Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy opieka, piecza; kuratela; prawniczy areszt, zatrzymanie;
in the custody of sb - pod opieką kogoś;
have custody of sb|sth - sprawować pieczę nad kimś/czymś;
in custody - w areszcie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(guardianship) opieka nad dzieckiem, prawa rodzicielskie.
2.
(keeping): ~in safe ~ pod dobrą opieką.
3.
(arrest) areszt.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

opieka, nadzór, dozór, areszt, zatrzymanie (do rozprawy)
give sb into ~ oddać w ręce policji
take sb into ~ osadzić kogoś w areszcie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kuratela

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. piecza
2. więzienie, areszt child in custody dziecko pozostające pod opieką extension of remain in custody przedłużenie aresztu in custody w areszcie preliminary custody areszt tymczasowy preventive custody areszt prewencyjny provisional custody areszt tymczasowy release from custody zwolnienie z aresztu unlawful custody bezprawne uwięzienie to be in custody przebywać w areszcie to place sth in custody nakladać areszt na cośto release sb from custody uwalniać kogoś z aresztu

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

areszt, dozór, piecza

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. opieka f, piecza f
2. więzienie n, areszt m

w areszcie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ochrona, opieka
areszt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OPIEKA

NADZÓR

ARESZT

KUSTODIA

Wordnet angielsko-polski

( (with `in') guardianship over
in divorce cases it is the right to house and care for and discipline a child
"my fate is in your hands"
"too much power in the president's hands"
"your guests are now in my custody"
"the mother was awarded custody of the children")
kuratela, opieka
synonim: hands

Słownik internautów

więzienie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. areszt

2. opieka
kośc. kustodia

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

piecza
więzienie (uwięzienie), areszt (pozbawienie wolności)
child in custody: dziecko pozostające pod opieką
extension of custody: przedłużenie aresztu
house custody: kara aresztu domowego
in custody: w areszcie
in safe custody: pod silną eskortą
keeping in custody: zatrzymanie (osoby)
preliminary custody: areszt tymczasowy
preventive custody: areszt prewencyjny
protective custody: areszt prewencyjny, areszt zapobiegawcy
provisional custody: areszt tymczasowy
release from custody: zwolnienie z aresztu
to be in custody: znajdować się w areszcie
to convert penalty to custody: zmienić karę na areszt
to keep in custody: zatrzymywać (osobę), trzymać w areszcie
to place sth in custody: nałożyć areszt na coś
to release sb from custody: uwolnić kogoś z aresztu
to remand a prisoner in custody: odsyłać więźnia do aresztu śledczego
to take into custody: aresztować (zatrzymać)
unlawful custody: bezprawne uwięzienie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ochrona

piecza

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

opieka; wojsk. pilnowanie
~ of prisoners of war - pilnowanie jeńców wojennych
~, protective - areszt prewencyjny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Moreover, the criteria for custody are often not adequately regulated either.
Ponadto również kryteria aresztowania są często nieodpowiednio uregulowane.

statmt.org

In addition, the law grants custody of children only to the father and grandfather.
W dodatku ustawa ta przyznaje opiekę nad dziećmi jedynie ojcu i dziadkowi.

statmt.org

In several Member States there are no time limits in the law on custody.
W kilku państwach członkowskich nie ma limitu czasowego w prawa do aresztowania.

statmt.org

What nevertheless still concerns me is the fact that children can be taken into custody.
Niemniej jednak nadal niepokoi mnie fakt, że dzieci mogą zostać aresztowane.

statmt.org

Seven leading figures in the Bahá'í religious community were taken into custody in May 2008.
W maju 2008 roku pojmano siedmioro przywódców wspólnoty religijnej bahá'í.

statmt.org

"It would be very, very sad if we went back to the bad old days where rape victims were dealt with by untrained police and when they need a forensic examination they wait for hours in the custody suite for a police surgeon.

www.guardian.co.uk

The only child she has custody of is Miracle.

www.guardian.co.uk

Berlusconi says he merely told police he was dispatching a colleague to take temporary custody of Keyek should she be released.

www.guardian.co.uk

The two people arrested are in custody at separate police stations in east London.

www.guardian.co.uk

Cannot believe she doesn't want custody of her own daughter.
Nie do wiary, że nie chce opiekować się własną córką.

I place him in your custody for the time being.
Zostawiam go na razie pod twoją pieczą.

You want to help me get custody of this baby, James?
Chcesz mi pomóc w uzyskaniu praw do opieki, James?

And it doesn't matter whether or not you win custody.
I to nie ma znaczenia, czy przyznają ci opiekę.

You have in your custody a very important member of our organization.
Masz w areszcie bardzo ważnego członka naszej organizacji.

I heard on the news that you had somebody in custody.
Słyszałam w wiadomościach, że macie podejrzanego w areszcie.

And we think that she should get full custody of John.
Uważamy, że powinna otrzymać pełne prawo do opieki nad Johnem. Właśnie.

I was held in custody for three weeks and then released.
Spedzilem w areszcie trzy tygodnie, a potem mnie zwolniono.

They're putting her into my custody, after three years in hospital.
Dają ją pod moją opiekę po trzech latach w szpitalu.

He's still in custody, but we don't have anything on him yet.
Wciąż w areszcie, ale na razie nic na niego nie mamy.

I give the orders here and you're in my custody.
Ja tu rządzę, a ty jesteś w moim areszcie.

Tell me again why I fought for custody of you.
Powiedz mi jeszcze raz dlaczego tak walczyłam o opiekę nad tobą.

But he was in custody there. How come no one recognized him?
Ale skoro był tam w areszcie, dlaczego nikt go nie rozpoznał?

When you have Jesus in custody, send him to me.
Gdy będziesz miał Jezusa, wyślij go do mnie.

And legally she has custody, so what can I do?
Prawnie, to ona jest twoim opiekunem, więc co ja mogę zrobić?

It's not a good idea trying to escape from custody.
Ucieczka z aresztu to nie, jest dobry pomysł.

Okay, well, how do you know that he's not already in custody?
Dobrze, ale skąd wiesz że nie jest już w areszcie?

And if he doesn't, we know we've got our guy in custody.
Jeśli tego nie zrobi wiemy, że mamy go w areszcie.

Both of you keep talking about this like it's a custody battle.
Oboje dalej o tym rozmawiajcie jakby to była walka o opiekę.

She will remain in my custody until we get to the bottom of this.
Pozostanie w areszcie, dopóki nie dojdziemy do sedna sprawy .

And without a confession, we can only keep him in custody for 72 hours.
A bez jego przyznania się, możemy go przetrzymać w areszcie tylko 72 godziny.

If you want to start a custody suit, have your lawyer call me.
Chcesz zacząć walkę o opiekę, niech twój prawnik do mnie zadzwoni. Koniec pieśni.

Like when one parent wants to get joint custody of the child.
Kiedy jeden z rodziców chce zostać współopiekunem dziecka.

I have orders for you to release him into my custody.
Mam dla was rozkazy zwolnienia go pod moją pieczę.

We have to convince them that you are in our custody.
Musimy ich przekonać, że jesteście pod naszą opieką.

Look, you have legal custody over my body, but I'm innocent.
Otrzymaliście władzę nad moim ciałem... ale ja jestem niewinny.

That's a lot of time and money to get sole custody.
Potrzeba mnóstwo czasu i pieniędzy, by uzyskać wyłączną opiekę.

Sir, we're going to take the child into safe custody now.
Proszę pana, musimy teraz wziąć dziecko pod opiekę.

Well, the divorce is final, but they're still having major custody issues.
Rozwód się kończy, ale wciąż mają do omówienia kwestie opieki.

And at this time, we're taking the child into protective custody.
W tej chwili przejmujemy opiekę nad dzieckiem.

Well, she left it in the family and I have temporary custody.
Zostawiła mieszkanie rodzinie, a ja tymczasowo się nim opiekuję.

I wish you to take into custody the whole town and suburbs.
Żądam, byś wziął pan do aresztu całe miasto i przedmieścia.

She didn't want to lose or share custody of Sarah.
Nie chciała stracić Sarah ani się nią dzielić.

There are many families who lost their close relatives in these custody cases.
Znam dużo rodzin, które straciły bliskich krewnych w tych więzieniach.

What nevertheless still concerns me is the fact that children can be taken into custody.
Niemniej jednak nadal niepokoi mnie fakt, że dzieci mogą zostać aresztowane.

I'd still be in fbi custody if it wasn't for him.
Gdyby nie on, wciąż byłbym w areszcie.

Did you get that court date yet? - Custody hearing is in seven days.
Znasz datę rozprawy? - słyszałem, że będzie za 7 dni.

I'm afraid I have to insist that these two be taken into custody.
Obawiam się, że muszę nalegać, żeby ta dwójka została zabrana pod nadzór.

The Sheriff in your custody or a king who might be anywhere?
Aresztowanego szeryfa czy króla, który może być wszędzie?

If she thinks to get custody of Ruth, she's got another think coming.
Jeśli myśli, że ma jakąś szansę do opieki nad Ruth, przeliczy się.

Well,the priority for me Is working out custody of benjamin.
Priorytetem dla mnie jest uzyskanie praw do opieki nad Benjaminem.

I need an order written up to remove a prisoner from custody.
Muszę mieć rozkaz pisemny usunięciu więźnia z aresztu.

In addition, the law grants custody of children only to the father and grandfather.
W dodatku ustawa ta przyznaje opiekę nad dziećmi jedynie ojcu i dziadkowi.

And when the baby's born in prison, Michael will have sole custody.
A kiedy dziecko urodzi się w więzieniu, Michael dostanie wyłączną opiekę.

They're putting me and my father in protective custody until after the trial.
Do czasu procesu ja i mój ojciec będziemy objęci programem ochrony świadków koronnych.

All right, we need to notify his father that he's in custody.
Musimy powiadomić jego ojca, że jest w areszcie.

You will need to accuse everyone escape from federal custody.
Musisz oskarżają wszyscy uciec z aresztu federalnego.

See? You've been in police custody all day, helping us with our inquiries.
Byliście w areszcie policyjnym przez cały dzień, pomagając nam w dochodzeniu.

We don't want the yo's killing each other in custody.
Nie chcemy aby się pozabijali nawzajem w areszcie.

She escaped from custody somehow, and yet I should show respect?
Do tego uciekła przed aresztem, a ja mam jej okazywać szacunek?