Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hrabstwo, powiat, okręg administracyjny; powiat okręgowy; administracja hrabstwo;

(Adjective) okręgowy, dotyczący hrabstwa, z wyższych sfer; afektowany;
county boundary - granica hrabstwa;
county town - stolica hrabstwa, główne miasto okręgu administracyjnego;
fairfax county - hrabstwo Fairfax;
county team - drużyna hrabstwa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C hrabstwo, okręg
~ town stolica hrabstwa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

hrabsto

województwo

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'kaUntiadj Z wyższych sfer
charakterystyczny dla arystokracji
arystokratyczny I can't stand her county accent (Nie mogę znieść tego jej arystokratycznego akcentu) - Student University of Leeds (1999) She was a charming county lady (Była czarującą damą z wyższych sfer) - Student University College London (1999)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n hrabstwo county clerk urzędnik nadzorujący wybory i dokumentację władz hrabstwa county court sąd okręgowy hrabstwacounty seat siedziba hrabstwa

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

hrabstwo n, powiat m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HRABSTWO

Słownik internautów

hrabstwo, okręg administracyjny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

hrabstwo
county-city: hrabstwo miejskie
county clerk: urzędnik nadzorujący wybory oraz dokumentację władz hrabstwa
county court: sąd hrabstwa
county courthouse: budynek sądu hrabstwa
county seat: siedziba hrabstwa

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

powiat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

uk- And why not keep an eye on the county cricket live blog?.

www.guardian.co.uk

Still, Ian Storey must be more active than most; as a young man, he played badminton and squash at county level and above.

www.guardian.co.uk

His expression isn't surprising: partly because, as one British journalist noted, naming a bridge in Brisbane after the Go-Betweens is as improbable as calling a roundabout in county Durham the Prefab Sprout Gyratory; and partly because Forster always looks like that.

www.guardian.co.uk

Perhaps the most outlandish proposal was voted through by councillors at Conservative-controlled Suffolk county council last week.

www.guardian.co.uk

But we moved to the next county and she got better.
Ale przenieśliśmy się do sąsiedniego hrabstwa i poczuła się lepiej.

So in all the county you are my only friend.
A więc w całym hrabstwie jest pani moim jedynym przyjacielem.

I can get someone over from the next county to take this.
Roberta, może powinniśmy wezwać kogoś innego, żeby się tym zajął.

Almost every other county is 40-45, in some cases 70 black.
Prawie w każdym innym hrabstwie jest

This school will no longer be a cancer on our fine county.
Ta szkoła nie będzie już dłużej wrzodem na naszym pięknym hrabstwie.

I want to know more about the county generally if I'm to live here.
Chcę wiedzieć więcej o hrabstwie, jeśli mam tu mieszkać.

We need that kind of initiative in those six county areas.
Potrzebujemy tego typu inicjatyw w tych sześciu hrabstwach.

We sent her to County, but it doesn't look good.
Zabrali ją do szpitala okręgowego, ale nie wygląda to dobrze.

Together with the county, had to climb to take them.
Razem z Jude musiałem wspinać się po nie.

I'm sitting at the table with the best damn shot in the county.
Siedzę przy stole z najlepszym strzelcem w okręgu.

That is the kind of officer we need in this county.
Taki policjant potrzebny jest w tym hrabstwie.

How nice of the county to invite the girls out to play.
Jak miło ze strony hrabstwa, że zaprosiło do gry również dziewczynki.

Me and my girls just got transferred in from County.
Ja i moje dziewczyny zostałyśmy przewiezione z County.

If a federal prisoner comes through my county, I drive him myself.
Każdy transport więźnia federalnego przez teren mojego hrabstwa wykonuję osobiście.

White Death claimed more than 60,000 lives in this county alone.
Biała śmierć zabrała ponad 60,000 żyć, a to tylko w tym hrabstwie.

It's not in me to be queen of the county.
Bycie królową hrabstwa, to nie dla mnie.

Can you get to the l-5 where it meets the county line?
Czy możecie się dostać do l-5 gdzie jest granica?

Didn't you know your daddy is the best shot in this county?
Nie wiedziałeś, że twój tata to najlepszy strzelec w okręgu?

That the boys' rooms have to be in another county.
Pokoje chłopców muszą być w innym powiecie.

Tell these things to the bureaucrats at the county tax office.
Proszę powiedzieć to biurokratom z Biura Podatkowego w hrabstwie.

Maybe we should investigate every bad marriage in the county.
Może powinniśmy zbadać każde nieudane małżeństwo w hrabstwie?

I met the county sheriff, but he wasn't much help.
Spotkałem się z lokalnym szeryfem, ale nie był nazbyt pomocny.

It's the county that did the assessment, not the bank.
To hrabstwo przeprowadza oszacowanie - nie bank.

You got any idea what it's like running local law enforcement in this county?
Masz pojęcie, jak to jest startować na stróża prawa w tym hrabstwie?

I'll tell you what makes it possible: Me being the county engineer.
Powiem panu, dlaczego to możliwe: jestem inżynierem okręgowym.

Yes, sir, we sure do, but this side of the street is county property.
Tak, proszę pana, ale ta strona ulicy jest własnością powiatu.

The people who run this county know they are dividing it.
Ludzie rządzący tym hrabstwem wiedzą, że je dzielą.

It's that really what you want as a Sheriff of this county?
Naprawdę tego chcesz jako Szeryf tego hrabstwa?

I was born in this county. 1897, to poor but proud parents.
Urodziłem się w tym kraju, w 1897 roku, u biednych, ale dumnych ludzi.

Do you know how many fences there are in this county?
Wie pani ile sztachet jest w tym hrabstwie?

It's all right here in the county medical examiner's report.
Wszystko jest tutaj, w raporcie koronera hrabstwa.

Either he can't accept reality or the County made a big mistake.
Albo nie może się pogodzić z rzeczywistością albo policja popełniła ogromny błąd.

Guy that gave us safe haven before we went to County.
Gość, który dał nam azyl, zanim poszliśmy za kraty.

They are destroying everything that was beautiful about this county.
Niszczą wszystko, co było piękne w tym kraju.

They own half the county and quite a stable of fine race horses.
Jest właścicielką połowy hrabstwa i całkiem sporej stajni koni wyścigowych.

The county is taxing all local families to do it.
Hrabstwo opodatkowało wszystkie rodziny, abo to miało miejsce.

We need every county, state and fed cop looking for this car.
Każdy okręg, stan i policjant muszą szukać wozu.

We could search the city and county records for more on stark.
Moglibyśmy przeszukać akta miasta i hrabstwa, by dowiedzieć się więcej o Starku.

He said, From now on, women in this county wear dresses.
Od dzisiaj kobiety w tym kraju noszą sukienki.

Well, friends, I see that the county still hasn't paved your streets.
Dobrze, przyjaciele, widzę, że państwo nie zatroszczyło się jeszcze o wasze ulice.

Because we need the county archivist, and he can't come before 10.
Ponieważ potrzebujemy lokalnego archiwisty, a on nie może przyjść przed 10.

The defendant serve 1 5 days in the county jail.
Oskarżony spędzi 15 dni w więzieniu.

Well, I checked with county records and your patient did die.
Cóż, sprawdziłem w aktach hrabstwa i, uh, twój pacjent umarł.

Phil's been county coroner now for the last five years.
Phil był koronerem przez ostatnie pięć lat.

Either the county or the man who did it.
Powiat lub człowiek, który to zrobił.

Rich garcia used to have the best corn in the county.
Rich Garcia miał najlepszą kukurydzę w hrabstwie.

Leave this county and don't come back to it.
Wyjedź z tego stanu i nigdy nie wracaj.

Promise me that I may always seek refuge in your county!
Przyżeknij mni, iż zawsze bede mogła szukać schronienie w twojej ziemi!

I've been the superintendent of schools In hastings county for six years.
Byłem inspektorem szkolnictwa w hrabstwie Hastings przez sześć lat.

I feel compelled to sentence you each to six months in the county jail.
Decyzją moją i prokuratora okręgowego skazuję każdego z was na 6 miesięcy więzienia.