Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) twórca/twórczyni; stworzyciel/stworzycielka;
the creator - Stwórca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C twórca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

twórca

Stwórca

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n twórca, stwórca

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KREATOR

STWORZYCIEL

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

stwórca
twórca

Słownik audio-video Montevideo

twórca, wynalazca

Słownik religii angielsko-polski

Stwórca m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That is why we admire makeup artist and creature creator Rick Baker
Dlatego właśnie podziwiamy tego artystę od charakteryzacji, Ricka Bakera,

OpenSubtitles

Our ability to imagine makes us inventors and creators and unique.
Nasza zdolność wyobraźni czyni nas wynalazcami, twórcami, indywidualnościami.

TED

Culture where creativity was consumed but the consumer is not a creator.
Kultura zarządzana z góry, gdzie miliony ludzi straciły głos.

TED

Governments do not create jobs and are not job creators.
Rządy nie tworzą miejsc pracy i nie są twórcami miejsc pracy.

statmt.org

You only are immortal, the creator and maker of all.
*** You only are immortal, the creator and maker of all.

OpenSubtitles

"I really couldn't get my head round the notion of chalets," chuckles the creator of The Simpsons.

www.guardian.co.uk

Sky1 has also bought Ride-Along - a new cop show from The Shield's creator Shawn Ryan starring Jennifer Beals, and Lone Star - think The Riches with a dash of Dallas.

www.guardian.co.uk

Even The 99's creator and mastermind, a Kuwaiti-born, American-educated psychologist and entrepreneur called Naif al-Mutawa, seems to be having some trouble believing the Superman link-up.

www.guardian.co.uk

Armando Iannucci, creator of The Thick of It, is Britain's greatest political satirist in recent years.

www.guardian.co.uk

I think she want to meet a creator in his own way.
Jestem pewien, że jest gotowa na spotkanie ze Stwórcą - na jej własnych warunkach.

And if there is a creator, he'd probably feel the same way.
A jeśli Stwórca istnieje, pewnie czuje się tak samo.

Only the Creator and other similar life forms are true.
Tylko Stwórca i jemu podobne formy życia są autentyczne.

Do you believe in God, creator of the heavens and earth?
Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwórcę Nieba i Ziemi?

My help comes from the Lord, creator of heaven and earth.
Pomoc przyjdzie od Pana. Stwórcy nieba i ziemi.

If they're more advanced than us, they should be nearer the Creator.
Jeśli są bardziej od nas zaawansowani, powinni być bliżej Stwórcy.

And when I opened my eyes, standing above me was the Creator.
I gdy otworzyłam oczy, nade mną stał Stwórca.

Hear me great Poseidon, creator of the earth and sea.
Posłuchaj mnie wielki Posejdonie, stwórco ziemi i morza.

The big creator can't stand up to one little d-girl?
Wielki Twórca nie może się postawić jednej małej producentce?

The carbon units know why the creator has not responded.
Jednostki węglowe wiedzą, dlaczego Stwórca nie odpowiedział.

What can be done to appeal to the Creator?
Co może zostać zrobione aby przebłagać Stwórcę?

And, I was amazed when the show's creator chose me personally.
I byłam zdumiona, kiedy twórca wybrał mnie osobiście.

As your creator I command you to come back.
Jako twój stwórca rozkazuje ci wracać!

A new faith in an all-powerful Creator 13 being born.
Nowa wiara w wszechmocnego Stwórcę właśnie się rodzi.

You're going to breathe life into the body, like God the Creator!
Wy tchniecie życie w to ciało, jak Stwórca!

To bring the creator here. To finish transmitting the code in person.
By sprowadzić Stwórcę, który osobiście dokończy nadawanie kodu.

But to me, their creator, they live and breathe.
Ale dla mnie, ich stwórcy to żyjące istoty.

Copyright allows the creator to sell what he has created and guarantees him a return on his investment.
Prawa autorskie umożliwiają twórcy sprzedaż jego dzieł i gwarantują mu zwrot z inwestycji.

Wielding blades said to have been blessed by the Creator himself.
Ich ostrza pobłogosławione są przez samego Stwórcę.

This is something between us and the Creator.
To coś między nami a Stwórcą.

And this creator was orphaned in his own world.
I ten stworzyciel został osierocony w swoim własnym świecie

Each one of you granted redemption from the Creator.
Każdemu z was, Stwórca dał prawo do zbawienia.

Maybe the Creator decided I was such a perfect specimen he'd set me free.
Może Stwórca uznał, że jestem takim idealnym okazem, że mnie uwolnił?

With what did the Creator make the heart?
Z czego Stwórca zrobił serce?

Nefertum was and is the creator of all of us.
Nefertum był i jest stwórcą wszystkich nas.

May the divine creator have mercy on your soul.
Niech Boski stwórca zlituje się nad twoją duszą.

Creator: thank you for making such beautiful water.
Dzięki ci stwórco za stworzenie tak pięknej wody.

The Creator may be tough, but he ain't blind.
Stwórca może jest surowy, ale nie ślepy.

Meet our creator, and all will be revealed.
Poznam cię z naszym stwórcą a wszystko zrozumiesz.

But how can we compete with the Creator?
Ale czy można konkurować ze Stwórcą?.

Marriage is a gift from God, our creator.
Małżeństwo jest darem od Boga, naszego stwórcy.

So we don't believe in a Creator, or in a God.
Nie wierzą w jakichś stwórców czy bogów.

My father is the creator of this empire.
Mój ojciec stworzył to Imperium.

Have you not read, that the Creator made them male and female and said,
Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?

A nation and a people find faith... in an all-powerful Creator.
Naród i ludzie znajdą wiarę... w wszechmocnym Stwórcy.

Gravity is the great creator, the constructor of worlds.
Grawitacja jest wielkim twórcą. Konstruktorem światów.

He's the creator of issue number one.
On jest twórcą Sztyletu Numer 1.

I can harness the wind, but I ain't its goddamn creator.
Potrafię spożytkować wiatr, ale nie jestem jego cholernym stwórcą.

Creator of the heavens and the earth, alpha and omega.
Stwórcą Nieba i Ziemi. Alfą i Omegą.

Here is the son of our Creator!
Tutaj jest synem naszego Stwórcy!

Great is the world and its Creator.
Wielki jest świat i jego Stwórca.

O most divine creator, deliver to us our savior, the Sakaarson.
O największy Boski stwórco, ześlij nam naszego zbawcę, Sakaarson'a.

The created must sometimes protect the creator.
Stworzenie musi czasem chronić swego stwórcę.

I want to propose a birthday toast to my good friend and cowboy creator,
Chcę zaproponować Toast urodzinowy mojemu dobremu przyjacielowi stwórcy cowboy'u,

Have faith in your Creator, my son.
Miej wiarę w naszego Stwórcę, synu.

I prefer to call you my creator.
Ja wolę nazywać cię moim twórcą.

The Father almighty, creator of heaven and earth.
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,

I was also the creator of ‘‘Big Butt’’ magazine.
Jestem też twórcą magazynu ‘‘Big Butt’’.

In Hinduism, creator and creation are no different.
W Hinduizmie nie ma różnicy między Stwórcą i Stworzeniem.

Why did the Creator give us souls?
Dlaczego Stwórca dał nam dusze?