ich marginalizacja zaszły zdecydowanie za daleko.

statmt.org

V??r??smarty said he hoped the global report would highlight the need to address the root causes of the degradation of rivers.

www.guardian.co.uk

Emma Amelia Pearl Czikai accuses programme and its judges of 'exploitation, humiliation, degradation and barbarism'.

www.guardian.co.uk

Water voles are also returning to riverbanks after serious habitat degradation in the 1990s saw the mammal become critically endangered in Britain.

www.guardian.co.uk

"The shrinking of arable land and the massive land degradation threatens the ability of the country to maintain current levels of agricultural production, while the widening gap between rural and urban is an important challenge to the right to food of the Chinese population," said De Schutter at the end of a trip to China.

www.guardian.co.uk

In addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
Ponadto uprzedzenia względem tych ludzi oraz ich marginalizacja zaszły zdecydowanie za daleko.

If so, how have you solved the problem of signal degradation?
Jeśli tak. to jak roziwązał pan problem degradacji sygnału?

Energy generation from these sources can be increased many times without any accompanying degradation of the natural environment.
Wielokrotnie przecież można zwiększać produkcję energii z tych źródeł nie degradując przy tym środowiska naturalnego.

We should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
Nie bądźmy więc obojętni wobec poniżania naszych dzieci, wobec ich bólu i upokorzenia.

Why do I have to be exposed to this degradation over and over again?
Sam mu pokaż! Dlaczego muszę być bez końca wystawiany na ten widok?

In addition to local and regional efforts, action at Union level is required if we are to halt soil degradation.
Aby powstrzymać jej degradację musimy działać nie tylko na poziomie lokalnym, regionalnym, ale także wspólnotowym.

This results in land degradation, deforestation and the exploitation of water resources.
Pociąga to za sobą degradację terenu, wycinanie lasów, eksploatację zasobów wodnych.

But remember, dodgeball is a sport of violence, exclusion and degradation.
Ale pamiętaj, dodgeball jest sportem przemocy, eliminacji i degradacji.

We'il offer pride and dignity to those who've known only degradation.
Oferujemy dumę i godność tym, co znali tylko poniżenie.

There are, however, serious problems of governance (corruption), resulting in environmental degradation.
W Kamerunie występują jednak poważne problemy z zarządzaniem (korupcja), które prowadzą do degradacji środowiska naturalnego.

What will be the consequences of this degradation, this pollution, for our environment and health?
Jaki będzie skutek tego zniszczenia i zanieczyszczenia dla naszego środowiska i zdrowia?

And they suffered irreversible genetic degradation as a result.
I oni wycierpieli nieodwracalny genetyczna degradacja jako skutek.

However, the environment cannot be protected in Europe without protecting the soil which is exposed to various degradation processes.
Jednakże nie może być mowy o ochronie środowiska w Europie bez ochrony gleby, która jest narażona na różne procesy degradacyjne.

I use a combination of intimidation and degradation.
Kiedy juz zniszcze ducha personelu, uzywam kombinacji zastraszenia i degradacji.

That should prevent further degradation of the signal.
To powinno powstrzymać degradację sygnału.

Lord, take pity on us in our degradation.
Panie, miej litość nad nami grzesznikami.

But, to date, economic globalisation has led to the acceleration of environmental degradation, poor conditions for workers and growing social imbalances.
Lecz jak dotychczas globalizacja gospodarcza doprowadziła do szybszej degradacji środowiska, gorszych warunków pracy i rosnącej destabilizacji społecznej.

The June List is opposed to complicated tax systems, social exclusion and environmental degradation.
Lista Czerwcowa sprzeciwia się skomplikowanym systemom podatkowym, wykluczeniu społecznemu i degradacji środowiska naturalnego.

Paragraph 20, line 3 should read: 'reducing emissions from deforestation and degradation'.
Ustęp 20 wiersz 3 winien przyjąć w języku angielskim brzmienie: "reducing emissions from deforestation and degradation” (ograniczania emisji powodowanej przez wylesianie i degradację lasów).

At the moment, it reads 'reducing emissions for deforestation and degradation'.
Obecne ma on następujące brzmienie: "reducing emissions for deforestation and degradation”.

This has led to the degradation of marine habitats, which is why a new approach is crucial.
Doprowadziło to do degradacji środowiska morskiego i stąd kluczowe znaczenie nowego podejścia.

Do you not see what demonic filth and degradation this Goya is selling?
Nie dostrzega brat demonicznej nieprzyzwoitości i upodlenia, jakie przedstawia Goya?

Today we know as a matter of certainty that Europe, particularly its southern regions, will have to cope with water shortages and soil degradation.
Dziś wiemy na pewno, że Europa, w szczególności jej południowe regiony, będą musiały radzić sobie z niedoborem wody i spadkiem jakości ziemi.

I would like to emphasise the importance of preparing a European strategy to recognise and resolve problems associated with soil degradation.
Chciałbym podkreślić konieczność opracowania europejskiej strategii służącej rozpoznaniu i rozwiązaniu problemów związanych z degradacją gleby.

The aims are as follows: to stimulate the economy, boost employment, reduce environmental degradation and improve quality of life.
Cele tej polityki obejmować powinny doprowadzenie do ożywienia gospodarczego, wzrostu zatrudnienia, ograniczenia degradacji środowiska i poprawy warunków życia.

In my opinion, that thing's a degradation.
Moim zdaniem to degradacja.

Other factors that contribute to the degradation of the Black Sea are excessive fishing and waste materials.
Inne czynniki, które przyczyniają się do degradacji Morza Czarnego, to nadmierna działalność połowowa i odpady.

Look at the degradation, the manipulation.
Spójrzcie na poniżenie, manipulacje,

I find it very satisfying that soil degradation is recognised as a grave problem that must be overcome.
Cieszę się, że degradację gleby uznano za poważny problem, problem który musimy przezwyciężyć.

Environmental degradation of many upland and less-favoured areas will result from diminishing sheep farming.
Efektem ograniczenia hodowli owiec będzie degradacja ekologiczna wielu wyżej położonych i mniej uprzywilejowanych obszarów.

The region has been devastated by decades of war, famine, environmental degradation, corruption, mismanagement and political repression.
Region ten został spustoszony przez wojny, klęski głodu, degradację środowiska, korupcję, złe sprawowanie rządów i represje polityczne, trwające dziesiątki lat.

Nathaniel! - …this degradation, I won't have it.
Nathaniel! ... tej degradacji, nie chcę jej.

In our view, we very much need both of these to halt deforestation, forest degradation and the decline in biodiversity.
Naszym zdaniem, potrzeba ich obu, aby powstrzymać wylesianie, degradację lasów i zanik różnorodności biologicznej.

I no Ionger sit passively, aIlowing this degradation to be continued by our children.
Nie będę już dłużej siedzieć bezczynnie, tolerując tą degradację kontynuowaną przez nasze dzieci.

However, the industry is beset by serious problems of governance, leading to environmental degradation, inequalities, impoverishment and corruption.
Jednak branża ta jest poważnie obciążona problemami w zakresie gospodarowania, które prowadzą do degradacji środowiska, nierówności, ubóstwa i korupcji.

I'd thought of these things before... humiliation and degradation... but I'd never experienced them.
Myślałem już wcześniej o tych sprawach... poniżeniu i degradacji... ale nigdy ich nie doświadczyłem.

It is already known that deforestation and degradation of forests are responsible for 20% of the world's carbon dioxide emissions.
Już teraz wiadomo, że przyczyną około 20% emisji dwutlenku węgla na świecie jest wylesianie i degradacja lasów.

It is important to underline that tackling global deforestation and forest degradation is a complex issue.
Należy podkreślić, że poszukiwanie rozwiązania problemu globalnego wylesiania i pogarszania się stanu lasów jest kwestią złożoną.

The degradation of ecosystems will cause a severe blow to the health of our economies and of European citizens.
Degradacja ekosystemów będzie poważnym ciosem dla zdrowia zarówno naszych gospodarek, jak i obywateli Europy.

Reckless genetic restructuring caused rapid degradation.
Beztroska restrukturyzacja genetyczna spowodowała szybką degradację.

If we stop this regime and discontinue the aid, these regions will fall prey to desertification and environmental degradation.
Jeśli zmienimy zasady i przestaniemy wspierać finansowo tę działalność, regiony te padną ofiarą pustynnienia i degradacji ekologicznej.

We need to give consumers the guarantee that they are not fuelling the environmental degradation by accidentally buying illegally harvested timber products.
Trzeba, żebyśmy dali konsumentom gwarancję, że nie przyczynią się do degradacji środowiska poprzez przypadkowe nabycie nielegalnie pozyskiwanych produktów z drewna.

Such a state of affairs causes degradation of the terrain, which intensifies hydrogeological instability.
Taki stan rzeczy prowadzi do degradacji gruntów, która wzmaga brak stabilności hydrogeologicznej.

I am in favour of this resolution because I believe we need to try to solve the serious problem of deforestation and degradation.
Popieram tę rezolucję, ponieważ uważam, że musimy postarać się rozwiązać poważny problem wylesiania i degradacji lasów.

Don't want to have this degradation...
Nie chcę tej degradacji...

The Commission must ensure that the rights of local communities, who are often the first victims of climatic and environmental degradation, are respected.
Komisja musi zapewnić poszanowanie praw społeczności lokalnych, które często padają ofiarą zmian klimatycznych i degradacji środowiska.

Effective collection systems for such waste should be developed, however, together with safe technology for its recycling, so as to prevent further degradation of the natural environment.
Należy zatem opracować skuteczne systemy zbierania tego rodzaju odpadów, jak też zastosować bezpieczne technologie ich utylizacji w celu zapobieżenia dalszej degradacji środowiska naturalnego.

It is also vital to develop a strategy based on expert analyses of risks and of the processes involved in the degradation of wilderness areas.
Niezbędne jest również opracowanie strategii bazującej na eksperckich analizach zagrożeń oraz mechanizmów degradacji terenów dzikich.

Deforestation and forest degradation (
Walka z wylesianiem i degradacją lasów w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej (

Physical degradation of housing stock denies its occupants the right to decent living conditions and is a major obstacle to integration and social cohesion.
Degradacja fizyczna istniejących budynków odmawia ich mieszkańcom prawa do przyzwoitych warunków życia i stanowi główną przeszkodę w procesie integracji i spójności społecznej.