Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia wyprawa krzyżowa, krucjata; krucjata, kampania, misja;

(Verb) historia wziąć udział w wyprawie krzyżowej; prowadzić krucjatę;
crusade for sth - prowadzić kampanię o coś, walczyć o coś;
crusade against sth - prowadzić kampanię przeciw czemuś, walczyć przeciw czemuś;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (lit, fig) krucjata.vi (fig) prowadzić krucjatę

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krucjata, wyprawa, misja
brać udział w wyprawie
~ (for/ against) walczyć (o/przeciw), brać udział w wyprawie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyprawa krzyżowa

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n hist. wyprawa krzyżowa, krucjata (także fig.)
vi uczestniczyć w kampanii (against sth - przeciw czemuś)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRUCJATOWY

KRUCJATA

KRUCJATA: PROWADZIĆ KRUCJATĘ

Wordnet angielsko-polski

(a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
"he supported populist campaigns"
"they worked in the cause of world peace"
"the team was ready for a drive toward the pennant"
"the movement to end slavery"
"contributed to the war effort")
krucjata
synonim: campaign
synonim: cause
synonim: drive
synonim: movement
synonim: effort

Słownik internautów

walczyć

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

hist.chrześc. wojna krzyżowa
krucjata
wyprawa krzyżowa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

hist. krucjata; wojna krzyżowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
Panie przewodniczący! Nie możemy jednak wypowiedzieć krucjaty pojedynczemu krajowi.

statmt.org

So let us look at the credibility of this crusade against tax havens.
Spójrzmy więc na wiarygodność tej krucjaty przeciwko rajom podatkowym.

statmt.org

It is also part of the European Union's crusade against national independence and sovereignty.
To też część krucjaty Unii Europejskiej przeciwko niepodległości i suwerenności narodowej.

statmt.org

We are leading an international crusade against global warming, and today I humbly ask you to join us in it.
Prowadzimy międzynarodową krucjatę przeciwko globalnemu ociepleniu, dlatego pokornie proszę o przyłączenie się do nas.

statmt.org

And what happened to, um, crusading for the truth?
Więc co się stało z walczącym o prawdę?

OpenSubtitles

And let me make it quite clear I also gave serious thought to extending the Freedom crusade to Iranistan, Syria and France.

www.guardian.co.uk

In 2001, as the then director general Greg Dyke pursued a crusade against bureaucracy, the corporation confessed to spending Â?210,000 a year just on biscuits for senior management.

www.guardian.co.uk

Some of WikiLeaks' computer servers are currently based in Sweden, and he has sought to shelter under Sweden's journalistic source protection laws for the organisation's crusade to promote worldwide leaking of information.

www.guardian.co.uk

"It is beginning to look suspiciously like a crusade for some individuals.

www.guardian.co.uk

Did you think that play at the end of crusade?
Spodziewałeś się, że to cię czeka u kresu wyprawy?

All a part of the human crusade, written in water.
To cząstka ludzkiej krucjaty, pisanej na wodzie.

My whole life has been a crusade for larger families.
W zasadzie, przez całe życie walczę o dobro dużych rodzin.

And how on earth are we supposed to support our king's glorious crusade?
I jak to ma wspierać krucjatę naszego cudownego króla?

To use the word crusade is perhaps to overstate the case.
Celowo z pewną przesadą używam tu słowa "krucjata”.

Why else would he choose this place to celebrate your return from the crusade?
Nie, to powrót do młodości. Dlaczego wybrałby to miejsce, by uczcić twój powrót?

I didn't become a cop because of no crusade like you, Andy.
Nie zostałem gliną, bo jestem krzyżowcem, jak ty.

Why go on some crusade to find this guy?
Dlaczego idziesz na jakąś krucjate żeby znalezć faceta?

I even made poor Louis take me on crusade.
Zmusiłam nawet Ludwika by zabrał mnie na krucjatę.

That's what this whole crusade is all about, saving my mother from that monster.
W tej krucjacie chodzi właśnie o ocalenie mamy przed tym potworem.

So let us look at the credibility of this crusade against tax havens.
Spójrzmy więc na wiarygodność tej krucjaty przeciwko rajom podatkowym.

My illness and my crusade were born around the same time.
Moja choroba i moja krucjata urodziła się w tym samym czasie.

It is people like my son Jacob, who continue to thrust our crusade into the spotlight.
To są ludzie Jak mój syn Jacob, Który kontynuuje pchnąć Naszą krucjatę w centrum uwagii.

So follow my guidance, and your crusade is won!
Posłuchaj mojej rady i Twoja krucjata jest wygrana.

For me, this is not a private crusade for a noble cause.
Dla mnie to nie jakaś prywatna krucjata w szlachetnej sprawie.

We are leading an international crusade against global warming, and today I humbly ask you to join us in it.
Prowadzimy międzynarodową krucjatę przeciwko globalnemu ociepleniu, dlatego pokornie proszę o przyłączenie się do nas.

It is also part of the European Union's crusade against national independence and sovereignty.
To też część krucjaty Unii Europejskiej przeciwko niepodległości i suwerenności narodowej.

Were there many women on your great Crusade?
Czy na twojej krucjacie było wiele kobiet?

Our crusade was so stupid, only an idealist could have invented it.
Nasza wyprawa była tak głupia... że tylko idealista mógł ją wymyślić.

But tell me why we're on this crusade.
Ale powiedz mi, dlaczego uczestniczymy w tej krucjacie?

Finally came the Great Revolt, the religious crusade against the machines.
W końcu nadeszła Wielka Rewolta, religijna krucjata przeciwko maszynom.

But this isn't the time for your crusade Mr Smith.
Ale to nie czas na pana krucjatę panie Smith.

And sent him off on that crazy crusade.
A potem wypuściliśmy go na tą zwariowaną krucjatę

However, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
Panie przewodniczący! Nie możemy jednak wypowiedzieć krucjaty pojedynczemu krajowi.

The man who defied the Church, for his own selfish crusade?!
Człowiek, który porzucił Kościół dla własnej, samolubnej krucjaty?

What? A relic of your crusade against the Turkish navy.
Relikwia z twojej krucjaty przeciwko marynarce tureckiej.

Maybe you were off on a crusade.
Może przez to, że byłeś na krucjacie.

What is your opinion on my crusade?
Jaka jest wasza opinia na temat mojej krucjaty?

We are massing funds for the great crusade.
Gromadzimy fundusze na wielką krucjatę.

Dante, I will not marry you only to see you dead in this crusade,
Dante, nie wyjdę za ciebie jedynie po to, by zobaczyć cię martwego po tej krucjacie.

Kill Mulder... we take the risk of turning one man's quest into a crusade.
Jak zabijemy Muldera, to ryzykujemy zamienienie poszukiwań w krucjatę.

If there's a knight of the First Crusade here, that's where we'il find him.
Jeśli jest tu rycerz z pierwszej krucjaty, znajdziemy go.

A Crusade which must necessarily benefit you.
Krucjata, na której koniecznie skorzystasz.

No, they gotta be into a crusade.
Nie, muszą być na krucjacie.

I know your Crusade was an illusion.
Wiem, że twoja krucjata była fikcją.

We Jews have no business with a Crusade.
Żydzi nie mają żadnych interesów z Krucjatą.

Till someone made this his last crusade.
Aż ktoś sprawił, że to była jego ostatnia krucjata.

Or traitors to crusade, like your father.
Albo zdrajców chrześcijaństwa, jak twój ojciec.

You going to continue our late friend's crusade against local corruption, Mr Dunford?
Będzie pan kontynuował krucjatę naszego zmarłego przyjaciela przeciw miejscowej korupcji, panie Dunford?

Forge knew all about my father, the judge. About his crusade against the Mafia.
Forge wiedziała wszystko o moim ojcu, sedzim, o jego krucjacie przeciw mafii.

How else to explain your living in her childhood home, bankrolling her exorbitant crusade?
Jak inaczej wytłumaczysz mieszkanie w jej domu, finansowanie jej wygórowanej misji?

This is not your personal crusade.
To nie jest twoja osobista krucjata.

Will you join in our crusade?
Czy dołączysz do naszej krucjaty?

You command mass murder on a galactic scale and you think it's holly crusade.
Zarządziłeś masowe morderstwa na galaktyczną skalę i myślisz że to jakaś święta krucjata.

Hey, Mikey, how long have I been here on the streets on this crusade?
Hej, Mikey, jak długo już się tak wałęsam po ulicach?

Reminds me that composing is a crusade.
Przypomina mi, że komponowanie to krucjata.

We've come to join your crusade.
Przyszliśmy dołączyć do waszej krucjaty.

Paul Blaylock, continues its crusade against all religion
Paul Blaylock kontynuuje krucjatę przeciwko religii.

Now, listen, Griffin. Thanks to your dog's stupid marijuana crusade,
Dzięki twojemu psu i jego głupiej marihuanowej krucjacie,